WordReference English-Chinese Dictionary © 2020:

主要翻译
英语中文
peer pressure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (feeling of needing to conform)来自同龄人的压力
lái zì tóng líng rén de yā lì
 Teenagers find it hard to resist peer pressure.
 青少年发现很难抵抗来自同龄人的压力。
  有所遗漏?报告错误或提出改进建议

标题中含有单词 'peer pressure' 的论坛讨论:

查看谷歌的机器翻译 'peer pressure'.

其他语言: 西班牙语 | 法语 | 意大利语 | 葡萄牙语 | 罗马尼亚语 | 德语 | 荷兰语 | 瑞典语 | 俄语 | 波兰语 | 捷克语 | 希腊语 | 土耳其语 | 日语 | 韩语 | 阿拉伯语

广告
广告
报告不适当的广告。