Collins Chinese Dictionary Plus (3rd edition), 2011:

A & E (Brit) n abbr =accident and emergency 急诊(診)室 jízhěnshì [美 = ER]
在这些条目还发现'A & E':
在英文解释里:

标题中含有单词 'A ' 的论坛讨论:

查看谷歌的机器翻译 'A '.

其他语言: 西班牙语 | 法语 | 意大利语 | 葡萄牙语 | 罗马尼亚语 | 德语 | 荷兰语 | 瑞典语 | 俄语 | 波兰语 | 捷克语 | 希腊语 | 土耳其语 | 日语 | 韩语 | 阿拉伯语

广告
广告

报告不适当的广告。