share

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈʃɛər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ʃɛr/ ,USA pronunciation: respelling(shâr)

Inflections of 'share' (v): (⇒ conjugate)
shares
v 3rd person singular
sharing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
shared
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
shared
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
share vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (use together)dzielić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Amy and Ron share an apartment.
 Amy i Ron dzielą mieszkanie.
share [sth] with [sb/sth] vtr + prep (use [sth] together)dzielić coś z kimś ndk. + przyim.
 Kathy shares the house with her sister.
share [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (allow others to use)dzielić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  podzielić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Tommy, please share your blocks with Lisa.
 Tommy, proszę, podziel się klockami z Lisą.
share [sth] with [sb/sth] vtr + prep (allow [sb] to use [sth])dzielić się czymś z kimś zwr. ndk. + przyim.
  podzielić się czymś z kimś zwr. dk. + przyim.
 Gary shared the cake with his brother.
share viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be cooperative)dzielić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  podzielić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Small children must learn how to share.
 Małe dzieci muszą się nauczyć dzielić się.
share nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (part, percentage)udział mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  część żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Each of us gets a share of the profits.
 Każdy z nas dostaje udział z zysków.
share nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. usually plural (finance: equity)udział mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Every employee has shares in the company.
 Każdy zatrudniony pracownik ma udziały w firmie.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
share [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." esp UK (tell)dzielić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  podzielić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 You have some news about her? Oh, do share it!
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
share out,
replace;
share [sth] out
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(distribute fairly)rozdzielać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozdzielić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The boys shared the money out equally among themselves.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
fair share nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (equitable amount)sprawiedliwa część przym. + ż
 They are not receiving a fair share of the profits.
market share nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (percentage of total sales)udział rynkowy m + przym.
 Microsoft has seen its market share decrease with Apple's increasing popularity.
pay your share v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (contribute fairly to the cost of [sth](potoczny)płacić swoją działkę zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zapłacić swoją działkę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Please pay your share of the rent before the end of the month.
share in vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (benefit from, receive part of)korzystać z ndk. + przyim.
  skorzystać z dk. + przyim.
 It's unfair that taxpayers cannot share in the huge banking profits.
share price nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cost of financial stocks)cena udziału ż + m
 So far this year share prices have fallen by a fifth.
timeshare,
time-share
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(shared property)timeshare nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Although some people think it's a good value, I think timeshares are a waste of money.
time-share,
timeshare
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(share property ownership and use)mieć udział w timeshare
 Mr. Jacobs bought a house at the beach, but he plans to timeshare it in order to save money.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'share' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: share [information, data, results], a [fair, small, large, reasonable] share, share [issues, prices, dividends, owners], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "share" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'share'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.