WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

not particularly


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "not" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: particularly

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
not advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (negation)nie part.partykuła: Wyraz nieodmienny, pełniący w zdaniu funkcję pomocniczą (np. nie, już)
 This apple is not green; it's red.
 To jabłko nie jest zielone, jest czerwone.
not advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (denial)nie part.partykuła: Wyraz nieodmienny, pełniący w zdaniu funkcję pomocniczą (np. nie, już)
 I am not guilty.
not advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (refusal)nie part.partykuła: Wyraz nieodmienny, pełniący w zdaniu funkcję pomocniczą (np. nie, już)
 I do not want any sugar, thank you.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
not interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (ironic denial) (ironiczny)akurat wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Yeah, she's so smart. NOT.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
absolutely not advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." emphatic (not in any way, not at all)absolutnie nie przys. + part.
 I will absolutely not have anything to do with him.
absolutely not interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (not under any circumstances, no way)absolutnie nie przys. + part.
 You're not going to the party. Absolutely not!
and what not advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (and similar)i tym podobne
as often as not advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in about half of all instances)tak samo często jak nie
 I don't know if he will be here today. He shows up as often as not.
not blink,
not blink an eye
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(not be shocked or disapprove) (przenośny)nie mrugnąć okiem zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
not blink at [sth],
not blink an eye at [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative, informal (not react to)nie reagować na coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  nie zareagować na coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
not be called for v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be inappropriate)być nieodpowiednim, być niewłaściwym posił. + przym.
 Your comment about your neighbor's wife was not called for.
not care v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be unconcerned)nie obchodzić coś kogoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  nie dbać o coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 So what if you're upset? I don't care.
certainly not interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing refusal)z pewnoscią nie wyr.
 "Could I borrow your car?" "Certainly not!"
certainly not interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing denial)z pewnoscią nie wyr.
 "Did you drink the bottle of beer I left in the fridge?" "Certainly not!"
contract not to compete nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: anti-competition agreement)klauzula o zakazie pracy u konkurencji wyr.
find [sb] guilty/not guilty vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reach verdict on)uznawać kogoś za winnego/niewinnego zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  uznać kogoś za winnego/niewinnego zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The jury found the defendant guilty on all charges.
 Ława przysięgłych uznała oskarżonego za winnego wszystkich zarzutów.
forget-me-not nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plant with small blue flowers)niezapominajka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
not give a f*** v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." vulgar, offensive, slang (not care)gówno obchodzić n + ndk.
 I don't give a f*** what you think.
not give a s*** v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." vulgar, slang (not care) (wulgarny)mieć w dupie zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  (wulgarny)gówno kogoś obchodzi zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Sally said she doesn't give a s*** what her unfaithful ex-husband does with his time.
 Sally powiedziała, że gówno ją obchodzi, co jej niewierny były mąż porabia.
I do not know exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (declaration of ignorance)nie wiem
  nie znam
 I do not know the answer to that complicated math problem!
if not conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (if this is not the case)jeżeli nie, jeśli nie spój. + part.
 Let's see if Pete is free this evening. If not, we can always go without him.
it does not matter (it is unimportant or irrelevant)to nie ma znaczenia
 It does not matter if you wear the red shirt or the blue. Both look good on you.
it matters not poetic (it does not matter)to nie ma znaczenia
 You can come with me or stay here - it matters not.
it's not easy informal (it's difficult)to jest niełatwe
 It's not easy to find a partner in this day and age.
know not v literary (do not know)nie wiedzieć
 Whether what you are doing is a good thing I know not.
last but not least advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (lastly)wreszcie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Last but not least, don't forget to ring me when you get there.
make love not war interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (pacifist slogan of the 1960s)pogłaśniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pogłośnić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 'Make love not war' was the best-known slogan of the hippy movement.
more often than not advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (usually)tłumaczenie niedostępne
 Our children's clothes are, more often than not, made in China.
no laughing matter,
not a laughing matter
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sth] serious)nic śmiesznego n + przym.
 Slipping on the ice is no laughing matter; you could break your neck.
not a big deal,
no big deal
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (a matter of little importance)nie ma sprawy zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 It is not a big deal that your brother likes to drink a beer now and then. Knitting a sweater is not a big deal for Jane; she has been knitting since she was eight years old.
not a bit,
not one bit
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
informal (not at all)ani trochę przyim. + przys.
 Am I bothered about missing the show? Not a bit.
not a bit adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (not at all)ani trochę przyim. + przys.
 I'm not a bit worried about this exam because I've revised really hard for it.
not a chance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (no possibility)nie ma mowy zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 There is not a chance he would ever win a foot race.
not a chance,
no chance
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(impossible)nie ma mowy zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 "Do you think Phil will lend us the money?" "Not a chance!"
not a few adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (quite a lot)całkiem sporo przys. + przys.
  niemało przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 There were not a few vegetarians among us.
not a hint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (no sign, no indication)ani słówka przyim. + n
 There was not a hint of any sugar in that sour pie.
not a little advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a lot, a great deal)dużo, sporo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  bardzo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I was not a little upset by his remarks.
not a single person pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (nobody, not anyone)nikt zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 Not a single person was in favour of the price increases.
not a soul nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (nobody)ani żywej duszy wyr.
 It was two o'clock in the morning and not a soul was on the streets. They got married and not a soul knew until a year later.
not a trace nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (no sign)ani śladu przyim. + m
 Come April, there is not a trace left of the snow. There is not a trace of any sugar in this tea.
not affordable adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (too expensive)zbyt drogi
 We would love to buy that house but it's just not affordable.
not again interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing exasperation)już więcej nie wyr.
 Not again! I told you tomato sauce is hard to remove from white shirts!
not agree viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (disagree with [sb]'s opinion)nie zgadzać się
  nie zgodzić się
 I do not agree with your answer.
not agree viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (not be good for digestion)nie zgadzać się
  nie zgodzić się
 Dairy products don't agree with me.
not allowed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (forbidden, not permitted)zabroniony, wzbroniony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Dogs are not allowed in the park.
not anticipated adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unexpected, unforeseen)nieoczekiwany, niespodziewany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The sudden fall in house prices was not anticipated, and many people lost money.
not any more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (no longer, not any longer)już nie
 I used to travel a lot, but not any more.
not applicable adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (irrelevant, not the case)nie dotyczy part. + ndk.
not as it seems adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (deceptive)nie jest jak się wydaje
 The situation is not as it seems.
not at all advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in no way, to no extent)wcale nie
 My boss was not at all pleased with my work, so he fired me.
not bad,
not half bad
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(reasonably good)niezły przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 That sauce isn't very good, but it's not bad, either.
not be able viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be unable, be incapable)nie być w stanie
 If you have another beer you will not be able to drive home.
not be affected by vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be indifferent to)być obojętnym na zwrot posił.
 No human being can witness suffering on this scale and not be affected by it.
not be affected by vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (not feel consequences of)nie odczuć
 Residents of mountain communities will not be affected by tsunamis.
not be good for [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (harm the health of)nie być dobrym dla zwrot posił.
 Saturated fat is not good for your heart.
not be good for v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (adversely affect)nie być dobrym dla zwrot posił.
 Closing the restaurant at 9pm would not be good for business.
not be good for doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not be useful in)nie być przydatnym do zwrot posił.
 A bicycle pump is not good for inflating a car tire.
not be likely viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be improbable)być nieprawdopodobnym posił. + przym.
not be ready v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be unprepared)nie być gotowym zwrot posił.
 My boyfriend should be going out at 7, but he always takes a long time to get dressed and will not be ready.
not care for [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (dislike)nie lubić czegoś/kogoś part. + ndk.
 Generally, I don't care for white wines - I much prefer reds.
not comparable to adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (totally different from)nie porównywać się do
  nie porównać się do
 Art is not comparable to Literature.
not comparable to adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (inferior to)bez porównania do
 His talent is not comparable to anyone else's.
not connect with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not be understood)nie być zrozumianym zwrot posił.
 The film failed to connect with audiences in some countries.
not considered adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not taken into account)nie brać pod uwagę
 Alternatives to invasion were not considered by the politicians.
not considered adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not widely thought to be)nie brany pod uwagę
 Torture is not considered acceptable.
not cricket adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK, figurative, slang (unfair, not sporting)tłumaczenie niedostępne
 Well, I say! That simply isn't cricket!
not do justice to [sth/sb],
not do [sth/sb] justice
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(not show well)tłumaczenie niedostępne
 That photograph does not do justice to her beauty.
not done adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (improper, inappropriate)nieprzyjęty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Blowing your nose at the dining table is simply not done in polite company.
not easy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (difficult)niełatwy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 It is not easy to raise a child these days.
not enough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (insufficient, too few or little)niewystarczający przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The doctors tried everything they knew, but it was not enough to save him.
not even interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (no!)nie wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
not far adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fairly close)niedaleki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The cinema is not far; it's just two blocks from here.
not far from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (fairly close to)niedaleko od przys. + przyim.
 The park is not far from here, carry on down this street then turn left.
not feel like [sth],
not feel like doing [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(not want to do)nie mieć ochoty zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 I don't feel like going out tonight.
not for love or money advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (impossible to obtain by any means)za nic
  za żadną cenę wyr.
 You can't get a table in that restaurant for love or money.
not for publication adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (confidential, for a restricted readership)nie do ujawnienia wyr.
not for release adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (confidential, for a restricted readership)tajny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 This announcement is restricted and is not for release.
not found adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (that cannot currently be located)nie znaleziony part. + przym.
not get along v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not be friends)nie układać się dobrze zwrot zwr. ndk.
 My sister and I never really got along when we were growing up.
not give a darn v slang, euphemism (not care) (slang)mieć to gdzieś
 Frankly, I don't give a darn about politics.
not give up v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (persevere)nie poddawać się part. + zwr. ndk.
  nie poddać się part. + zwr. dk.
 John got tired in the middle of the race, but he did not give up.
not good enough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (below accepted standards)niewystarczająco dobry przys. + przym.
not guilty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (innocent of a crime)być niewinnym posił. + przym.
 She was found not guilty on all four charges of murder.
not have a chance v (be doomed)być straconym posił. + przym.
not have a chance v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not have opportunity)nie mieć szansy
 I have not had a chance to check my emails yet.
not have a place v (be unwelcome or uncatered for)nie być mile widzianym
not have anything to do with v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be unrelated to)nie mieć nic wspólnego z zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Baking a cake does not have anything to do with repairing a car. Being smart doesn't have anything to do with being strong.
not have anything to do with v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (avoid contact with)nie mieć nic wspólnego z zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Since she stole my earings, I do not have anything to do with her anymore. I'll not have anything to do with my ex-wife's new husband.
not have time v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be too busy)nie mieć czasu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 I do not have time for idle chatter.
not hesitate viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (act quickly, resolutely)nie wahać się
  nie zawahać się
not hesitate to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (act immediately to)nie wahać się
 If you misbehave again, I will not hesitate to contact your parents.
not hold back v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (express feelings freely)swobodnie wyrażać uczucia zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  swobodnie wyrazić uczucia zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
not hold back viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (not restrain oneself)nie powstrzymywać się
 In self-defense, one should not hold back.
not hold up viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fail to withstand close examination)nie wytrzymywać part. + ndk.
  nie wytrzymać part. + dk.
 When the experts performed their tests on the crude counterfeit money, it did not hold up.
not hold up v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (fail to withstand use)nie wytrzymywać part. + ndk.
  nie wytrzymać part. + dk.
not in the least advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not at all)wcale przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Sure, you can borrow five dollars, I don't mind in the least.
not in the mood adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (disinclined, unwilling)nie być w nastroju zwrot posił.
 I'm not in the mood to listen to your lies.
not included adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (excluded)nie wliczony, nie włączony part. + przym.
 The price is for accommodation only, meals are not included.
not known adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: anonymous)nieznany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
not least advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (notably)istotnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The building is very impressive, not least because of its magnificent setting.
not let go v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (keep a grip on [sth])nie puszczać part. + ndk.
  nie puścić part. + dk.
not let go v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (refuse to release)nie puszczać part. + ndk.
  nie puścić part. + dk.
 If the lobster grabs your finger, it won't let go.
not likely adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (improbable)nieprawdopodobny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
not long ago advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a short time previously)niedawno temu
Następne 100 Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "not particularly" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'not particularly'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.