kick

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkɪk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/kɪk/ ,USA pronunciation: respelling(kik)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
kick vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (strike with foot)kopać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  kopnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The object is to kick the ball into the net.
 Chodzi o to, aby kopnąć piłkę w siatkę.
kick nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (foot thrust)kopnięcie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 She gave the ball a kick.
 Wykonała niezłe kopnięcie piłki.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
kick nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ability to kick)kopnięcie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 That mule has a mean kick.
kick nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gun recoil)odrzut mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The kick of the rifle nearly broke his shoulder.
kick nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (effect: alcohol, caffeine) (potoczny, przenośny)kop mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 That brandy has quite a kick.
kick nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (vigour)werwa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 This car's lost all its kick.
kick nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (thrill) (slang)podnieta żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I get my kicks from road racing. He gets a kick out of watching their reactions
kick nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (current interest)szaleństwo nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  pasja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 She's been on a car racing kick lately.
kick nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (football: kicking)kopnięcie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  (piłka nożna: wolny)rzut mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He was awarded a free kick.
kick viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (recoil)odskakiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odskoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 As soon as he pressed the trigger the assault rifle began to kick.
kick viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (thrust with foot)kopać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  kopnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He can kick accurately with either foot.
kick [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (auto: change gear) (potoczny)wrzucać bieg ndk. + m
  (potoczny)wrzucić bieg dk. + m
 He kicked the car into third gear.
kick [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (football: attempt a goal)kopać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  kopnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He kicked three penalties in the game.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
kick against [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (rebel against or resist)buntować się przeciwko czemuś zwrot zwr. ndk.
  zbuntować się przeciwko czemuś zwrot zwr. dk.
 Jesse has always had a tendency to kick against authority.
kick [sth] around,
kick around [sth],
kick [sth] about,
kick about [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal, figurative (consider, debate: an idea)przedyskutować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
kick [sb] around,
kick around [sb],
kick about [sb],
kick around [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(mistreat, abuse)poniewierać kimś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
kick back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang (relax)relaksować się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zrelaksować się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 After work, Mary just wanted to kick back and enjoy a glass of wine.
kick back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (gun: recoil) (broń palna)odrzucać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (broń palna)odrzucić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Smith fired and the rifle kicked back.
kick [sth] back vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." slang (profit: share as bribe) (potoczny: dać część)odpalić komuś coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 After taking their cut, the two men kicked the money back to corrupt government officials.
kick in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang (begin to take effect)zaczynać działać ndk. + ndk.
 The effects of the tranquilizer should begin to kick in within a few minutes.
kick off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (football: start play)rozpoczynać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  rozpocząć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The Superbowl will kick off at noon on Sunday at the Superdome.
kick [sth] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative, slang (begin)rozpoczynać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozpocząć coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 They are going to kick off the new season with a big party.
kick [sth] over,
kick over [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(knock over with the foot)kopać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  kopnąć coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Liam accidentally kicked over a plant pot.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
corner,
corner kick
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(football: free kick from corner)rzut rożny m + przym.
  korner mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Zidane takes a corner.
flutter kick nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (swimming: kick with straight legs)kopać w trakcie płynięcia
 The flutter kick can be used when swimming on your back.
free kick nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: kick awarded after a foul)rzut wolny m + przym.
  (potoczny)wolny mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
get a kick out of [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (enjoy, take pleasure in)emocjonować się czymś zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  (slang)jarać się czymś zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 She gets a kick out of watching talking animal videos.
kick ass v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang, vulgar, figurative (be great or formidable) (wulgarny, slang)być zajebistym posił. + przym.
 These brownies kick ass, they are so delicious!
 Te czekoladowe ciastka są zajebiste, są takie pyszne!
kick ass v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang, vulgar (defeat [sb] utterly) (wulgarny, slang)skopać komuś dupę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I thought I could beat him but he kicked my ass.
kick back nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bribe)łapówka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The contract to supply Tornado jets went to Smith Inc because they offered a kick back to the Defence Procurement Minister.
kick-down,
kickdown
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
chiefly UK (vehicle: device to lower gear)przejście na niższy bieg wyr.
kick down vi + adv (vehicle: lower gear)przejść na niższy bieg zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
kick in vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (contribute; money)dodawać, dokładać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dołożyć, dodać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We're asking everyone to kick in $5 towards the boss's gift.
kick out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (expel: [sb])wyrzucać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyrzucić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I was kicked out of class for refusing to turn off my iPod.
kick the bucket v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang, figurative (die)walnąć w kalendarz zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Did you hear that her grandfather kicked the bucket?
kick the habit v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (quit smoking)rzucać nałóg ndk. + m
  rzucić nałóg dk. + m
 Some smokers use hypnosis to try and kick the habit.
kick up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (lift or stir up with one's foot)kopać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  kopnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I ran along the beach kicking up the sand as I went,.
kick up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, slang (instigate, provoke)prowokować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  sprowokować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He kicked up a fuss because the driver wouldn't let him on the bus.
kickoff (US),
kick-off (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(soccer, football: first kick)wykop mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
kickoff (US),
kick-off (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(American football: first play of half)tłumaczenie niedostępne
 At the kickoff the home team took control of the field.
kickoff (US),
kick-off (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative, informal (start, beginning)rozpoczęcie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Tonight is the campaign kickoff.
penalty kick nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (soccer: free kick awarded after a foul)kopnięcie karne n + przym.
 The referee awarded a penalty kick after the defender pushed the ball away with his hand.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'kick' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: kick the [ball, bottle, dog], soccer: a [free, corner, penalty, goal] kick, is a kick boxer, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "kick" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'kick'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.