that

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations strong: /ˈðæt/, weak: /ðət/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ðæt; unstressed ðət/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(ᵺat; unstressed ᵺət)WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
that pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (demonstrative: it, she, he)to zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 Do you like that?
 Czy podoba ci się to?
that adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person, place, thing, degree)tamten zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 I like that scarf best.
 Najbardziej podoba mi się tamten szal.
that adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (the more distant of two)tamten zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 I'm not sure if I like this one or that one.
 Nie jestem pewien, czy podoba mi się ten, czy tamten.
that advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (so)tak zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 It's not that easy to learn a new language after age fifty.
 Nie jest tak łatwo nauczyć się obcego języka po pięćdziesiątce.
that advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (very)taki zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 The movie was not that good.
 Ten film nie był taki dobry.
that conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (at which, in which)w który, na który przyim. + zaim.
 From the direction that he was going in, I would say he was headed to town.
 Patrząc na kierunek, w którym szedł, powiedziałbym, że skierował się do miasta.
that advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to such an extent)tak zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 I cannot believe I could sleep that deeply.
 Nie mogę uwierzyć, że mogłem tak głęboko spać.
that conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (so … that: to such a degree that)tak zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 He was so hungry that he could hear his stomach rumbling.
 Był tak głodny, że mógł usłyszeć, jak mu burczy w brzuchu.
that conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (quoting)że spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
 He said that he didn't want to go.
 Powiedział, że nie chce iść.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
that,
so that
conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that."
literary (in order that)aby, żeby spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
 She studied hard, that she might become a doctor.
that pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (the thing indicated)tamten zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 Do you want this or that?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
find [sth] out,
find out that
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(discover)dowiadywać się ndk. + zaim.
  dowiedzieć się dk. + zaim.
 I just found out that my sister is pregnant.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
accept [sth],
accept that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(tolerate, agree with)przyjmować, akceptować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyjąć, zaakceptować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She cannot accept that he is married to someone else now.
 Ona nie może zaakceptować, że on jest teraz w związku małżeńskim z inną osobą.
acknowledge [sth],
acknowledge that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(admit, accept as true)przyznawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyznać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I acknowledge that I could have made better decisions.
 Przyznaję, że mogłem podjąć lepsze decyzje.
adamant that adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (with clause: insistent)nalegający przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The politician was adamant that the law be passed.
admit to [sb] that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (confess)wyznać komuś, że dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Jones admitted to the police that he had been involved in the criminal enterprise.
advise [sb],
advise [sb] that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
formal (with clause: notify [sb])informować kogoś, że zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  poinformować kogoś, że zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 A text message advised me that my flight was delayed.
afraid,
afraid that
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(with a clause: worried [sth] might happen)obawiać się, że zwr. ndk. + spój.
 I'm afraid my money might run out before the end of the trip.
after that advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (then, next)potem, następnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 We went to see a film, and after that had a meal in an Italian restaurant.
agree,
agree that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(with clause: share opinion)zgadzać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 All the pupils agree that she is a good teacher.
all is well that ends well exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (stated when a difficult matter is resolved happily or successfully)wszystko dobre, co się dobrze kończy
all that nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (everything that, everything which)to wszystko
 All that glitters is not gold.
all that nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. colloquial (all those things, that whole matter)to wszystko
 "What about the driving arrangements?" "Leave all that to me."
all that nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (especially impressive)tłumaczenie niedostępne
 He thinks he's God's gift to women, but he's not all that.
all that advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (particularly, especially)szczególnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 My dog isn't actually all that mean, but his size scares people.
all that is nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (everything that exists)wszystko co jest
  wszystko, co istnieje
 What if all that is existed only in your mind?
allow that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (concede)przyznawać, że zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  przyznać, że zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I will allow that this time I am wrong.
allow that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (acknowledge)uznawać, że zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  uznać, że zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  stwierdzać, że zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  stwierdzić, że zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The law allows that there may be exemptions.
allowing that conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (acknowledging the possibility that)zakładając, że
and all that advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (etc.)i to wszystko wyr.
and all that goes with it advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (and everything it entails)i wszystko co z tym idzie
 She gave her sister a birthday party, with cake, ice cream, and all that goes with it.
and all that sort of thing advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (and similar)i wszystko w tym rodzaju
 They found sea shells, driftwood, and all that sort of thing at the beach.
announce that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with clause: proclaim)ogłaszać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ogłosić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Naomi unexpectedly announced that she did not want to attend her friend's wedding.
anticipate,
anticipate that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(with clause: expect)oczekiwać, przewidywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przewidzieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
appear,
appear that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(with clause: seem)zdawać się, wydawać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 It appears you were correct after all.
 Zdaje się, że koniec końców miałeś rację.
argue that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with clause: assert, maintain)twierdzić, że zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  utrzymywać, że zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Many physicists argue that black holes exist.
assert,
assert that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(with clause: say as true)wyznawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyznać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Vivian asserted her dog was not to blame for the mess.
assuming that conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (supposing that)zakładając, że
 We will have a picnic tomorrow, assuming that it does not rain.
assure [sb],
assure [sb] that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(with clause: say confidently)zapewniać kogoś, że zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zapewnić kogoś, że zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The tour guide assured the group that they would be able to see whales from the boat.
at that exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in addition)poza tym przyim. + zaim.
 The car is too expensive, and it's ugly at that.
at that exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (and then)i wtedy spój. + zaim.
  w tym momencie wyr.
 At that, the chairman ended the meeting.
at that moment advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at a specified instant in the past)w tym momencie wyr.
 At that moment I realized that she truly loved me.
at that time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (during a specified period in the past)wtedy przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I was born in 1999. At that time my father was a captain, but now he is a major.
at the same time that preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (at precise moment)gdy, kiedy spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
 Joey returned home at the same time that Zula was preparing to leave.
attest that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with clause: demonstrate)wykazywać, że zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wykazać, że zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The plethora of scientific evidence attests that global warming is a very real and growing problem.
aware that adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (knowing [sth])być świadomym, że zwrot posił.
  wiedzieć, że zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 I'm well aware that you're ready to leave, but would you please be patient?
bark that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (with clause: say angrily) (przenośny)warknąć, że dk. + spój.
 Roger barked that he wasn't ready yet.
be that as it may exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (despite [sth])pomimo tego przyim. + zaim.
 The weather forecast says there will be heavy rain tomorrow. Be that as it may, we will not cancel the open-air concert.
bear in mind that,
bear [sth] in mind
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(consider, take into account)brać pod uwagę zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wziąć pod uwagę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Bear in mind that we already have an enormous sum invested in the project.
bearing in mind,
bearing in mind that
conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that."
(considering that)pamiętanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 That is a great score, bearing in mind that you just started studying yesterday.
because of that advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (for reason specified)z tego powodu wyr.
 She won't quit smoking and because of that we are breaking up.
believe,
believe that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(with clause: have confidence)wierzyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I believe he will return as promised.
believe,
believe that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(with clause: think, suppose)wierzyć, myśleć, sądzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I believe that it won't rain tomorrow, but I'm not sure.
 Myślę, że jutro nie będzie padać, ale nie jestem pewien.
bet,
bet that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
informal, figurative (with clause: expect)zakładać się, że zwrot zwr. ndk.
  założyć się, że zwrot zwr. dk.
 I bet Ian won't come to work today.
bet [sb],
bet [sb] that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
informal, figurative (with clause: expect)zakładać się, że zwrot zwr. ndk.
  założyć się, że zwrot zwr. dk.
 I bet you the math test will be easy.
 Założę się, że sprawdzian z matematyki będzie prosty.
boast that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (claim arrogantly)przechwalać się, chwalić się, chełpić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  pochwalić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Elaine boasted that she can do a backflip, but no one has actually seen her do it.
brag that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with clause: boast)przechwalać się, chwalić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  chełpić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 John bragged that he owned ten motorcycles.
by that time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (before or at a given period in the past)do tego czasu wyr.
by that time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (before or at a given period in the future)do tego czasu wyr.
 Where will you be in 50 years? By that time, I will be an old man!
check that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with clause: verify)upewniać się, że zwrot zwr. ndk.
  upewnić się, że zwrot zwr. dk.
 Please check that the balance of my account is at least four hundred dollars.
conclude,
conclude that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(with clause: decide that)wywnioskować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  dojść do wniosku zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 After reviewing the clues, the detective concluded that the butler had committed the murder.
contend that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (argue)spierać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 The scientist contended that global warming is mostly due to human activities.
convince [sb] [sth],
convince [sb] that [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(make [sb] agree)przekonywać kogoś do czegoś ndk. + przyim.
  przekonać kogoś do czegoś dk. + przyim.
 The jury had been sceptical, but the evidence convinced them the defendant was not guilty.
convinced,
convinced that
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(persuaded, certain that)przekonany, pewny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The old lady is convinced that family members are stealing money from her.
counter,
counter that,
counter with
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(respond to argument)ripostować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 He countered that the plan was impractical.
declare that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with clause: announce that)oznajmiać, że ndk. + spój.
  oznajmić, że dk. + spój.
 Julie declared that she was taking the afternoon off.
decree that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (order officially that)oficjalnie nakazywać, że
  oficjalnie nakazać, że
 The king decreed that every maiden in the kingdom had to try on the glass slipper.
demand,
demand that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(with clause: require)wymagać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The job demanded that he arrive at 8:30 every day.
despite that advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (nevertheless)mimo tego przyim. + zaim.
 Thomas had slight leg injury, but despite that he managed to win the race.
despite the fact that conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (even though)pomimo tego, że
determine,
determine that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(with clause: resolve)postanowić, zdecydować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Charlie determined that he would do everything in his power to raise money for the charity.
disclose that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with clause: make known that)ujawniać, że ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ujawnić, że dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The company disclosed that it had lost money on the deal.
discover that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with clause: realise)uświadomić sobie, że zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 She discovered that she still had money in that account.
dispute that [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (deny, argue against)zaprzeczać, że; kwestionować, że ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaprzeczyć, że; zakwestionować, że dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The board does not dispute that these changes will cause some temporary difficulties, but we feel the end result justifies this.
divine that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with clause: predict, prophesy that)przepowiadać, że zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  przepowiedzieć, że zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The oracle divined that the emperor would die a violent death.
divine that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with clause: guess, infer that)wyczuwać, że zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wyczuć, że zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  odgadywać, że zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  odgadnąć, że zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 From Tim's unhappy expression, I divined that something terrible had happened.
doubt that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (not believe)wątpić w to, że zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 He doubted that her story was true.
 On wątpił w to, że jej opowieść jest prawdziwa.
doubtful,
doubtful about [sth],
doubtful that
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(unconvinced, not sure)mający wątpliwości im. czyn. + ż, l.mn.
 John is doubtful about whether he made the right choice.
 John ma wątpliwości, czy dokonał dobrego wyboru.
dream that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with clause: imagine while asleep)śnić się, że zwr. ndk. + spój.
 I dreamed that you would come.
 Śniło mi się, że przyjdziesz.
emphasize that,
also UK: emphasise that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(say, repeat for clarity)podkreślać, że ndk. + spój.
  podkreślić, że dk. + spój.
 He emphasized that he didn't want to stay working there.
 Podkreślił, że nie chce tam dalej pracować.
estimate that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with clause: judge, guess)oceniać, że zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  ocenić, że zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  sądzić, że zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Glenn estimated that his team would lose.
except,
except that
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(were it not for the fact that)gdyby nie to, że wyr.
 Liz would have come with us except that she had already accepted another invitation.
 Liz przyjechałaby z nami, gdyby nie to, że już przyjęła inne zaproszenie.
expect,
expect that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(with clause: anticipate)spodziewać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 I expect our team will lose again. Big business is expected to maintain America's ability to compete in the world market.
expect,
expect that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(with clause: suppose, speculate)przypuszczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I expect that he got lost again.
explain,
explain that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(with clause: make clear)wyjaśniać, tłumaczyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyjaśnić, wytłumaczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Parents should explain that it is dangerous to play with matches.
fancy that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK (imagine)wyobrażać sobie ndk. + zaim.
 He fancied that we would win the sweepstake.
fancy!,
fancy that!
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
dated (expressing amazement)coś niebywałego! wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
fantasize that,
also UK: fantasise that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(with clause: imagine)wyobrażać sobie, że zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Vicky often fantasizes that she is married to a famous footballer.
feel,
feel that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(with clause: think)czuć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  poczuć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He felt that her actions were unfair.
figure,
figure that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
mainly US (with clause: assume, conclude)myśleć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pomyśleć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  dochodzić do wniosku zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  dojść do wniosku zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 When I didn't see him at school, I figured that he'd probably stayed home sick.
figure,
figure that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
US, informal (with clause: reckon)myśleć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I figure that I better get my hair cut soon.
find,
find that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(with clause: learn, discover)dowiadywać się, że zwrot zwr. ndk.
  dowiedzieć się, że zwrot zwr. dk.
 We found that the cars performed just as well as each other.
 Dowiedzieliśmy się, że te samochody działają jednakowo.
be fitting that adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (appropriate, justified)stosowny, właściwy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 It's fitting that Jimmy was punished for his bad behavior.
for all that advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (even so, in spite of this)mimo tego przyim. + zaim.
 He was a scoundrel and a wastrel but, for all that, she still loved him.
for fear that conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (fearing that)z obawy na wyr.
 She stayed home all week for fear that she would catch the swine flu.
for that matter advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (intensifier: what is more)z tego względu
 I know she doesn't like his music - for that matter, neither do I.
for that reason advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (consequently)z tej przyczyny
 She's always so much fun at parties. For that reason I'm sorry she can't come tonight.
foresee that vtr + conj (with clause: anticipate)spodziewać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Tim did not foresee that his ex-wife might actually remarry.
from that moment on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (starting from that point in the past)od tego momentu wyr.
 She kissed him, and from that moment on he knew she would some day be his wife.
gather that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (understand)rozumieć, że ndk. + spój.
  zrozumieć, że dk. + spój.
  wnioskować, że ndk. + spój.
  wywnioskować, że dk. + spój.
 I gather that you've decided to resign from your post.
Get a load of this/that/him/her! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (look at that)Popatrz no! wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
get the impression,
get the impression that
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(with clause: sense)mieć wrażenie dk. + n
 I'm getting the impression that the election didn't really change anything.
give assurance that vtr + n (with clause: guarantee)zapewniać, że ndk. + spój.
  zapewnić, że dk. + spój.
given that conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (in view of the fact that)biorąc pod uwagę
 Given that you weren't really listening, I see why you don't understand.
glean [sth],
glean that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
figurative (discover slowly)dowiadywać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  dowiedzieć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 We eventually gleaned that he had never been to Baghdad.
guarantee that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with clause: promise)zapewniać, że zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zapewnić, że zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Tina guaranteed that the store would still be open.
guarantee [sb] that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with clause: promise [sb])zapewniać kogoś, że zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zapewnić kogoś, że zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
have it,
have it that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(declare, assert)głosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Legend has it that the lakes are the footprints of a giant.
 Legenda głosi, że jeziora są śladami olbrzyma.
have a feeling that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (suspect that)podejrzewać, że
  podejrzeć, że
 I have a feeling that it will rain this afternoon.
have a hunch that,
have a hunch [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (suspect, sense)mieć przeczucie dk. + n
 I have a hunch that the show will be cancelled; they haven't sold many tickets.
have an inkling that,
have an inkling [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(suspect, sense)świtać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaświtać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We had an inkling that the film might be a success, but we weren't sure.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'that' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: look at that [face, man, car], [pass, give, show, lend] me that [book, top], that [tree, man, store] over there, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "that" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'that'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.