The pronunciation of French

These are the pronunciation (IPA) symbols that are used in the French Dictionary.

Vowels
aas inpatte/pat/
ɑ pâte/pɑt/
ɑ̃ clan/klɑ̃/
e /de/
ɛ belle/bɛl/
ɛ̃ lin/lɛ̃/
ə demain/dəmɛ̃/
i gris/gʀi/
o gros/gʀo/
ɔ corps/kɔr/
ɔ̃ long/lɔ̃/
œ leur/lœʀ/
œ̃ brun/brœ̃/
ø deux/dø/
u fou/fu/
y pur/pyʀ/
 
Semi-vowels
jas infille/fij/
ɥ huit/ɥit/
w oui/wi/
Consonants
bas inbal/bal/
d dent/dɑ̃/
f foire/fwaʀ/
g gomme/gɔm/
k clé/kle/
l lien/ljɛ̃/
m mer/mɛʀ/
n nage/naʒ/
ɲ gnon/ɲɔ̃/
ŋ dancing/dɑ̃siŋ/
p porte/pɔʀt/
ʀ rire/ʀiʀ/
s sang/sɑ̃/
ʃ chien/ʃjɛ̃/
t train/tʀɛ̃/
v voile/vwal/
z zèbre/zɛbʀ/
ʒ jeune/ʒœn/

Prononciation de l'anglais

Voyelles et diphtongues
i:desee/si:/
ɪ sit/sɪt/
e ten/ten/
æ hat/hæt/
ɑ: arm/ɑ:m/
ɒ got/gɒt/
ɔ: saw/sɔ:/
ʊ put/pʊt/
u: too/tu:/
ʌ cup/kʌp/
ɜ: fur/fɜ:(r)/
ə ago/ə'gəʊ/
 page/peɪdʒ/
əʊ home/həʊm/
 five/faɪv/
 now/naʊ/
ɔɪ join/dʒɔɪn/
ɪə near/nɪə(r)/
 hair/heə(r)/
ʊə pure/pjʊə(r)/
Consonnes
pdepen/pen/
b bad/bæd/
t tea/ti:/
d did/dɪd/
k cat/kæt/
g got/gɒt/
 chin/tʃɪn/
 June/dʒu:n/
f fall/fɔ:l/
v voice/vɔɪs/
θ thin/θɪn/
ð then/ðen/
s so/səʊ/
z zoo/zu:/
ʃ she/ʃi:/
ʒ vision/'vɪʒn/
h how/haʊ/
m man/mæn/
n no/nəʊ/
ŋ sing/sɪŋ/
l leg/leg/
r red/red/
j yes/jes/
w wet/wet/