WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

it figures


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "it" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: figures
Na tej stronie: it, IT

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
it pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (inanimate thing)to zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 Your book? It's on the table.
it nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (circumstances)tam zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 How is it going?
 Jak tam leci?
it pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (impersonal subject of to be) (Brak bezpośredniego odpowiednika.)-
 It is important to remember who your friends are.
 Ważne jest byś pamiętał, kto jest twoim przyjacielem.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
IT nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. initialism (information technology)informatyka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
IT n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." initialism (relating to information technology)informatyczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  (potoczny)IT przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
it | IT
AngielskiPolski
and all that goes with it advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (and everything it entails)i wszystko co z tym idzie
 She gave her sister a birthday party, with cake, ice cream, and all that goes with it.
and all the rest of it advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (et cetera, etc.)i tak dalej
as it is advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." colloquial (as the situation stands)w obecnej sytuacji
 As it is, we'll be lucky to arrive before dark!
as it is advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in its current state)w obecnej sytuacji
 We'll have to make do with the vehicle we have, as it is.
as it ought to be advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (the correct, proper state of affairs)jak powinno być
as it ought to be advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in an ideal state)idealnie
 Her speech gave us a vision of the world as it ought to be.
as it should be advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (the correct, proper state of affairs)jak powinno być
as it should be advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a desirable state)jak powinno być
as it turns out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as has transpired)jak się okazuje zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 The candidate I offered the job to is, as it turns out, my boss's cousin!
as it were advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." idiom (so to speak)jakby
as luck would have it advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." idiom (fortunately)na szczęście przyim. + n
  traf chciał m + dk.
 As luck would have it, the bus was late too, so I managed to catch it after all.
at it adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (having sex)w trakcie seksu wyr.
 I couldn't sleep because, they were at it all night!
battle it out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (compete)wywalczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wywalczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Todd and Tina usually don't compete, but this time they battled it out.
be that as it may exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (despite [sth])pomimo tego przyim. + zaim.
 The weather forecast says there will be heavy rain tomorrow. Be that as it may, we will not cancel the open-air concert.
beat it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (go away) (potoczny)spadać, zjeżdżać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 No, I won't give you any money. Now beat it!.
beat it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (leave, go) (potoczny)spadać, zjeżdżać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The police showed up and we knew it was time to beat it.
Blast! Blast it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (annoyance)Cholera! wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Blast! I just went and spilled my coffee all over the floor!
blow it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang, figurative (fail)oblewać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  oblać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I totally blew it, and I'm so embarrassed; I don't know when I've performed so badly.
break it off v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (relationship: end)zrywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zerwać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Sarah and John were going to get married next month, but she found he was having an affair and broke it off.
Break it up! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (stop fighting)kończyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  skończyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You can't fight in this bar. Break it up or I'll call the police and they'll break it up for you.
Bring it on! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (eagerness)dawaj
bring it on interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (challenge to fight)dawaj
 If you think you can do better, then bring it on!
call it a day v informal (stop doing [sth])zawiesić działalność dk. + ż
 I've been working for hours, I'm going to call it a day.
call it quits v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (stop, end)zakańczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zakończyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I'm too tired to continue; I'm calling it quits.
Can it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang, impolite (shut up!) (slang, nieuprzejmie)Zamknij się! wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Can it! I don't want to hear another word from you!
 Zamknij się! Ani słowa więcej!
chance it viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (take a chance or risk)ryzykować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaryzykować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I could see no obvious other way out, so I chanced it and jumped.
check it out interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (look at this)spójrz
 Check out that car, it is too cool.
consider it done interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (agreeing to a request to do [sth])załatwione wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 I know you want the report finished tonight, so just consider it done.
cool it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (calm down)uspokój się, spokój wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Cool it kid, or you're going to get in trouble.
cool it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang, figurative (calm down)uspokajać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  uspokoić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
cut it out interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (stop it)przestawać
  przestać
 Oi! You! Yes you! Cut it Out! Stop doing that or I'll stop you!
cut it out v slang (stop: doing [sth])przestawać
  przestać
Damn it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang, potentially offensive (expressing annoyance) (potoczny)cholera wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Damn it! I hit my knee on the desk again!
deal with it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (accept reality)tłumaczenie niedostępne
 You don't like your job? Deal with it! You need the money.
dish it out v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang, figurative (be critical, abusive)besztać, krytykować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zbesztać, skrytykować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You can dish it out well enough, but you don't like it when someone attacks you.
DIY nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, colloquial, initialism (do-it-yourself)majsterkowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 I'm staying at home this weekend for a little DIY on the house.
do it yourself,
do-it-yourself
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(carry out home improvements)zrób to sam
 If you want it done right call an electrician, don't try to do it yourself.
do it yourself,
do-it-yourself
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
([sth] done by amateur)amatorski, samodzielny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 People that can build and repair things at home without the help of paid professionals are called 'do-it-yourselfers' or 'DIYs'.
don't mention it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (you're welcome)nie ma o czym mówić zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 "Thanks so much for all your help." "Don't mention it! It was no trouble."
drop it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (stop talking about it)przestań
 I don't want to discuss the subject anymore, just drop it.
drop it v (stop talking about it)przestań
face it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (accept reality)akceptować rzeczywistość ndk. + ż
  zaakceptować rzeczywistość dk. + ż
 You need to face it, Peter. You're just not a very good singer.
fight it out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." literal + figurative (resolve [sth] by fighting)rozstrzygać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozstrzygnąć, wywalczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She said we could fight it out, but one of us had to stay late to complete the task.
floor it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (depress the accelerator) (potoczny)dociskać gaz ndk. + m
  (potoczny)docisnąć gaz dk. + m
 When the light turned green, he floored it and the car sped away.
foot it vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (walk)iść piechotą ndk. + przys.
  iść na piechotę zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 The car has broken down, so we'll have to foot it.
for the fun of it advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (purely for enjoyment)dla zabawy, dla rozrywki przyim. + ż
 They love taking a drive in the country just for the fun of it.
for the hell of it advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for no particular reason)bez szczególnej przyczyny wyr.
 He often says hello to strangers in the street just for the hell of it.
for what it's worth advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (in my opinion)wierz mi albo nie zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  o ile to ma dla ciebie jakieś znaczenie zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 I know you won't change, but for what it's worth, I think that skirt looks awful on you.
forget about it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (don't mention it, you're welcome)nie ma sprawy
 A: You have done so much for me! B: Forget about it!
forget about it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (don't worry, it's not important)nie ma sprawy
 Look, it's not such a big deal that I lied to you, so forget about it already!
forget about it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (stop thinking about it)nie martw się
forget it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (certainly not)absolutnie nie wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 If you think I'm doing the dishes for you again tonight, you can just forget it!
f*** it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" vulgar, offensive, slang (annoyance) (wulgarny)ja pierdolę
 Fuck it - I don't understand this question at all!
f*** it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" vulgar, offensive, slang (dismissiveness) (wulgarny)ja pierdolę
 Fuck it – let's just stay in tonight as we can't make a decision.
get it vtr + pron slang (understand)rozumieć to ndk. + n
  zrozumieć to dk. + n
 He told a joke but I didn't get it.
get it over with v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (unpleasant task: do now)dokonywać tego ndk. + n
  dokonać tego dk. + n
 It's best to get it over with now, rather than leave it to the last minute.
get it right viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (do [sth] correctly)słusznie czynić przys. + ndk.
  słusznie uczynić przys. + dk.
 If you can't get it right, don't bother trying!
get over it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (stop making a fuss! forget about it!)daj już spokój! wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 So he left you. Get over it. You can find better men anyway.
get with it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (don't be so old-fashioned)rusz się wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Get with it Mom; nobody says "jeepers" anymore!
get with it viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (hurry up)pośpieszać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  pośpieszyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
give it a go exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (try)spróbować tego dk. + zaim.
 Although Brian had never gone kayaking before, he suddenly decided to give it a go.
give it a second thought v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (rethink)przemyśliwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przemyśleć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He dropped what he was doing and went to her without giving it a second thought.
Give it up! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (stop trying) (potoczny)Daj sobie spokój! zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Helen is never going to date you--give it up!
give it up v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (stop trying) (potoczny)dać sobie z czymś spokój zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 That's never going to work; I'd give it up, if I were you.
go for it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (encouragement)zrób to! zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 You want to buy a new car? I say go for it!
go through with it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (do [sth] daunting)dokonywać czegoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (dokonać czegoś)B dk.
 Bethan had doubts about applying for the job, but eventually went through with it.
Good job,
It's a good job
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
informal (it is fortunate)jak dobrze wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Good job you remembered your umbrella!
ham,
ham it up
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
informal (overact)przesadzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przesadzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Fred decided to ham his act up a bit when the audience didn't react.
ham it up viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (overact, perform in an exaggerated way)przesadzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przesadzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The kid was really hamming it up, and the crowd loved it.
have it,
have it that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(declare, assert)głosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Legend has it that the lakes are the footprints of a giant.
 Legenda głosi, że jeziora są śladami olbrzyma.
have at it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (attempt [sth])robić coś ndk. + n
  zrobić coś dk. + n
 If you think you can do a better job, just have at it!
have had it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (have had enough)mieć dosyć dk. + przys.
 I am angry and have had it with his bad behavior.
have it bad viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (suffer disadvantage)odnieść niepowodzenie dk. + n
 These kids have it bad, growing up in the slums the way they do.
have it bad viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (be infatuated with [sb])być zauroczonym posił. + przym.
 I would say from the look on his face whenever she's around that Steve has it bad for Linda.
have it in for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (hold a grudge against)zawziąć się na dk. + przyim.
 That teacher has had it in for me ever since I spilled my soda in class.
have it made viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (be successful)odnieść sukces dk. + m
have it made v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (have guarantee of success) (potoczny)ustawić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Get a good degree at Oxford or Cambridge and you've got it made!
have it out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (resolve [sth] through discussion) (przenośny, potoczny)grać w otwarte karty
  zagrać w otwarte karty
Have it your way,
Have it your own way
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
informal, disapproving (resignation)tłumaczenie niedostępne
 OK, have it your way; I'm through arguing with you. You don't want pepperoni on the pizza? Fine, have it your own way.
have to hand it to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (must credit, must concede [sth] to)musieć przyznać
 You have to hand it to the team: they may have lost their last ten matches, but they have never stopped trying!
have what it takes viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." expr (be able or qualified for [sth])mieć co trzeba
 Do you have what it takes to become a soldier?
hit it off viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (get on well)dobrze układać się
 Me and my new room-mate hit it off from the start.
hit [sb] where it hurts v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (attack [sb]'s weak spot)tłumaczenie niedostępne
 His divorce hit him where it hurts, in his wallet. When he said I was ugly he hit me where it hurts.
hold it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (wait, stop)trzymaj
 Wait a minute! Hold it, everybody!
hold it against [sb] viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (resent [sb], bear a grudge against [sb])mieć komuś za złe
 She insulted him years ago, and he still holds it against her.
hoof it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (walk, go on foot)chodzić piechotą ndk. + ż
  pójść piechotą dk. + ż
 Hannah had a flat tire, so she had to hoof it to work.
hoof it viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (walk, go on foot)iść piechotą ndk. + ż
  pójść piechotą dk. + ż
 Our car ran out of petrol so we had to hoof it to the petrol station.
how goes it? informal (how are you?)jak idzie?
 Hello, John - long time, no see! How goes it?
how is it that...? (explain why)tłumaczenie niedostępne
 How is it that all of your hats are black?
how it is (reality, the way life is)tłumaczenie niedostępne
 You might think it's unfair that you didn't get the job, but that's just how it is.
I got it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (I understand)rozumiem
 Ah, now I've got it. Thanks for the explanation!
I got it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (I have the matter in hand)czuwam nad tym
I like it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I find it appealing)podoba mi się to
 What a lovely dress! I like it.
if it be so literary (in that case, if so)jeżeli tak
 I don't believe he would lie to you, but if it be so, you should not trust him again.
isn't it? (question tag)nieprawdaż? part.partykuła: Wyraz nieodmienny, pełniący w zdaniu funkcję pomocniczą (np. nie, już)
 This is your book, isn't it?
it depends on (it is reliant on)to zależy od
 The plant needs sunlight; it depends on light to make food.
it depends on (it is conditional on)to zależy od
 We might go to the beach tomorrow. It depends on the weather.
it does not matter (it is unimportant or irrelevant)to nie ma znaczenia
 It does not matter if you wear the red shirt or the blue. Both look good on you.
it is advisable to (it is wise to)warto
 When you visit a new city, it is advisable to take a map.
It is all for the best,
It's all for the best
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(outcome is beneficial)tak jest najlepiej wyr.
 I lost my job, but it's all for the best since now I can start a business, just like I always wanted.
Następne 100 Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "it figures" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'it figures'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.