Kampuchean

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˌkæmpʊˈtʃɪən/


Collins Chinese Dictionary Plus (3rd edition), 2011:

Kampuchean [k[+ae]mpu't$I&n] (formerly) adj 柬埔寨的 Jiǎnpǔzhài de
在单词列表中: People of the world, 更多……

标题中含有单词 'Kampuchean' 的论坛讨论:

查看谷歌的机器翻译 'Kampuchean'.

其他语言: 西班牙语 | 法语 | 意大利语 | 葡萄牙语 | 罗马尼亚语 | 德语 | 荷兰语 | 瑞典语 | 俄语 | 波兰语 | 捷克语 | 希腊语 | 土耳其语 | 日语 | 韩语 | 阿拉伯语

广告
广告
报告不适当的广告。