peen

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/piːn/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(pēn)

WordReference English-Chinese Dictionary © 2020:

主要翻译
英语中文
peen nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (end of a hammer head)锤子顶部,锤头 n
  有所遗漏?报告错误或提出改进建议

标题中含有单词 'peen' 的论坛讨论:

查看谷歌的机器翻译 'peen'.

其他语言: 西班牙语 | 法语 | 意大利语 | 葡萄牙语 | 罗马尼亚语 | 德语 | 荷兰语 | 瑞典语 | 俄语 | 波兰语 | 捷克语 | 希腊语 | 土耳其语 | 日语 | 韩语 | 阿拉伯语

广告
广告
报告不适当的广告。