kaffeeklatsch

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ˈkɑfiˌklɑtʃ, -ˌklætʃ, ˈkɔ-/

WordReference English-Chinese Dictionary © 2020:

主要翻译
英语中文
kaffeeklatsch,
coffee klatch
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(social gathering over coffee) (一种非正式聚会)咖啡茶点叙谈会,咖啡会
  有所遗漏?报告错误或提出改进建议

标题中含有单词 'kaffeeklatsch' 的论坛讨论:

查看谷歌的机器翻译 'kaffeeklatsch'.

其他语言: 西班牙语 | 法语 | 意大利语 | 葡萄牙语 | 罗马尼亚语 | 德语 | 荷兰语 | 瑞典语 | 俄语 | 波兰语 | 捷克语 | 希腊语 | 土耳其语 | 日语 | 韩语 | 阿拉伯语

广告
广告
报告不适当的广告。