NBC

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˌɛnbiːˈsiː/


Collins Chinese Dictionary Plus (3rd edition), 2011:

NBC (US) n abbr =National Broadcasting Company 国(國)家广(廣)播公司 Guójiā Guǎngbō Gōngsī

标题中含有单词 'NBC' 的论坛讨论:

查看谷歌的机器翻译 'NBC'.

其他语言: 西班牙语 | 法语 | 意大利语 | 葡萄牙语 | 罗马尼亚语 | 德语 | 荷兰语 | 瑞典语 | 俄语 | 波兰语 | 捷克语 | 希腊语 | 土耳其语 | 日语 | 韩语 | 阿拉伯语

广告
广告
报告不适当的广告。