WordReference English-Chinese Dictionary © 2020:

主要翻译
中文英语
好似 seem, be like
  有所遗漏?报告错误或提出改进建议


Collins Chinese Dictionary Plus (3rd edition), 2011:

好似  hǎosì
  • 想起来(來)那件事好似是昨天发(發)生的。 Xiǎng qǐlái nàjiàn shì hǎosì shì zuótiān fāshēng de. I think this is like what happened yesterday.

标题中含有单词 '好似' 的论坛讨论:

查看谷歌的机器翻译 '好似'.

其他语言: 西班牙语 | 法语 | 葡萄牙语 | 意大利语 | 德语 | 荷兰语 | 瑞典语 | 波兰语 | 罗马尼亚语 | 捷克语 | 希腊语 | 土耳其语 | 日语 | 韩语 | 阿拉伯语

广告
广告

报告不适当的广告。