WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

pressure welding


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "pressure" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: welding

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
pressure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (force applied)nacisk mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  naciskać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nacisnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The chiropractor put pressure on the muscles.
 Chiropraktyk naciskał na mięśnie.
pressure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (force: of water, air, etc.)ciśnienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The house had very low water pressure, making showering difficult.
 Dom miał bardzo niskie ciśnienie wody, co utrudniało branie prysznica.
pressure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (influence)naciski m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
 The Senator used pressure to influence his peers.
pressure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (mental stress)presja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Wes is under a lot of pressure.
 Był pod wielką presją.
pressures,
the pressures of [sth]
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
(stresses: obligations, etc.)stres mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The pressures of work and home were getting to her, so she decided to take a vacation.
pressure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (weather)ciśnienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 There is an area of high pressure over the state.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
pressure [sb] into doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (coerce) (przenośny)naciskać na kogoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 The older kids pressured Ben into stealing some candy.
pressure [sb] to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (coerce) (przenośny)naciskać na kogoś, żeby zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 The salesman pressured his customer to buy.
pressure [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (coerce)wywierać na kimś presję zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wywrzeć na kimś presję zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I'll tell you when I'm ready; don't pressure me!
pressure [sb] into [sth] vtr + prep figurative (coerce) (przenośny)naciskać na kogoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 She was pressured into marriage when she was too young.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
air pressure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (atmospheric force)ciśnienie powietrza n + n
 Masses of high and low air pressure create the weather on Earth.
air pressure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (degree of atmospheric force)ciśnienie powietrza n + n
 The current temperature is -1, and the air pressure is 1016 millibars.
apply pressure v literal (press firmly)stosować nacisk ndk. + m
  zastosować nacisk dk. + m
 Applying pressure to the cut will stop the bleeding.
apply pressure v figurative (try to persuade [sb] to [sth])przyciskać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przycisnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 What the army calls "applying pressure to prisoners" other people might call "torture".
area of low pressure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (area where atmospheric pressure is low)obszar niskiego ciśnienia wyr.
 A stationary area of low pressure over the Great Lakes has brought us a week of rain and fog.
atmospheric pressure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (air pressure)ciśnienie atmosferyczne n + przym.
 I have trouble breathing when the atmospheric pressure drops.
back pressure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (force going against flow)propagacja natłoku ż + m
 An obstruction in the water pipe was causing back pressure.
barometric pressure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (atmospheric force)ciśnienie barometryczne n + przym.
 Hurricanes have low barometric pressure.
bedsore,
bed sore,
pressure sore
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(bedridden person's pressure sore)odleżyna żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The nurses turned the patient daily to prevent him getting bed sores.
blood pressure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pressure circulating blood exerts on vessels)ciśnienie krwi n + ż
  (potoczny)ciśnienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The doctor told me I had high blood pressure.
 Lekarka powiedziała mi, że mam wysokie ciśnienie.
excessive pressure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (too much physical force)nadmierne ciśnienie przym. + n
high blood pressure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (medicine: hypertension)nadciśnienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Exercise and diet are the best way to control high blood pressure.
high pressure,
high-pressure
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(intense or stressful situation)wysokie ciśnienie przym. + n
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 She has been working under high pressure to pass her exams.
high pressure,
high-pressure
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(oppressive weather conditions)wysokie ciśnienie przym. + n
low blood pressure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hypotension)niedociśnienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  niskie ciśnienie krwi wyr.
 Low blood pressure can make you feel dizzy.
peer pressure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (feeling of needing to conform)owczy pęd przym. + m
 Teenagers find it hard to resist peer pressure.
pressure cooker nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (pot that cooks by pressurized steam)szybkowar mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 I cook rice in a pressure cooker.
pressure cooker nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (pressurized situation) (przenośny)pod ciśnieniem przyim. + n
 The board meeting was a real pressure cooker – I thought the chairman was going to explode!
pressure gauge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (instrument: measures pressure)manometr mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Check the pressure gauge to make sure the tires are full.
pressure group nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (organization that campaigns or lobbies)grupa wywierająca presję wyr.
 Conservative pressure groups are intent on hindering the president's agenda.
pressure indicator nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (instrument that indicates pressure)wskaźnik ciśnienia m + n
  manometr mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The pressure indicator shows the current pressure level inside the cooker.
pressure point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (anatomy: pulse point)punkt akupresurowy m + przym.
 The human body has many highly sensitive pressure points.
pressure point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (situation likely to cause trouble)wrażliwy punkt przym. + m
 The disputed territories remain a pressure point between the two countries.
pressure regulator nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (instrument that keeps pressure stable)regulator ciśnienia m + n
 The pressure regulator controls the pressure inside the pressure cooker.
pressure valve nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (device that controls pressure levels)zawór ciśnienia m + n
 The plumber replaced the pressure valve on the water heater.
pressure valve nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (outlet for emotional release, social tensions)zawór ciśnienia m + n
 Boxing is often used as a pressure valve for juvenile delinquents.
put pressure on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (apply force to) (dosłowny)naciskać, przyciskać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (dosłowny)nacisnąć, przycisnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Put pressure on the cut to stop the bleeding.
put pressure on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (compel, coerce) (przenośny)wywierać presję ndk. + ż
  (przenośny)wywrzeć presję dk. + ż
 The mayor put pressure on the police to drop the case.
relieve the pressure on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (unburden)ułatwiać, ulżyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ułatwić, lżyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
relieve the pressure on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (decongest)rozluźniać, ułatwiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozluźnić, ułatwić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
ridge of high pressure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (weather forecast: elongated area of high atmospheric pressure)wyż ciśnieniowy m + przym.
 A ridge of high pressure is lying over the country, so it should be fine for the next few days.
social pressure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (others' expectations)presja socjalna ż + przym.
 Some communities place a great deal of social pressure on women to get married.
under pressure advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (subjected to coercion)pod naciskiem przym. + m
 He was under pressure to make a decision so he finally said "yes.".
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "pressure welding" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'pressure welding'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.