WordReference English-Chinese Dictionary © 2020:

主要翻译
英语中文
fixable adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (that can be repaired)可修理的
kě xiū lǐ de
  可修补的
kě xiū bǔ de
  可修缮的
kě xiū shàn de
  有所遗漏?报告错误或提出改进建议

标题中含有单词 'fixable' 的论坛讨论:

查看谷歌的机器翻译 'fixable'.

其他语言: 西班牙语 | 法语 | 意大利语 | 葡萄牙语 | 罗马尼亚语 | 德语 | 荷兰语 | 瑞典语 | 俄语 | 波兰语 | 捷克语 | 希腊语 | 土耳其语 | 日语 | 韩语 | 阿拉伯语

广告
广告

报告不适当的广告。