WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

home truth


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "home" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: truth

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (house, apartment)dom mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 They've just bought their first home.
 Dopiero co kupili swój pierwszy dom.
home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (household)dom mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 His home is always noisy and happy.
 W jego domu jest zawsze głośno i wesoło.
home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (headquarters, main office)siedziba żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  centrum nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Detroit is the home of the US's automobile industry.
 Detroit jest siedzibą amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego.
home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (website's main page)strona główna ż + przym.
 When you click on 'home', a new window pops up.
home advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (toward or to home)do domu przym. + m
 Let's go home.
 Chodźmy do domu.
home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (place where [sth] is found)miejsce nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Mars is home to the largest volcano in our solar system.
 Mars jest miejscem, gdzie znajduje się największy wulkan w naszym układzie słonecznym.
home n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (domestic)wnętrza n, l.mn.rzeczownik rodzaju nijakiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju nijakiego (np. pisklęta, łóżka, objawienia).
 He's really into home decorating right now.
 On naprawdę interesuje się teraz dekoracją wnętrz.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (residence)dom mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 They have a second home on the Mediterranean.
home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (institution, asylum)dom mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 She's living in an old peoples' home.
home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (native place, homeland)dom mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 I missed home a lot when I was studying abroad.
home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (games: destination) (przenośny)dom mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 I can make it to home with one more roll of the dice.
 Jeszcze jeden rzut kostką i jestem w domu.
home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (baseball: home plate)baza domowa ż + przym.
 He stole from third base to home.
home base nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (games: goal or objective)cel mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  (slang)dom mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
home n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (of, from your own country)krajowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 When we travel abroad, it's good to find a home newspaper from time to time.
home n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (sports: local)miejscowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  gospodarz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The home team is going to win the game.
home n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (sports: game played locally)miejscowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  (potoczny)u siebie przyim. + zaim.
 It's a home game today.
home viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go or return to home)wracać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wrócić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 This pigeon always homes the quickest.
home viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (pigeon: navigate way back)wracać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wrócić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Pigeons that home can be used to send messages.
home on [sth] vi + prep (military: go towards a target)celować w coś ndk. + przyim.
  mierzyć w coś ndk. + przyim.
 The missiles are homing on their target.
home [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bring, send home)nawracać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nawrócić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He managed to home a pigeon all the way from France to England.
home [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (direct to a target)mierzyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wymierzyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The missile was homed to its target.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
home in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (move towards a target, etc.)zbliżać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zbliżyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Drug dealers beware: police are homing in.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
all the comforts of home nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (amenities, facilities)wygody domowe ż, l.mn. + przym.
 The hotel room has all the comforts of home.
at home advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in own house)w domu przyim. + m
 I left my wallet at home.
at-home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (reception in own house)w domu przyim. + m
back home advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (in one's place of origin)ojczysty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Doris missed her life back home in Australia.
 Doris tęskniła za życiem w ojczystej Australii.
back home advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to one's house again)z powrotem do domu wyr.
 Steve drove us back home after the party.
bring home vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (introduce boy- or girlfriend to one's parents)przyprowadzać do domu
  przyprowadzić do domu
 When my niece brought her boyfriend home, my brother was not pleased.
bring home the bacon v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (support family)utrzymywać rodzinę ndk. + ż
  zarabiać na życie zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Dean was glad to graduate so he could finally help bring home the bacon.
bring home the bacon v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (be successful)odnosić sukces
  odnieść sukces
broken home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (family in which the parents have separated)rozbity dom przym. + m
 My parents divorced when I was a baby, so I grew up in a broken home.
come home v (return to one's home)wracać do domu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wrócić do domu zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Come straight home after school today, young man!
convalescent home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sanatorium)sanatorium nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 After surgery I needed six weeks of rehabilitation in a convalescent home.
feel right at home v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (be comfortable)czuć się jak u siebie w domu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 This is such a welcoming village - I feel right at home here.
foster home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (child's temporary home)dom zastępczy m + przym.
 Before being adopted she spent three years in a foster home.
from home advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (away from where one lives)z domu przyim. + m
 It was beginning to snow and I was still an hour from home.
funeral chapel,
funeral home
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(where bodies are dealt with)kaplica pogrzebowa ż + przym.
funeral home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mortuary: business handling burials and cremations)dom pogrzebowy m + przym.
get home viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (arrive at one's house)przybywać do domu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  przybyć do domu zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I just got home from work. Call me when you get home.
go home v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (to house)iść do domu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pójść do domu zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The party's over, it's time to go home.
go home v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (to country)iść do domu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pójść do domu zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Lisa had spent five years working overseas and was looking forward to going home.
harvest home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (celebration of the end of the harvest)dożynki ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
 Harvest home is one of the great traditions of the agricultural cycle.
hearth and home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (domestic realm)ogień domowy m + przym.
hit home vtr + n informal, figurative (make impact)docierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dotrzeć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The extent of Ruth's weight problem really hit home when she saw a picture of herself on a night out.
home center nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (large store)centrum handlowe z wyposażeniem dla domu wyr.
home economics nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (school: cookery, textiles, etc.)zajęcia z gospodarstwa domowego
 Home economics was only required for young women when I was a child; but it was the boys who needed it the most.
home free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (sure of safety, success)bez przeszkód przyim. + ż, l.mn.
home fries nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." US (pan-fried potatoes)domowe frytki przym. + ż, l.mn.
home furnishings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (furniture, décor for house)umeblowanie domu n + m
 Your choice of home furnishings says a lot about you to your visitors.
home grown,
home-grown
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
literal (cultivated in one's own garden)wlasnej hodowli przym. + ż
 Most of our vegetables are home grown.
home grown,
home-grown
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (native)miejscowy, lokalny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 We need a home-grown solution to this home-grown problem.
home guard nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (volunteer army)armia ochotników ż + m, l.mn.
 During the war, the Home Guard was composed mainly of men who weren't eligible for conscription.
home in on [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (go towards: a target, etc.)iść w kierunku zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pójść w kierunku zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Airplane pilots use radar, wind speed and direction, and air traffic reports to home in on the destination airport .
home made,
home-made
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(made at home, handmade)domowej roboty przym. + ż
 Home-made cakes always taste better than factory-made ones.
home made,
home-made
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(makeshift)prowizoryczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I can't afford to buy a new bookshelf so I'm making do with a home-made one.
Home Office nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (government: domestic affairs department)Ministerstwo Spraw Wewnętrznych n + ż, l.mn. + przym.
  Home Office
 The Home Office deals with immigration and passport applications.
home office nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (working area in one's house)biuro domowe n + przym,
 She shut the door to her home office to drown out the kids' noise.
home office nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (business: company's central location)siedziba główna ż + przym.
 Microsoft has its home office in Seattle.
home page,
homepage
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(website's introductory page)witryna internetowa ż + przym.
 Click here to return to our home page.
home plate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (baseball: batter's station)baza-meta żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  home plate
 A pitcher must throw the ball over home plate for it to be declared a "strike.".
home rule,
Home Rule
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(self-government)tłumaczenie niedostępne
 Greenland achieved home rule in 1979.
home run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (baseball: run scored by batter on single hit)strzał na bazę wyr.
 The batter hit a home run and began his ceremonial trot around the bases.
home school,
home-school
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(teach at home)uczyć w domu
 Private schools were expensive and public schools were dangerous so she decided to home school her children.
home stretch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (final stages: of race or journey)końcowy etap przym. + m
  ostatnia faza przym. + ż
 As they approached the home stretch, the two runners engaged in a thrilling race to the finish line.
home theater,
UK: home cinema
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (big-screen TV setup)domowe kino przym. + n
 They felt like they were really at the movies watching TV in their new home theater.
home to exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (place [sb/sth] is based)siedziba żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 North Carolina is home to many companies, including Bank of America.
home town nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (town or city where one grew up)swoje miasto zaim. + n
 Linda had not been back to her home town of Sydney for many years.
home town nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (town or city where one lives)swoje miasto zaim. + n
 Pinehurst residents have plenty of reasons to be proud of their hometown.
leave home v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (move out of family house)opuszczać dom ndk. + m
  opuścić dom dk. + m
 She left home at 17 to go to university in another province.
make yourself at home v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (settle in)czuć się jak w domu zwrot zwr. ndk.
 Please come in and make yourself at home!
make yourself at home interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (welcome!)czuć się jak w domu zwrot zwr. ndk.
 We're not very formal around here - just make yourself at home!
mobile home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (trailer used as permanent residence)dom na kółkach
 While we were saving up to buy a house, we rented a mobile home on the outskirts of town.
motor home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (vehicle with living quarters)samochód kempingowy m + przym.
nothing to write home about exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative, informal (unremarkable) (potoczny)bez rewelacji przyim. + ż, l.mn.
  nic ciekawego zaim. + przym.
 I enjoyed his last film, but this new one is nothing to write home about.
nursing home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (residential care for the elderly)dom opieki m + ż
 Father, if you do not behave yourself, I've half a mind to send you to a nursing home!
parental home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (residence of one's mother and father)dom rodzinny m + przym.
 The son left, never to return to the parental home again.
plate,
home plate,
home base
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(baseball: player's location when hitting ball)baza żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The runner slid into the plate to score the winning run.
rest home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (care facility for the elderly)dom opieki m + ż
 Jim had to move into a rest home because he couldn't cope on his own any more.
retirement home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (care facility for elderly people)dom spokojnej starości wyr.
 Every weekend I visit my grandmother in the retirement home.
stay at home v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (remain in house)zostawać w domu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zostać w domu zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
Uwaga: hyphens used when term is an adj before a noun, or is used as a noun
 I stayed at home today because I was feeling ill.
stay-at-home adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (doesn't work outside house)być w domu zwrot posił.
 She left her career to be a stay-at-home mom.
welcome home interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing happiness at [sb]'s return)witamy znowu
 You've been away for ages - welcome home.
your home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (your house or dwelling)własny dom przym. + m
 Your house is your home.
your home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (the area where you live)dom mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 California is my home.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "home truth" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'home truth'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.