WordReference无法翻译这句话,但您可以点击每个单词,看看它的含义:

re-dress

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/riːˈdrɛs/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(rē dres)

Possible matches:

标题中含有单词 're-dress' 的论坛讨论:

查看谷歌的机器翻译 're-dress'.

其他语言: 西班牙语 | 法语 | 意大利语 | 葡萄牙语 | 罗马尼亚语 | 德语 | 荷兰语 | 瑞典语 | 俄语 | 波兰语 | 捷克语 | 希腊语 | 土耳其语 | 日语 | 韩语 | 阿拉伯语

广告
广告
报告不适当的广告。