WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

jump at


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "jump" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: at

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
jump viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (leap)podskakiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podskoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He jumped up and down to warm up his body.
 Podskakiwał do góry i w dół, aby się zagrzać.
jump nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (sudden rise)skok mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The jump in stock prices surprised even the professionals.
jump viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move suddenly)podskakiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podskoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He jumped from his chair after he realized that he couldn't see the baby.
jump viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (rise suddenly)podskoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The stock jumped after the good news about the economy.
 Akcje podskoczyły do góry po dobrych wiadomościach związanych z gospodarką.
jump viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (prices: increase)skakać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  skoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The gas prices jumped.
jump viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (switch often)skakać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  skoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He jumped from one task to another.
jump nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (leap)skok mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He crossed the puddle with a quick jump.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
jump nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (space to be leapt over)uskok mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 This ski resort has several dangerous jumps.
jump nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (short trip) (przenośny, potoczny)rzut beretem m + m
 Boston is just a quick jump from Portsmouth.
jump nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (parachuting)skok mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Parachuting is fun. I've gone on three jumps.
jump nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (abrupt transition) (przenośny)przeskok mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The book made a quick jump from history to philosophy.
jump nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sports: events)skok mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The Olympic track and field competition includes the high jump and long jump events.
jump nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (startled movement)podskok mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He gave a jump at the sound of gunfire.
jump viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (checkers)przeskakiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przeskoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 If you don't jump now, you may lose the game.
jump viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (parachute)skakać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  skoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Yes, we plan to jump twice next week. I need to prepare my parachute.
jump [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (leap over)przeskakiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przeskoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He jumped the puddle to avoid getting his shoes wet.
 Przeskoczył kałużę, aby uniknąć zamoczenia butów.
jump [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (checkers)przeskakiwać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przeskoczyć coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I can't believe he jumped three of my checkers! Now I'm losing!
jump [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (skip) (potoczny)przeskakiwać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (potoczny)przeskoczyć coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 John jumped a rank because of his bravery.
jump [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (attack, mug)napadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  napaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Three guys jumped me back in the alley and stole my money.
jump,
jump on
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(board a vehicle) (potoczny)wskakiwać do czegoś, wskakiwać na coś ndk. + przyim.
  (potoczny)wskoczyć do czegoś, wskoczyć na coś dk. + przyim.
 I jumped on the train going south.
jump [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (traffic lights: fail to stop)przejeżdżać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przejechać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Audrey was pulled over by the police after she jumped a red light.
 Audrey została zatrzymana przez policję po tym, jak przejechała na czerwonym świetle.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
jump about vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (do things in an unordered way)działać bez porządku zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 I jumped about my house doing chores all day.
jump all over [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] US, informal, figurative (criticize, find fault with) (przenośny)naskakiwać na kogoś ndk. + przyim.
  (przenośny)naskoczyć na kogoś dk. + przyim.
 He jumps all over his employees every time they make the slightest error.
jump out,
jump out at [sb]
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
figurative, informal (be noticeable)być bardzo widocznym zwrot posił.
  wystawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 It really jumps out at you.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
broad jump nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: long jump)skok w dal wyr.
high jump nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: jumping over a high bar)skok wzwyż m + przys.
 Britain won an Olympic gold medal in the high jump.
jump about viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." literal (leap around)skakać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  poskakać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The children are jumping about outside.
jump about viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (lack narrative coherence)skakać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  poskakać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The film jumps about and makes no sense.
jump ball nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (in basketball)rzut sędziowski m + przym.
 As the two players were struggling to gain possession of the ball, the referee called a jump ball.
jump in [sth] vi + prep informal (dive, leap)wskakiwać do czegoś ndk. + przyim.
  wskoczyć do czegoś dk. + przyim.
 He jumped in the pool and shrieked because the water was so cold.
jump in [sth] vi + prep figurative, informal (become involved)włączać się w coś zwr. ndk. + przyim.
  włączyć się w coś zwr. dk. + przyim.
 Feel free to jump in the discussion if you have something to say.
jump into [sth] vi + prep (dive, leap)wskakiwać do czegoś ndk. + przyim.
  wskoczyć do czegoś dk. + przyim.
 Roy jumped into the river to save the drowning man.
jump into [sth] vi + prep figurative (become involved)włączać się w coś zwr. ndk. + przyim.
  włączyć się w coś zwr. dk. + przyim.
 She jumped into the conversation when she realized that they were talking about Cancun.
jump off vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (leap from)skakać z ndk. + przyim.
  skoczyć z dk. + przyim.
 She was too scared to jump off the highest diving board.
jump on [sth/sb] vi + prep informal (leap onto)wskakiwać na coś/kogoś ndk. + przyim.
  wskoczyć na coś/kogoś dk. + przyim.
 Please don't jump on the bed, children.
jump on the bandwagon,
climb on the bandwagon
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative, informal (do [sth] because it is popular)dołączać się do, przyłączać się do zwr. ndk. + przyim.
  dołączyć się do, przyłączyć się do zwr. dk. + przyim.
 If you believe in the cause, great, but don't just jump on the bandwagon.
jump out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." literal (leap from a hiding place)wyskakiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyskoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 he jumped out from his hideout.
jump over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (leap across)przeskakiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przeskoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Jack be nimble, Jack be quick, Jack jump over the candlestick. (Children's rhyme)
jump rope nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (skipping rope)skakać na skakance zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  poskakać na skakance zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Little girls like to play with jump ropes.
jump rope viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US (skip with a rope)skakać na skakance zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  poskakać na skakance zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Boxers jump rope to improve their stamina and rhythm.
jump shot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (basketball: ball thrown at basked at height of jump)rzut z wyskoku wyr.
 The point guard was short, but his excellent jump shot allowed him to score against much taller defenders.
jump the gun v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (do [sth] too soon)za bardzo się spieszyć zwrot zwr. ndk.
  (potoczny, przenośny)wychodzić przed szereg zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Don't jump the gun; it's best to live with someone a year before getting married.
jump up viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (leap to one's feet)podskakiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podskoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He jumped up and seized me by the hand.
jumper cables (US),
jump leads (UK)
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
(jump leads for starting a vehicle)przewody rozruchowe m, l.mn. + przym.
  kable do ładowania akumulatora wyr.
 Every motorist should have jumper cables and flares in their auto emergency kit.
long jump nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (athletics: competition to jump the furthest)skok w dal wyr.
 It was during the Olympics that she broke the world long jump record. In high school I was on the track and field team and participated in the long jump.
quantum jump,
quantum leap
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
literal (physics: abrupt change in energy level of electron) (dosłowny)skok kwantowy m + przym.
quantum jump,
quantum leap
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (huge advance) (przenośny)skok kwantowy m + przym.
triple jump nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (athletics event)trójskok mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Someone has just beaten the world triple jump record.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "jump at" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'jump at'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.