end

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈɛnd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ɛnd/ ,USA pronunciation: respelling(end)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (conclusion)koniec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The story gripped me from the opening line right to the end.
 Historia pochłonęła mnie od pierwszego zdania po sam koniec.
end vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bring to a conclusion)kończyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  skończyć, zakończyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She ended their relationship after just two months.
 Ona zakończyła ich związek już po dwóch miesiącach.
end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (furthest part)koniec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 They live at the end of the street.
 Oni mieszkają na końcu ulicy.
end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (limit, bounds)koniec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Is there no end to our problems?
 Czy naszym problemom nie ma końca?
end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (limit: time)koniec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 We're moving at the end of the month.
 Przeprowadzamy się pod koniec miesiąca.
end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (outcome)cel mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Does the end justify the means?
end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tip, extremity)koniec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  końcówka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 You should place the end of the board against the wall.
end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (goal, objective)cel mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 To what end are we doing all this?
 W jakim celu robimy to wszystko?
end viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (finish)kończyć się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  skończyć się, zakończyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The concert ended with a Mozart violin concerto.
 Koncert zakończył się koncertem na skrzypce Mozarta.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
end adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (final)końcowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 By the time the film came to the end credits, most of the audience was crying.
end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literary (death)śmierć żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 He met an untimely end.
end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (portion, aspect)aspekt mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 It was the marketing end of the enterprise that caused the failure.
the end,
the end of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(destruction)koniec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 It's the end of the world as we know it.
the end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, dated (the best)najlepszy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I love John Coltrane. He's the end!
end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (remnant, butt)niedopałek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Please put your cigar ends in the ashtray.
end viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (result)kończyć się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  skończyć się, zakończyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Where will it all end?
 Gdzie to wszystko się skończy?
end up viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (arrive, find yourself)znaleźć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 We were trying to get to Brighton, but we ended up in Hastings.
end [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (destroy, thwart)udaremniać, niweczyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  udaremnić, zniweczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The rain ended our plans to play tennis.
end [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literary (kill) (literacki)położyć kres czyjemuś życiu zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 If only God would end the person who did this!
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
end up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (arrive somewhere)kończyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  skończyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I hoped by taking the metro I would end up in central Paris.
end up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (become)w końcu przyim. + m
 If we keep going this way, we'll end up totally lost.
 Jeżeli dalej pójdziemy tą drogą, to się w końcu kompletnie pogubimy.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
at an end adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (finished, over)na końcu przyim. + m
 Economists think the recession is at an end.
at the end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the concluding stages)pod koniec przyim. + m
 We'll look forward to a relaxing evening at the end of the day.
at the end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (just before death)przed końcem przym. + m
 At the end, she just sighed and let go of my hand.
at the end of the day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." literal (in the evening)na początku przyim. + m
 He went home at the end of the day.
at the end of the day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (ultimately)w końcu przyim. + m
 At the end of the day, there's nothing we can do.
at the end of the earth exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in a distant place)na końcu świata wyr.
at wit's end,
at your wit's end
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(upset, frustrated) (przenośny)odchodzić od zmysłów zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Kathy was at her wit's end with worry when her son failed to come home from school.
at wit's end,
at your wit's end
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(unable to find a solution)bezradny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Having spent three hours unsuccessfully trying to fix the photocopier, Dave was at his wit's end.
back end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rear part)tylny koniec przym. + m
  tylna część przym. + ż
 He cruelly likened her appearance to the back end of a bus!
beginning and end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (totality of [sth])początek i koniec wyr.
 That's the beginning and end of the matter, I won't discuss it further.
beginning of the end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (when it becomes clear that [sth] will soon be done)początek końca m + m
 The sex scandal marked the beginning of the end for his career.
bitter end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (very end of [sth] difficult)gorzki koniec przym. + m
 They vowed to fight to the bitter end.
bitter end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (unpleasant ending to [sth])gorzki koniec przym. + m
 Their marriage came to a bitter end in divorce.
book end,
bookend
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(support that keeps books in place)podpórka na książki wyr.
 Bob gave me a matching pair of wooden book ends as a present.
bring to an end vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (conclude, finish)zakańczać, kończyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zakończyć, skończyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The conference was brought to an end in the late afternoon.
by the end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (before the final moment)przed końcem przyim. + m
 By the end of the first chapter, I could guess the solution to the mystery. I'm usually exhausted by the end of the day.
come to an end v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (conclude)kończyć się ndk. + zaim.
  zakończyć się dk. + zaim.
 All good things must come to an end.
come to an end v (be resolved)rozwiązywać się ndk. + zaim.
  rozwiązać się dk. + zaim.
 With some therapy your internal conflict could finally come to an end.
dead end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (road: cul-de-sac)ślepa uliczka przym. + ż
  ślepy zaułek przym. + m
 The street led to a dead end so we had to turn around.
dead-end adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (no future)bez perspektyw przyim. + ż, l.mn.
 Rick hated his dead-end job.
dead-end street nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (cul-de-sac, road with no exit)ślepa uliczka przym. + ż
 Don't turn there, it's a dead-end street.
draw to an end v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (finish)dobiegać końca ndk. + m
 The war gradually drew to an end.
end line nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (American football: field marking)linia końcowa ż + przym.
 The end line is located at the back of each end zone.
end point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (extremity)koniec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  zakończenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The end points are several hundred metres apart.
end point,
endpoint,
end-point
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(where [sth] ends)koniec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The proposed diversion alters the end point of the footpath.
end product nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (result of a process)produkt końcowy m + przym.
 The end product of the process is a 100% organic fertilizer.
end table nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small table at end of sofa)mały stolik przym. + m
end to end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a row)od końca do końca wyr.
Uwaga: Hyphens are used when the term is an adjective
 If all placed end to end, the rows of seats would stretch for 54 kilometres.
end use,
end-use
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sth]'s purpose)praktyczny użytek przym. + m
end user nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (consumer)użytkownik końcowy m + przym.
 The end user's point of view is too often not taken on board by product designers.
far end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (furthest part, limit)dalszy koniec przym. + m
 The station is situated at the far end of the village.
for years on end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for many years)przez wiele lat wyr.
 She searched for her lost child for years on end, but never found him.
from beginning to end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (all the way through)od początku do końca wyr.
 I read the whole 400-page report from beginning to end.
from end to end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in total length)w całości przyim. + ż
 From end to end an American football field is 100 yards long.
front end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (foremost part)przód mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The front end of the car was badly damaged.
have no end viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be infinite)być nieskończonym posił. + przym.
have no end viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be interminable)być nieskończonym posił. + przym.
 Today's Maths class seemed to have no end.
high end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (expensive range)najwyższa kategoria cenowa wyr.
  (potoczny)najwyższa półka przym. + ż
 It's a nice handbag, but it's on the high end.
high-end adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (upmarket or exclusive)luksusowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  (potoczny)z najwyższej półki wyr.
 I work at a high-end clothing store; nothing we sell is under $100.
in the end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (ultimately)w końcu przyim. + m
in the end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (finally, eventually)w końcu przyim. + m
 He finished his work in the end.
journey's end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (destination)koniec podróży m + ż
 After months on the road they were sad to have finally reached journey's end.
loose end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unfastened end of [sth])luźne końce przym. + m, l.mn.
make [sb]'s hair stand on end v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (frighten [sb])sprawiać, że włosy stają dęba zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  sprawić, że włosy stają dęba zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 That guy was so creepy, he made my hair stand on end.
means to an end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (method of achieving [sth])środki prowadzące do celu wyr.
 It doesn't matter that he lied; it was just a means to an end. The junta has promised new civilian elections; the coup was a means to an end.
mutual fund,
open-end investment company
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(investment company: sells stock, repurchases from shareholders)fundusz otwarty m + przym.
  inwestycyjny fundusz wzajemny wyr.
never end viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go on forever, continue indefinitely)nie kończyć się
  nie skończyć się
 He thought that the lecture would never end.
no end of [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (numerous)bez końca przyim. + m
 He has had no end of troubles in his short life.
no end of [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (continuous)bez końca przyim. + m
 My teenage daughters cause me no end of trouble.
on end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (one after another, continuously)ciągły przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 She spoke about her children for hours on end.
put an end to [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (stop, curtail) (literacki)kłaść kres ndk. + m
  (literacki)położyć kres dk. + m
 The fall put an end to her skiing career. I'll put an end to this nonsense right away!
reach the end of your rope,
be at the end of your rope,
also UK: reach the end of your tether,
be at the end of your tether
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative, informal (be exasperated)dojść do kresu swojej wytrzymałości zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I need a break from the kids; I've reached the end of my rope!
rear end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (back portion)tył mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The rear end of the bus was crumpled after the accident.
rear end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (buttocks)tył mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 My father used to spank me on my rear end.
right to the end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (all the way through)do samego końca
 She performed flawlessly right to the end.
right to the end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to the moment of death)do samego końca
 I promise never to leave you: I'll stand by you right to the end. He suffered a lot, but he was in good spirits right to the end.
tail end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (very last part) (przenośny)szary koniec przym. + m
 The car at the tail end of a railway train is often called the caboose.
The End nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. written (book, film: indicating the finish) (napis)Koniec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
without end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (relentlessly or continuously)bez końca przyim. + ż
 This house is haunted and these ghosts torment us without end!
without end adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (eternal)wieczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Heaven is a paradise without end.
world without end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." literary (forever) (literacki)na wieki wieków
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'end' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: the [discussion, argument, conversation] ended, the very end of, the end [date, position, result, point], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "end" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'end'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.