the

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciationsbefore a consonant: /ˈðə/, before a vowel: /ˈðiː/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/stressed ði; unstressed before a consonant ðə, unstressed before a vowel ði/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(stressed ᵺē; unstressed before a consonant ᵺə; unstressed before a vowel ᵺē)WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
the def artdefinite article: the (before a noun) (Nie ma bezpośredniego odpowiednika.)-
 The boy went for a walk.
 Chłopiec poszedł na spacer.
the def artdefinite article: the (before a proper noun) (Nie ma bezpośredniego odpowiednika.)-
 I am part of the Catholic Church.
 Jestem częścią Kościoła katolickiego.
the def artdefinite article: the (for [sth] unique) (Nie ma bezpośredniego odpowiednika.)-
 The moon is shining brightly tonight.
 Dzisiejszej nocy księżyc świeci jasno.
the def artdefinite article: the (with a title) (Nie ma bezpośredniego odpowiednika.)-
 The reporter asked the President a question.
 Reporter zadał prezydentowi pytanie.
the def artdefinite article: the (with superlative) (Nie ma bezpośredniego odpowiednika.)-
 That was the easiest test.
 To był najłatwiejszy test.
the def artdefinite article: the (with singular, used collectively) (Nie ma bezpośredniego odpowiednika.)-
 Does the newspaper have a future place in society?
 Czy gazety mają przyszłość w społeczeństwie?
the def artdefinite article: the (for one of many) (Nie ma bezpośredniego odpowiednika.)-
 The wild blueberry capital of the US is Maine.
 Amerykańską stolicą dzikiej borówki jest stan Maine.
the def artdefinite article: the (turns adj into plural noun) (Nie ma bezpośredniego odpowiednika.)-
 I am interested in the poor.
 Interesuję się biednymi.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
the def artdefinite article: the (for part of the body) (Nie ma bezpośredniego odpowiednika.)-
 This hat is best worn over the brow.
 Ten kapelusz najlepiej jest nosić nasunięty na czoło.
the def artdefinite article: the (sufficient)wystarczająco dużo przys. + przys.
 When I have the money, I'll buy you a diamond.
the def artdefinite article: the plural (before family name) (Nie ma bezpośredniego odpowiednika.)-
 The Simpsons are a famous fictional family.
 Simpsonowie są słynną fikcyjną rodziną.
the def artdefinite article: the usually stressed (best, only)najlepszy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Angelina is the place to go for hot chocolate in Paris.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
a bird in the hand is worth two in the bush exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." proverb ([sth] that you already have is better than the promise of [sth] better)lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu
 I'm told I can do better if I keep looking for opportunities, but I'll stay at this job for now: a bird in the hand is worth two in the bush.
a chip off the old block nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (person: like parent)nieodrodne dziecko swoich rodziców wyr.
 He'll be a womanizer just like his father; he's a chip off the old block.
a drop in the bucket nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal, figurative (amount: trivial)kropla w morzu wyr.
 The U.S. needs to redevelop passenger rail; Amtrak funding is just a drop in the bucket.
a drop in the bucket nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal, figurative ([sth]: inconsequential)tłumaczenie niedostępne
a drop in the ocean nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, informal, figurative (amount: trivial)kropla w morzu wyr.
 The money I give to charity is a drop in the ocean compared to some people.
a piece of the action nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (involvement, participation) (potoczny)działka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  (potoczny)coś z tego wyr.
 If I'm to help you, I want a piece of the action.
 Jeśli mam ci pomóc, chcę dostać moją działkę.
 Jeśli mam ci pomóc, chcę coś z tego mieć.
a word to the wise nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. colloquial (giving warning, advice) (potoczny)mądrej głowie dość w dwie słowie
 A word to the wise: do not visit this neighborhood alone after dark.
the above nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (preceding text)powyższy tekst przym. + m
absorb the shock v literal (soften a physical impact)absorbować szok ndk. + m
  zaabsorbować szok dk. + m
 Egg boxes absorb the shock of shipping so the eggs don't crack.
absorb the shock v figurative (take in bad news)absorbować szok ndk. + m
  zaabsorbować szok dk. + m
 The telephone fell from her hand as she tried to absorb the shock of her father's death.
absorb the shock v figurative (lessen a financial burden)absorbować szok ndk. + m
  zaabsorbować szok dk. + m
 My pension fund took a beating in the stock market crash, but at least I had bank certificates to absorb the shock.
accept the responsibility v (be willing to take on duties)przyjmować obowiązek ndk. + m
  zaakceptować odpowiedzialność dk. + ż
 She accepted the responsibility of planning the office Christmas party.
according to the agreement advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by the terms of the agreement)zgodnie z porozumieniem wyr.
 According to the agreement, the buyer will purchase all the product that the seller can produce.
according to the contract advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by the terms of the contract)zgodnie z umową wyr.
 According to the contract you may take three days of bereavement leave for your uncle's funeral, but only one for your nephew's.
according to the letter advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (according to law)prawnie, legalnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  zgodnie z literą prawa wyr.
 These laws are no longer obeyed according to the letter.
according to the letter advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to the letter, word for word, verbatim)dosłownie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
according to the rules exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (by the rules, as stated in the rules)wedle zasad, według zasad przyim. + ż, l.mn.
  wedle przepisów przyim. + m, l.mn.
 According to the rules, he had to be taken off the field.
ace in the hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (asset, trump)as w rękawie wyr.
 Gloria's ace in the hole is her fantastic singing voice.
ace in the hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (advantage hidden from opponents)as w rękawie wyr.
across the board advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (globally, universally)powszechnie, globalnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
across the world advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (all over the Earth)na całym świecie wyr.
 It sure would be nice if peace broke out across the world for a change.
across-the-board adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (global, universal)powszechny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Across-the-board tax increases hurt the poor far more than the rich.
act in the interests of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (act to protect or help)działać na korzyść zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zadziałać na korzyść zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 An attorney will always act in the best interests of her client.
Acts of the Apostles nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (Bible: New Testament book)Dzieje Apostolskie n + przym.
 For the second reading, the Lector read from the Acts of the Apostles.
add fuel to the fire v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (exacerbate the issue) (przenośny)dolewać oliwy do ognia zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  (przenośny)dolać oliwy do ognia zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Shouting at angry pupils is only likely to add fuel to the fire.
admission to the Bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: pass Bar exam)dopuszczenie do wykonywania praktyki adwokackiej wyr.
affair of the heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (love affair, romantic involvement)sprawa serca ż + n
 Romance novels describe affairs of the heart.
after the fact exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (afterwards)po fakcie przys. + m
 He had no knowledge of the robbery until after the fact.
after the fact exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (added after a matter seemed concluded)po fakcie przys. + m
 Conditions added to a contract after the fact are invalid unless both parties agree to them.
against the clock advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (under pressure of time)wyścig z czasem wyr.
 It's seems as though I am always working against the clock! These deadlines are ridiculous.
against the grain advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (against convention)na przekór przys. + m
 It just goes against the grain to waste so much food when there are so many hungry people.
against the grain advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (against character)na przekór przys. + m
 Your acting dishonestly certainly goes against the grain.
against the law adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (illegal)bezprawnie, nielegalnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Smoking marijuana is against the law.
against the law advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (illegally)nielegalnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 He was driving against the law as he had just guzzled down seven pints of beer.
the aged nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (elderly people)ludzie w podeszłym wieku wyr.
 She hates being referred to as 'one of the aged'.
ahead of the game adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (at an advantage)do przodu przym. + m
 Bruce was ahead of the game because he repaired the roof before the rains came.
ahead of the game advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal, figurative (at an advantage)w dobrej pozycji wyr.
all over the map adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (changeable)zdezorganizowany, zdestabilizowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 After her father died, her emotions were all over the map.
all over the map advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (in many places)wszędzie zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 When he looked up the nearest ATM, they came up all over the map.
all over the place exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (in many places)wszędzie zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 There is dust all over the place; I really need to clean house!
all over the place adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (not focused)zdezorganizowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I have been very distracted lately; my thoughts are all over the place.
all over the world exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in many countries)na całym świecie wyr.
 Santa Claus is known all over the world.
all over the world advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (everywhere)wszędzie zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 Luke had searched all over the world, but there was no sign of Naomi.
all the best nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (good wishes)najlepsze życzenia przym. + n, l.mn.
 I wish you all the best in your new career.
all the comforts of home nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (amenities, facilities)wygody domowe ż, l.mn. + przym.
 The hotel room has all the comforts of home.
all the days of your life nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (for the rest of your life)reszta życia ż + n
all the more exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (even more)tym bardziej
 Crying in front of her embarrassed him, but it made her love him all the more.
all the more so exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (even more so)tym bardziej
 You need a strong pair of boots if you go hiking, all the more so now that it's winter.
all the rage exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (very popular, in fashion) (potoczny)ostatni krzyk mody wyr.
 Polka dots are all the rage this season.
all the same exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (even so)nawet przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Max promised to change, but all the same I decided to end the relationship.
all the time exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (always)cały czas przym. + m
 I help people all the time.
all the way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." literal (the full distance)do końca przyim. + m
all the way to advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (during the entire journey to)przez całą drogę wyr.
 We had to listen to him snore all the way from New York to Rome.
all the way to advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (the full distance to)przez całą drogę wyr.
 He sang and danced all the way to school.
all the way to advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (emphatic: a long way)aż do
 You want me to carry this all the way back to the house?
all the while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at the same time, meanwhile)podczas gdy
 He said he was working hard at the university but all the while he was going to the race track.
all through the night exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (throughout the night)przez całą noc wyr.
 All through the night we could hear the loud music from the floor above.
the Allies nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (Word War II: allied nations)alianci m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
 This year, students will be learning about the Allies and the Axis powers of World War II.
the Allies nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (World War I: allied nations)alianci m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
 In World War I, the Allies fought against the Central Powers.
the Allies nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (World War II: anti-German alliance)alianci m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
  państwa alianckie n, l.mn. + przym.
 The Allies coordinated a large-scale invasion in Normandy.
the Allies nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." historical (World War I:)alianci m,l.mn.
 In World War I, the Allies fought against the Central Powers.
the Almighty nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (God)Wszechmogący, Wszechmocny mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The Almighty brought plagues to the people of Egypt.
along the lines of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (of the same sort as)wzdłuż przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 You want purple wallpaper? I was thinking more along the lines of beige.
along the side of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (along the length of, beside)wzdłuż przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 We built a retaining wall along the side of the terrace.
along the way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." literal (over the course of a route)wzdłuż przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
along the way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (in the course of events)w trakcie przyim. + m
 We're driving to the mountains, but will stop for coffee along the way.
the Alps nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (European mountain range)Alpy ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
 The mountain range known as the Alps spans eight countries.
the Amazon nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rainforest in South America)amazoński las deszczowy wyr.
America,
the Americas
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(Western Hemisphere continent or continents)Ameryka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Columbus discovered America in 1492.
 Kolumb odkrył Amerykę w 1492 r.
and all the rest of it advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (et cetera, etc.)i tak dalej
and the like nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (and similar)i tym podobne
 There are a lot of waterfowl out on the lake -- mergansers, geese, coots, and the like.
and the rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (et cetera, etc.)i tak dalej
and the rest is history exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (what happened is well known)a reszta to już historia
 I met your mum in a bar, and the rest is history!
the Andes nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mountains of South America)Andy ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
Uwaga: May be treated as a singular or plural noun
 The Andes is the world's longest mountain range.
the Antilles nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (islands in West Indies)Antyle ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
 The Antilles are a group of islands in the Caribbean.
ark,
the ark
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(Noah's Ark: biblical boat)arka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 According to the Bible story, Noah built the ark to save human and animal life from a great flood.
be armed to the teeth v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (have many weapons)uzbrojony po zęby wyr.
 Switzerland is a neutral nation, but is also armed to the teeth to preserve its neutrality.
around the clock advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (all the time)przez całą dobę wyr.
Uwaga: A hyphen is used when the term is an adjective
 The engineers are working around the clock to get the project finished on time.
around the corner advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (nearby)w pobliżu przyim. + n
 A new bakery opened recently around the corner.
around the corner advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (in the near future)w niedalekiej przyszłości wyr.
 It's best to be prepared because you never know what's around the corner.
around the world advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in many countries)prawie na całym świecie wyr.
 The Internet allows people around the world to share information.
around the world advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (circumnavigating the world)przez cały świat wyr.
 Ferdinand Magellan's ship sailed around the world in the 1500s.
around-the-clock advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (constant)bez przerwy przyim. + ż
 The journalist had to work around-the-clock to meet his deadline.
the arts nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (visual and performing arts)sztuka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Baron Johann Pasqualati was a wealthy patron of the arts.
as the case may be advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (whatever the actual situation)niezależnie od sytuacji wyr.
as the crow flies advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a straight line, by a direct route)prosto jak strzelił
 As the crow flies, I live only 200 meters from your house.
as the saying goes advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (according to the common expression)jak mówi się
 As the saying goes, you can't have your cake and eat it!
as the story goes advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (according to what is said to have happened)wedle opowieści przys. + ż
 As the story goes, Hector was out of town when the bank was robbed.
the Ashes nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (England-Australia cricket series) (Nie ma dokładnego odpowiednika.)-
asleep at the switch adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US, informal, figurative (not paying attention)nieobecny duchem przym. + m
 I'm sorry; I should have understood what you wanted. I was asleep at the switch.
the Assumption nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Catholic feast day: 15th August)Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny wyr.
the assured nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (person insured by policy)osoba ubezpieczona ż + przym.
  ubezpieczony mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The assured will be responsible for filing the appropriate documents.
the assured nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (beneficiary of life insurance policy)osoba ubezpieczona ż + przym.
  ubezpieczony mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Under the policy, the assured will receive an amount of $15,000.
at most,
at the most
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(and no more, not more than)najwyżej przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 A newly imported vehicle may be used for three months at most before it becomes liable to tax. It will take 10 minutes at the most.
at the back advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in, towards the rear)z tyłu przyim. + m
 We went to the cinema and sat at the back.
at the base of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (at the bottom of)na dole przyim. + m
  u podstawy przyim. + ż
 We'll meet at the base of the volcano and hike up together.
at the beginning advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at the starting point)na początku przyim. + m
 One should use a capital letter at the beginning of a sentence.
at the beginning advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (initially, to start with)na początku przyim. + m
at the crack of dawn advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (early in morning)z samego ranka wyr.
 I have to get up at the crack of dawn to get to work on time.
at the drop of a hat advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at the least provocation or invitation)z jakiejkolwiek przyczyny wyr.
 That girl is so emotional, she'll start crying at the drop of a hat.
Następne 100 Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'the' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "the" w tytule:

There are too many matching discussions for 'the'. Please add more words to your search or search on the forum server.
Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'the'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.