WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

under way

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˌʌndərˈweɪ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(undər wā′ for 1; undər wā for 2)

Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "under" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: way

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
under preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (beneath)pod przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 The mechanic is working under the car.
 Mechanik pracuje pod samochodem.
under preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (below the surface of)pod przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 The rock made a big splash and disappeared under the water.
 Kamień mocno rozprysnął wodę i zniknął pod taflą.
under preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (of lower rank)pod przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 The general respects the people under him.
 Generał szanuje ludzi pod nim.
under preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (less than)poniżej przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 The car costs under ten thousand.
 Samochód kosztował poniżej dziesięciu tysięcy.
under preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (behind)pod przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 Experts detected a simple drawing under the painting.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
under,
under-
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
prefix (lacking)zbyt mały przys. + przym.
 That car is under-powered.
 Ten samochód ma silnik o zbyt małej mocy.
under adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (on a lower level)dolny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The under shelf is sagging from the weight of the books.
under adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." dated (class: subordinate)niższego szczebla przym. + m
 He is an under official, with little authority.
under adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lower in amount, degree)mniejszy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The under dosage resulted in continued fever.
under adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (unconscious as result of anesthesia)pod narkozą przyim. + ż
 While she was under, they removed her tonsils.
under advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (down)pod wodę przyim. + ż
 Let's go under and hunt for shells.
under advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (beneath)pod spód przyim. + m
 The carpet belongs under, and the furniture on top of it.
under preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (while subject to)pod przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 Things improved under the reign of the queen.
under preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (subject to)na przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 The product is still under warranty.
under preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (receiving care from)pod opieką przyim. + ż
 My mother is under a new doctor now and says he's much more attentive.
under preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (for classification) (kategoria)do przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 What should I file these receipts under?
 Do jakiej kategorii powinnam zaklasyfikować te rachunki?
under preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (according to)zgodnie z przys. + przyim.
 Under current rules, you have lots of power.
under preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (because of)w przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 Under these circumstances we are content.
under preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (taking instruction from)u przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 He studied under a master teacher.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
buckle under vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (give in)poddać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  ustąpić zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 I finally buckled under and quit the organization.
get under [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (go underneath [sth])przechodzić pod czymś ndk. + przyim.
  przejść pod czymś dk. + przyim.
 The dog dug a hole to get under the fence.
get under [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (reach underneath [sth])dostawać się pod coś zwr. ndk. + przyim.
  dostać się pod coś zwr. dk. + przyim.
 It was raining and the damp got under the car bonnet.
get under [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (achieve lower score) (potoczny)schodzić poniżej czegoś ndk. + przyim.
  zejść poniżej czegoś dk. + przyim.
 No matter how much I practice golf, I can't get under 85.
put [sb] under vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (anaesthetize)tłumaczenie niedostępne
 Local anesthetics don't work on me, so the dentist has to put me under.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
call [sb] every name under the sun v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (repeatedly insult [sb])wymyślać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nawymyślać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You can call me every name under the sun, but it doesn't change the situation one bit.
come under vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be categorized as)zaliczać się do ndk. + przyim.
  zaliczyć się do dk. + przyim.
 This report comes under the heading of "Finance", so it can be filed in that folder.
dig out from under v figurative (complete accumulated tasks)organizować się ndk. + zaim.
  zorganizować się dk. + zaim.
 I'll never dig out from under all the paperwork on my desk.
dig out from under vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (clear accumulated disorder, dirt)sprzątać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  posprzątać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 They had to dig their boat out from under the mud left by the flood.
down under advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (in, to Australia, New Zealand)na antypodach przyim. + ż, l.mn.
 I'm moving to start a new life down under.
duck under [sth] vi + prep (plunge into water)zanurzać w czymś ndk. + przyim.
  zanurzyć w czymś dk. + przyim.
go under viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (business: go into liquidation)upadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  upaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 GM did go under, despite their claims.
hot under the collar adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (angry, agitated)zirytowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He got very hot under the collar when I politely suggested he might be mistaken.
keep [sth] under wraps v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (not reveal)trzymać coś w tajemnicy zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 The company is keeping the latest model under wraps until the official launch.
labor under [sth] (US),
labour under [sth] (UK)
vi + prep
used in expressions (mistakenly believe)łudzić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
Uwaga: Commonly followed by: the illusion, the misapprehension, a mistaken belief, etc.
 The company is labouring under the illusion that it can take shortcuts to get the results it wants.
 Firma łudzi się, że może na skróty osiągnąć pożądane rezultaty.
statement under oath nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] sworn to be true)zeznanie pod przysięgą wyr.
 If you make a false statement under oath, you can be charged with perjury.
under a cloud of suspicion,
under a cloud
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(suspected of guilt, mistrusted)podejrzany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He was under a cloud of suspicion.
under active consideration advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (being deliberated)rozważany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Thank you for submitting your resume for the job position; your credentials are under active consideration.
under advisement advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (into consideration)pod rozwagę, pod uwagę przyim. + ż
 I hope he will take the new information under advisement.
under arms advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (ready for armed combat)pod bronią przyim. + ż
under attack advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (subjected to physical aggression)atakowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 They became aware that the castle was under attack.
under attack advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (subjected to criticism)atakowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 His critique of the policy is under attack from the conservatives.
under close surveillance advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (being watched intently)pod baczną obserwacją wyr.
 The government kept the official under close surveillance.
under close surveillance adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (watched intently)bacznie obserwowany przys. + przym.
under compulsion advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as an obligation)pod przymusem przym. + m
 Confessions obtained under compulsion are illegal.
under consideration advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (being deliberated)rozważany, rozpatrywany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 A new road is under consideration to reduce congestion. Your suggestions are currently under consideration.
under construction advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (currently being built)w budowie przyim. + ż
 The new hospital is currently under construction. The website is under construction.
under control advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (being managed)pod kontrolą przyim. + ż
 Don't worry, I've got everything under control here at the office.
under detention advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in custody)w areszcie przym. + m
under lock and key advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to or in prison)pod kluczem przym. + m
 This type of deviant behaviour will get you put under lock and key.
under lock and key adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: in prison)pod kluczem przym. + m
 He's under lock and key after he committed that robbery last year.
under lock and key adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (thing: locked away)pod kluczem przym. + m
 I want you to stop overspending so I put your credit card under lock and key.
under no circumstances advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not for any reason)w żadnym wypadku, pod żadnym pozorem
 Under no circumstances should Johnny eat sweets today.
under obligation advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (compulsorily)pod przymusem przym. + m
 If we sign the treaty, we are under obligation to reduce pollution by 10% in 10 years.
under penalty of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (risking punishment by)pod karą przyim. + ż
 We declare under penalty of perjury that these statements are correct.
under pressure advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (subjected to coercion)pod naciskiem przym. + m
 He was under pressure to make a decision so he finally said "yes.".
under siege advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (being surrounded and attacked)pod oblężeniem przym. + m
 The city was under siege for months before its people finally surrendered.
under surveillance advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (under close observation)pod obserwacją przyim. + ż
 The police had the gang under surveillance for several weeks. We're keeping those two men under surveillance.
under surveillance adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (being closely observed)pod obserwacją przyim. + ż
 The building was under surveillance for a long time.
under the aegis of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (being guided or protected by)pod egidą przyim. + ż
 This child is now under the aegis of the court.
under the auspices of [sb/sth] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (being guided, protected by)pod auspicjami przyim. + ż, l.mn.
under the authority of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (being guided by)według przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
under the authority of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (within the control of)we władaniu przyim. + n
under the cloak of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (being guided or protected by)pod osłoną przyim. + ż
 The robbers escaped under the cloak of darkness.
under the influence adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (affected or controlled)pod wpływem przym. + m
 Under the influence of communist rhetoric, Peter refused to consider the positive aspects of capitalism.
under the influence adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (intoxicated)pod wpływem przym. + m
 He got pulled over by the police because he was driving while under the influence.
under the protection of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (being guided or supported by)pod ochroną przyim. + ż
under the stars advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (outdoors, in the open air)pod gwiazdami przyim. + ż, l.mn.
 I love sleeping outside under the stars.
under the sun advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the solar system)pod słońcem przyim. + n
 I've tried everything under the sun, and I still can't find a solution.
under the surface advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (beneath the top layer)pod powierzchnią przyim. + ż
 She maintains a calm exterior but harbors a lot of anger just under the surface.
under the weather adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, informal (unwell) (potoczny)kiepsko przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I didn't go to work today because I was feeling under the weather.
under the wing of exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (guided or protected by)pod skrzydłami przyim. + n, l.mn.
 The young student made rapid progress after he was taken under the wing of the master chef.
under your care advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in your charge)pod czyjąś opieką
 You should notify all the patients under your care that you are leaving this office.
under your command advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in your charge or control)pod czyimś dowództwem
 The major was responsible for all of the troops under his command.
under your control advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in your charge or command)pod czyjąś kontrolą
 Well, I'm going out for the evening, the kids are under your control!
under-secretary nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (UK ministerial position)podsekretarz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
underachieve,
under-achieve
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(perform poorly)tłumaczenie niedostępne
 Children from poor families are more likely to underachieve at school.
underage,
under-age
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(person: legally too young)nieletni, niepełnoletni przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 It is against the law to buy alcohol for people who are underage.
underage,
under-age
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(act: involving a minor)nieletni, niepełnoletni przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Underage sex is illegal in many countries.
undercover adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (agent, policeman: spying)tajny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 An undercover agent agreed to sell him narcotics.
undercover adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (operation: secret, clandestine)tajny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The undercover operation was aimed at infiltrating terrorists.
undercover advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (operation: in secret)tajnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Police went undercover to learn how the bribery scheme worked.
underfoot,
under foot
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(on the ground, under one's feet)pod nogą przyim. + ż
 Sharon liked the sound of snow crunching underfoot.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "under way" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'under way'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.