Collins Chinese Dictionary Plus (3rd edition), 2011:

好意思  hǎoyìsi dare
  • 这(這)种(種)话(話)你也好意思说(說)? Zhèzhǒng huà nǐ yě hǎoyìsi shuō? How dare you talk like this!
  • 让(讓)您久等了,真不好意思。 Ràng nín jiǔ děng le,zhēn bù hǎoyìsi. I'm very embarrassed for making you wait so long.

标题中含有单词 '好意思' 的论坛讨论:

查看谷歌的机器翻译 '好意思'.

其他语言: 西班牙语 | 法语 | 葡萄牙语 | 意大利语 | 德语 | 荷兰语 | 瑞典语 | 波兰语 | 罗马尼亚语 | 捷克语 | 希腊语 | 土耳其语 | 日语 | 韩语 | 阿拉伯语

广告
广告

报告不适当的广告。