WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

common touch


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "common" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: touch

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
common adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (frequent)powszechny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Crime is a common occurrence in big cities.
 Przestępczość jest powszechnym zjawiskiem w dużych miastach.
common adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (joint)wspólny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Our houses share a common fence.
 Nasze domy mają wspólny płot.
common adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (ordinary)zwykły, pospolity przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 There is no cure for the common cold.
common adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (public)publiczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The government works for the common good.
common adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (vulgar)prostacki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Such common behaviour is to be expected of one with no education.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
common adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (mediocre)zwykły przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  przeciętnej jakości przym. + ż
 This cup is made from common plastic.
common adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (inferior)zwykły przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 It's just a common item, with nothing special about it.
common adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (widespread)powszechny, rozpowszechniony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 That opinion is quite common in this part of the world.
common adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (notorious)pospolity przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The police treated me like a common criminal.
common adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without rank)zwykły przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He is just a common worker - not the boss.
common nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tract of land)błonia n, l.mn.rzeczownik rodzaju nijakiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju nijakiego (np. pisklęta, łóżka, objawienia).
 We ate lunch on the common.
commons nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large dining room)stołówka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The students ate in commons every night.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
by common consent advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with everyone's agreement)za wspólną zgodą wyr.
CE nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. written, initialism (Common Era) (skrót literowy: naszej ery)n.e. wyr.
 Alfred the Great reigned from 871 to 899 CE.
common accord nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shared agreement)wspólne porozumienie przym. + n
common ancestry nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shared family history)wspólne pochodzenie przym. + n
 My friend and I always thought it was strange how we looked so alike until we discovered we shared a common ancestry.
common ancestry v (species: shared descent from a distant ancestor)wspólne pochodzenie przym. + n
 Apes and humans share a common ancestry.
common belief nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (idea: popular)wspólna wiara przym. + ż
 It is a common belief that education will improve your employment prospects.
common belief nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (opinion: shared)wspólne zdanie przym. + n
  podzielone zdanie przym. + n
 It means a lot to both of us that, over the years, we continue to share many common beliefs.
common bond nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] shared, unifying)wspólna więź przym. + ż
 My common bond with him is that we grew up in the same neighborhood.
common carrier nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (company providing freight service)przewoźnik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 That company is a common carrier both in California and Nevada.
common cold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cold virus)zwykłe przeziębienie przym. + n
 There's no cure for the common cold.
common denominator nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fractions: shared quantity)wspólny mianownik przym. + m
common denominator nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (common or shared factor) (przenośny)wspólny mianownik przym. + m
 Though the sisters were different in almost every way, one common denominator was their love of horses.
common good nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (benefit of everyone)dobro ogółu n + m
 Being honest with each other is for the common good.
common ground nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shared interests)wspólny interes przym. + m
 We started dating because we had a lot of common ground in our likes and dislikes.
common knowledge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] that most people know)powszechna wiedza przym. + ż
  oczywista wiedza przym. + ż
 It was common knowledge among the staff that Bill had a drinking problem. Though Galileo was persecuted for saying this in the 17th century, it is now common knowledge that the earth orbits around the sun.
common law nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (legal system: custom)prawo zwyczajowe n + przym.
the common man nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ordinary citizen, lay person)przeciętny człowiek przym. + m
 The political parties are all trying to appeal to the common man.
common man,
plural: common men
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(commoner, without title)przeciętny człowiek przym. + m
 If a common man married the daughter of a nobleman, she would lose her title.
common ownership nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (owning [sth] jointly)wspólne posiadanie przym. + n
 The condominium owners have common ownership of the public areas.
common people nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (ordinary folk)zwykli ludzie przym. + ż, l.mn.
 They don't stand out for any particular reason; they're just common people.
the common people nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (working classes)zwykli ludzie przym. + ż, l.mn.
 "God must have loved the common people, he made so many of them." - Abraham Lincoln
common phrase nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (much-used expression)potoczne wyrażenie przym. + n
 It takes awhile to learn the common phrases in a foreign language.
common practice nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] customary, [sth] often done)częsta praktyka przym. + ż
 It is common practice to speak softly in a library. It's common practice to shake hands in business affairs.
common saying nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (much-used expression or proverb)potoczne powiedzenie, znane powiedzenie przym. + n
 When I use a common saying it's folk wisdom, and when you use it, it's called a cliché.
common sense nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (practical thinking)zdrowy rozsądek przym. + m
 He's an educated man, but he doesn't have much common sense.
common source nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (frequent place of origin)częste źródło przym. + n
 Poorly built homes are a common source of law suits.
common source nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (origin: shared)wspólne źródło przym. + n
 All Indo-European languages are thought to come from a common source.
common stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (animal: not purebred)mieszany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Breeding the common stock with purebreds improves the quality of the herd.
common stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. pejorative (person: working class)zwykły człowiek przym. + m
 They're not in our class, dear. They come from common stock.
common stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finance: share)akcja zwykła ż + przym.
 The company issues two classes of equity: common stock and preferred stock.
common-law,
common law
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(unofficial, not formalized)zwyczajowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
Uwaga: hyphen used when term is a noun or an adj before a noun
common-law marriage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (partnership not formalized by marriage ceremony)konkubinat mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 When a common law marriage exists, the spouses receive the same legal treatment given to legally married couples
common-law wife nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (woman in informal marriage)konkubina żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 John had more than one common-law wife, though he was never married.
have little in common v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have few similarities or shared interests)mieć niewiele wspólnego zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 The rich have little in common with the poor.
have nothing in common v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have no similarities or shared interests)nie mieć nic wspólnego zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 At first glance she seems to have nothing in common with her boyfriend.
have things in common v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have similarities or shared interests)mieć coś wspólnego z zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Luckily, they get on well as they have so many things in common.
in common advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (shared, mutually)wspólnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 My best friend and I get on well because we have so many things in common.
least common denominator,
lowest common denominator
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(lowest shared multiple)najmniejszy wspólny mianownik wyr.
 The least common denominator of the two fractions 1/6 and 1/4 is 12.
least common multiple nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mathematics: lowest common denominator)najmniejsza wspólna wielokrotność wyr.
lowest common denominator nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (least shared multiple)najmniejszy wspólny mianownik wyr.
lowest common denominator nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (people: least enlightened)najniższy wspólny mianownik wyr.
 The movie was crude and superficial, appealing to the lowest common denominator.
make common cause with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (join forces)tłumaczenie niedostępne
 The union made common cause with the government in an effort to keep the factory from leaving town.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "common touch" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'common touch'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.