you

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations strong: /ˈjuː/, weak: /ju/ /jə/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/yu; unstressed yʊ, yə/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(yo̅o̅; unstressed yŏŏ, yə)WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
you pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (second person singular: subject)ty zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 You should eat your green beans.
 Ty powinieneś jeść zieloną fasolkę.
you pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (second person plural: subject)wy zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 Children, you should eat your green beans.
 Dzieci, wy powinnyście jeść zieloną fasolkę.
you pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (second person singular, object)cię, ciebie zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 I love you.
 Kocham cię.
you pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (second person plural, object)wam zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 Thank you for coming. Everyone please exit on your right.
 Dziękuję wam za przyjście. Teraz wszyscy proszę wychodzą na prawo.
you pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." informal (one, everyone)powinno się dk. + zaim.
 You should never swim after eating.
 Nigdy nie powinno się pływać po jedzeniu.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
you pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." informal (anyone) (Nie ma bezpośredniego odpowiednika.)-
Uwaga: W języku polskim „you” wyrażane jest formą czasownika.
 Some insects are so small you can't see them, but they still bite.
 Niektóre owady są tak małe, że nie można ich dojrzeć, ale jednak gryzą.
you pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (emphatic address to more than one person)wy zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 You boys can't run very fast, can you?
you pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (direct address to one person)ty zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
  (formalny)pan, pani m, ż
 You, Mister Rogers, come over here right now!
 Pan, panie Rogers, proszę tu natychmiast podejść!
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
all you can do nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (your only recourse)twój jedyny ratunek wyr.
 When something bad happens, all you can do is make the best of it.
all you can do nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (everything you are capable of)wszystko, co możesz zrobić
 All you can do is whine; you never fix your problems.
and what have you advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (and the like, and similar)i tym podobne
as best you can advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to the best of your ability)jak możesz najlepiej
 Muddle through as best you can, and we'll fix the mistakes later.
as often as you like advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (whenever you wish)tak często jak się podoba
 Come and visit me as often as you like.
as often as you wish advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (whenever you want)wspólnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  w solidarności przyim. + ż
 Feel free to stop by my office as often as you wish.
As you know exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (you are already aware)jak wiesz spój. + czas. ter.
 As you know, the building will be demolished on Saturday.
as you please advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as you wish, whatever you wish)jak sobie życzysz
 You've finished your work. Now you're free to do as you please.
as you say advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (I agree that)jak mówisz
 As you say, that spaghetti is delicious!
as you will advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." archaic (expressing obedience: as you wish)jak sobie życzysz
 You may do as you will, but that does not mean your actions will be right.
as you wish advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (certainly, of course)jak sobie życzysz zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 We will be sure to arrange everything as you wish.
away with you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang, regional (Leave, get going, be on your way) (slang)zmykaj stąd
 Away with you! proclaimed the king.
Bless you! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (said when [sb] sneezes)Na zdrowie! wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 "Bless you!" said Suzie when I sneezed.
Bless you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (gratitude, affection)Bóg zapłać wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Bless you for helping us in our hour of need.
come as you are (formal dress is not required)przyjdź, tak jak jesteś
 What should I wear to the party? Just come as you are.
Could you please...? exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (polite request) (do mężczyzny)czy mógłbyś…?
  (do kobiety)czy mogłabyś….?
 Could you please tell me where the bathroom is?
do all you can v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (try hard)robić co się da
  zrobić co się dało
 I did all I could to catch the train, but it was too late.
do as you please v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (do whatever you wish to do)robić co się podoba
 After you've finished that task you may do as you please.
do the best you can v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (try your hardest)starać się jak się może
 Just do the best you can. That's all anybody could ask for.
do what you can viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (do everything possible)rób co możesz
  zrób co możesz
do what you like v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (do whatever you wish to do)robić co się podoba
  zrobić co się podoba
 Since you've finished your work, do what you like for the rest of the day.
do with what you've got,
make do with what you've got
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(cope, manage)radź sobie
  poradź sobie
don't you? (question tag)czy nie?
  czyż nie?
 Why am I asking you for directions? - well, you live here, don't you?
F*** you!,
F*ck you!,
F**k you!
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
slang, vulgar, offensive (expressing anger or contempt)tłumaczenie niedostępne
Uwaga: "Fuck" can be spelled "f***" when someone wants to avoid writing out a profane word.
for all you know advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (it is possible that)możliwe jest, że
 For all you know there could have been other lovers before you.
get what you deserve v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (for good actions)dostawać to, na co się zasłużyło zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  dostać to, na co się zasłużyło zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 If you follow the rules and obey all guidelines, you will get what you deserve.
get what you deserve v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (for bad actions)dostawać to, na co się zasłużyło zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  dostać to, na co się zasłużyło zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 If you deliberately break the rules and disregard authority, you will get what you deserve.
God bless you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (Christian expression of well-wishes)niech cię Bóg błogosławi
 God bless you and keep you safe, my child.
good for you adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (healthful)zdrowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Eating plenty of fruits and vegetables is good for you.
here you are interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (this is what you need)proszę
here you go interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (this is what you need)proszę
 Was it you who ordered the steak, sir? Here you go.
Here's to you! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (toast)twoje zdrowie przym. + n
 Cheers, here's to you!
How are you doing? exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (greeting)Jak się masz? zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 "How are you doing?" "Not too bad, how about you?"
How are you? exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (greeting)Jak się masz? zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
How do you do? exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." formal (Pleased to meet you.) (formalny)Bardzo mi miło. wyr.
 How do you do? I'm delighted to meet you.
how-do-you-do,
how-d'ye-do,
how-de-do
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal, dated (difficult situation)nieprzyjemna sytuacja przym. + ż
I hate you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I dislike you intensely)nienawidzę cię
 This is not love! I hate you!
I like you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I find you appealing)podobasz mi się
 I like you. You seem like such a nice person.
I love you so much interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (great affection)bardzo cię kocham
 I love you so much that I can't stand to be apart from you.
I love you. interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (declaration of strong affection)kocham cię
 I love you, Mom!
I love you. interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (declaration of strong romantic feelings)kocham cię
I miss you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I feel your absence)tęsknię za tobą zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 I miss you, my darling. Come home soon.
I need you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I am dependent on you)potrzebuję cię
 John, I don't just love you, I need you!
I want you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (I am sexually attracted to you)chcę się
 I want you. Let's leave this party and go back to my place.
I will miss you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I will dislike being apart from you)będę za tobą tęsknić
 I will miss you when you leave on your business trip.
I worship you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (declaration of strong admiration)uwielbiam cię
 I worship you and the ground you walk on!
if you please advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." ironic (expressing mild outrage)jeśli można spój. + posił.
if you please advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (polite request)jeśli można spój. + posił.
if you want advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as you please)jak sobie życzysz
 I can lend you some money if you want.
if you wish advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as you please, it's your choice)jeśli chcesz spój. + ndk.
 We can always postpone the meet-up for another time, if you wish - it's up to you.
it's up to you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (it is your decision)zależy to od ciebie
 We can get Mexican or Chinese food tonight -- it's up to you.
keep you guessing v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be unpredictable)trzymać kogoś w napięciu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 The novel is a murder mystery that will keep you guessing until the very end.
keep your wits about you,
have your wits about you
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be alert)mieć się na baczności zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 No one has ever explored this part of the forest and we don't know what we'll find, so keep your wits about you.
look before you leap interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" proverb (be aware of the risks involved in [sth])nie mów hop póki nie przeskoczysz wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 You need to look before you leap before investing in a new business.
make you feel welcome v (greet or receive you warmly)czuć się mile widzianym
  poczuć się mile widzianym
 A hot meal makes me feel welcome when I come back from work.
mean what you say v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (speak sincerely)mówić co się ma na myśli zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Does he mean what he says, or is he just making an empty promise?
mind you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (although, having said that)jednak, jednakże
 The meal was fantastic -- expensive, mind you! He can be very disorganized. Mind you, I'm no better.
missing you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (I miss you)tęsknię za tobą
nice to meet you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (pleased to make your acquaintance)miło cię poznać
off with you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (leave, go now) (slang)zmywać się ndk. + zaim.
  zmyć się dk. + zaim.
 Off with you, children! It's time for you all to go home!
pay as you go nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (prepaid mobile phone use)telefon na kartę wyr.
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
pay as you go,
pay-as-you-go
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(debts paid as they are incurred)płacony na bieżąco wyr.
pay as you go v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (pay debts as they are incurred)płacić na bieżąco zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
play the hand you are dealt,
play the hand that you are dealt,
play the hand you're dealt
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (work with what you have)tłumaczenie niedostępne
pleased to meet you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (greeting)miło cię poznać
screw you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang, vulgar (expressing contempt) (wulgarny)spieprzaj
 “Hey buddy, screw you,” said the drunk.
see you again interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (goodbye until we meet again)do zobaczenia przyim. + n
 I have to go now - see you again soon!
See you soon,
See you soon!
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
informal (goodbye for now)do zobaczenia wkrótce wyr.
 See you soon, Edna!
see you there interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (goodbye until a given future event)do zobaczenia tam
see you tomorrow interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (goodbye until tomorrow)do zobaczenia jutro wyr.
See you! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (Goodbye for now!) (potoczny)Na razie! wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
shame on you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing disapproval)ale wstyd
 Shame on you! - you tracked mud all over my nice clean floor.
take you up on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accept your offer of)akceptować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaakceptować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Thank you. I'll probably take you up on that.
thank you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expression of gratitude)dziękuję wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Thank you! I liked the gift.
 Dziękuję! Podoba mi się ten prezent.
Thank you for interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (gratitude for [sth])dziękuję za wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Thank you for the box of chocolates.
Thank you for doing [sth] interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (gratitude for [sth] done)dziękuję za coś wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Thank you for helping me with my homework.
thank-you nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (expression of gratitude)podziękować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Don't forget to say your thank-yous before you leave.
thank-you nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (message of thanks)podziękowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 She sent a thank-you for the wedding gifts.
 Wysłała notkę z podziękowaniem za prezenty ślubne.
Thank you both interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (gratitude to two people)dziękuję wam obojgu, dziękuję wam obu wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
thank you in advance interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" formal (expressing a polite request)dziękuję z góry wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
thank you kindly interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing sincere thanks)dziękuję serdecznie wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Thank you kindly for shoveling the snow from my walkway.
Thank you so much interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (Many thanks)dziękuję bardzo wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
thank you very much interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (many thanks)dziękuję bardzo wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
thank-you note,
thank-you letter
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(letter expressing gratitude)list z podziękowaniem wyr.
 Don't forget to send them a thank-you letter.
that which you hold dear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (everything important to you)to co kochasz
 If you go to jail, you risk losing that which you hold dear - your marriage, your career, and your family.
there you go exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (just as expected)no i proszę wyr.
  proszę bardzo wyr.
 There you go; I knew the cat wouldn't come when you called his name.
thinking of you exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (expressing compassion)myśląc o tobie
 It's a shame you can't be with us at Christmas - I'll be thinking of you!
to you advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for or towards you)dla ciebie, do ciebie
 I was coming to you for help when the phone rang and distracted me.
wear you down v (tire you into submission)łamać czyjś opór
  złamać czyjś opór
 She never had a good argument -- she would just wear you down with repetition.
What do you do? exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (What is your job?)Czym się zajmujesz? zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
what do you know! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (expressing surprise)tłumaczenie niedostępne
 Hey, what do you know! - we got here on time after all!
what do you know? interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (you have no right to comment)co ty wiesz? wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 You've never even been there! - what do you know?
whenever you like advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (at a time that suits you)kiedy sobie życzy
 We can leave whenever you like.
whenever you wish advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at a time that suits you)kiedy sobie życzy
 We can meet up for coffee whenever you wish; I am free all day.
wherever you look advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (everywhere, anywhere)gdzie nie spojrzeć
 Wherever you look you can see signs of spring.
you all pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (all of you: you, plural)wy wszyscy
 How are you all doing tonight?
you bet interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (emphatic yes)zdecydowanie tak
 “Are you going to the game tonight?” "You bet!"
you guys pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." informal (you, plural)wy zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 How come you guys never wait for me after class?
You know? interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (seeking agreement, understanding)Wiesz? wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
you said a mouthful nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal (expressing agreement) (potoczny: potwierdzenie)dokładnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
Następne 100 Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'you' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "you" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'you'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.