MRI

Listen:


WordReference English-Chinese Dictionary © 2020:

主要翻译
英语中文
MRI nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. initialism (scanning procedure) (magnetic resonance imaging的缩写形式)核磁共振成像
hé cí gòng zhèn chéng xiàng
 I need to get an MRI to diagnose my shoulder injury.
  有所遗漏?报告错误或提出改进建议

标题中含有单词 'MRI' 的论坛讨论:

查看谷歌的机器翻译 'MRI'.

其他语言: 西班牙语 | 法语 | 意大利语 | 葡萄牙语 | 罗马尼亚语 | 德语 | 荷兰语 | 瑞典语 | 俄语 | 波兰语 | 捷克语 | 希腊语 | 土耳其语 | 日语 | 韩语 | 阿拉伯语

广告
广告

报告不适当的广告。