WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

so help me


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "so" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: help | me

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to such an extent)taki, tak zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 He was so mad that he forgot to eat dinner.
so conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (therefore)więc spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
 I'm hungry, so I'm going to get something to eat.
so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (too, also)również, też part.partykuła: Wyraz nieodmienny, pełniący w zdaniu funkcję pomocniczą (np. nie, już)
 I want to go to the movies and so does she.
 Chcę pójść do kina i ona również.
so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (affirmative: yes, indeed)tak part.partykuła: Wyraz nieodmienny, pełniący w zdaniu funkcję pomocniczą (np. nie, już)
 Does he like her? I think so.
 Czy on ją lubi? Myślę, że tak.
so conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." informal (and, next)potem przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 So, we decided to stop by at the grocery store and guess who we saw?
so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (intensifier: very)taki zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 That guy is so good looking!
 Ten facet jest taki przystojny!
so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as stated)a więc spój. + spój.
 So, as I have already explained, there really is no need to worry.
So? interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (who cares?)I co z tego? wyr.
 Mario gets paid more than you. So?
so pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (the same)taki sam zaim. + zaim.
 You are a gentleman; may you remain so all your years.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (emphatic)naprawdę przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 That car is nicer than your car. It is so!
so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (demonstrating: like this)w ten sposób wyr.
  tak przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 When ironing, you need to move the hot iron over the clothes so.
so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (changing, returning to subject)a więc spój. + spój.
 So, Alice, why did you come to Edinburgh?
so,
so that
conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that."
(in order that)żeby spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
 Drive carefully so that you will arrive safely.
so,
soh
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fifth note of musical scale)sol nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
a dozen or so adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (around 12)mniej więcej tuzin wyr.
 Can you please bring me back a dozen or so eggs from the grocery store?
all the more so exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (even more so)tym bardziej
 You need a strong pair of boots if you go hiking, all the more so now that it's winter.
and so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (therefore)przez to
 The student did not turn in his final research paper, and so he earned a failing grade for the course.
and so forth advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (et cetera)i tak dalej
 I had to fill in a form with my name, address, and so forth.
and so on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (et cetera)i tak dalej
 Victims of the disaster urgently need drinking water, food, medical supplies, and so on.
as long as,
so long as
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(providing that)dopóki przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 I am happy, as long as the sun always comes back around.
as long as,
so long as
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(while)dopóki przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 As long as you're living under my roof, you'll obey my rules, young lady!
even so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (nevertheless)jednak spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
  mimo to spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
 I know you don't like vegetables, darling. Even so you must eat them.
every so often advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (now and again)od czasu do czasu
 Every so often I treat myself to a piece of candy.
I don't think so interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I believe not)sądzę, że nie zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 When Tom asked me if Sally was coming to the party I replied "I don't think so".
I love you so much interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (great affection)bardzo cię kocham
 I love you so much that I can't stand to be apart from you.
I think so interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I believe that to be true)sądzę, że tak
 "Is he coming with us?" "I think so, but let me call him to make sure."
I'm afraid so interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (yes, regretfully)Obawiam się, że tak! wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
  Niestety tak! wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 "Do I really have to take the test?" "I'm afraid so. It's compulsory."
if it be so literary (in that case, if so)jeżeli tak
 I don't believe he would lie to you, but if it be so, you should not trust him again.
if so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in that case)w tym wypadku wyr.
 Are you going shopping? If so, may I come with you?
in doing so,
in so doing
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(by these actions)tłumaczenie niedostępne
in so doing,
in doing so
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(by these actions)przez to przyim. + zaim.
 Don't wander on the property without them knowing; in doing so, you'll be trespassing.
in so far as (to the extent that)jeśli chodzi o przyim. + posił. + przyim.
 The boys liked the school in so far as the games facilities were good.
in so many words advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (expressed in precisely that way)mówiąc w ten sposób wyr.
 The manager told Mark in so many words that he will get a promotion.
it must be so (it is necessarily or unavoidably true)nieunikniony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 It is difficult to believe, but based on the evidence it must be so.
it will be so (this is indisputably going to happen)tak będzie
 If your mother says you have to go to bed early, it will be so.
just so adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (perfect, exact)idealny, perfekcyjny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Personally, I like steak when it is just so.
just so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (exactly, perfectly)perfekcyjnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The chef cooked the chicken just so.
like so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in this manner)właśnie tak przys. + part.
 You just turn the door handle like so and the door should open.
more so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (increasingly or additionally)zwłaszcza part.partykuła: Wyraz nieodmienny, pełniący w zdaniu funkcję pomocniczą (np. nie, już)
 There's usually a lot of traffic on this road, more so at rush hour.
never so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not ever as)nigdy tak
 He was never so happy as when he finally quit his job.
not so bad adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (better than anticipated)niezły przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I thought I was going to hate my new job, but it's not so bad.
not so many adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fewer)niewiele przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 There are not so many storms now that the summer is over.
not so many adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (few)niewiele przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Due to the poor weather, not so many people were on the streets.
not so much adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (less)mniej przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 It's not so much that you are cruel, more that you don't think things through.
not so much adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (little)mało przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 No, there was not so much singing at the show.
one hundred or so adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (about a hundred)około stu przys. + licz.
 It's a middle-sized plane, with one hundred or so seats.
or so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (approximately)lub coś takiego
 The container could hold a litre or so of water.
quite so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (indeed, precisely)no właśnie
 Ah yes, quite so - I see exactly what you mean now.
quite so adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (just as, this much)no właśnie
so as to exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in order to)żeby spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
  tak aby part. + spój.
 So as not to be late, Jerry left the house early.
so bold as to adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (daring enough to do [sth])mieć odwagę, by coś zrobić zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Anna was so bold as to question her manager's decision to his face.
so called advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (named this)o nazwie przyim. + ż
 Solar energy is a clean form of electricity, so called because we gather it from the sun.
so do I interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (me too)ja też
 You think he's crazy and so do I!
so far advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (up until now)do tej pory
so far advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to a limited extent)dotąd przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The road's closed: you can only go so far before you have to turn round.
so far as conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (as far as, in as much as)o ile
 So far as I know, everything's still going well on the project.
so far so good interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (all is well up to this point)na razie wszystko idzie dobrze
 How do I like retirement? So far so good. But ask me again in six months.
so good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (great, excellent)świetny, znakomity przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Yum, this cake is so good!
so long interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (goodbye)do widzenia
 So long! See you tomorrow!
so long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (this length)taka długość zaim. + ż
 The rope was so long, much of it dangled on the ground.
so many adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (a large number of)tyle
 With so many people in the room I can't find the exit.
so many adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (this number of)tyle
 A restaurant only has so many tables available at any given time.
so much adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (a large amount of)aż tyle
 I'm bound to get my shoes wet with so much water on the ground. There's so much to do I don't know where to start.
so much adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (this amount of)tyle
 There's only so much I can tolerate, and I'm almost there!
so much advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a lot)aż tyle
 I wish my sister didn't talk so much.
so much as advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (even)tak bardzo jak
 Cross that line by so much as a hair and you'll see what anger means.
so much as advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (merely, no more than)tak bardzo jak
so much for that interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (enough discussion)no ładnie
 Well, so much for that! Maybe we can talk about something else now.
so much for that interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (disappointment, failure)no ładnie
 I failed my entrance exam yet again. So much for that!
so there interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (expressing defiance, determination)a nie mówiłem
 I don't need your help anyway! So there!
so to speak exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (using a metaphor)że tak powiem zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Failing the test was, so to speak, a kick in the teeth for Jim because he was very disappointed.
 Oblanie testu było dla Jima, że tak powiem, ciosem prosto w serce, był bardzo rozczarowany.
so what interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (expressing indifference)co z tego
 So you made a minor mistake! So what!
so what? interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (I don't care)no to co
 Okay, so I look fat in these jeans – so what?
so what else is new interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (not surprised)co w tym nowego
 Yes, you're late again—so what else is new?
so-and-so nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (an unnamed person, someone) (potoczny; mężczyzna)taki a taki wyr.
  (potoczny; kobieta)taka a taka wyr.
so-and-so nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. euphemism ([sb] despicable, difficult) (eufemizm; mężczyzna)taki owaki zaim. + przym.
  (eufemizm; kobieta)taka owaka zaim. + przym.
so-called adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (supposedly)tak zwany przys. + przym.
 This so called teacher has no skills at all!
so-so adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (mediocre)taki sobie
 Lunch was so-so; maybe supper will be better.
ten or so adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (about 10)około dziesiątej
 In about ten or so days, I will have finished my exams!
Thank you so much interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (Many thanks)dziękuję bardzo wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
that,
so that
conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that."
literary (in order that)aby, żeby spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
 She studied hard, that she might become a doctor.
that being so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (if or since that is true)jeśli to prawda
 The situation there is becoming extremely dangerous. That being so, I will avoid going there.
think so viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (believe this to be the case)uważać, że tak
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "so help me" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'so help me'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.