WordReference English-Chinese Dictionary © 2020:

主要翻译
英语中文
throttler nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: strangler)掐住他人咽喉者
qiā zhù tā rén yān hóu zhě
throttler nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (one who operates a throttle)操作节流阀者
cāo zuò jié liú fá zhě
  有所遗漏?报告错误或提出改进建议

标题中含有单词 'throttler' 的论坛讨论:

查看谷歌的机器翻译 'throttler'.

其他语言: 西班牙语 | 法语 | 意大利语 | 葡萄牙语 | 罗马尼亚语 | 德语 | 荷兰语 | 瑞典语 | 俄语 | 波兰语 | 捷克语 | 希腊语 | 土耳其语 | 日语 | 韩语 | 阿拉伯语

广告
广告

报告不适当的广告。