closed

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkləʊzd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/kloʊzd/ ,USA pronunciation: respelling(klōzd)


From the verb close: (⇒ conjugate)
closed is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na tej stronie: closed, close

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
closed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (door: not open)zamknięty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Please keep the bedroom door closed.
closed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not open)zamknięty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Most businesses are closed on Christmas.
closed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (shut down)zamknięty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 We used to eat at that restaurant often, but it's closed now.
closed to [sth/sb] adj + prep (not open physically)zamknięty dla kogoś/czegoś przym. + przyim.
 The road is closed to traffic while it is being repaired.
closed to [sth/sb] adj + prep (not accessible to)niedostępny dla kogoś/czegoś przym. + przyim.
 Access to the online resources is closed to anyone who has not paid a subscription.
closed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (circle: completed)zamknięty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Sketch a closed circle on the graph paper.
closed to [sth] adj + prep figurative (not willing to accept) (przenośny)zamknięty na coś przym. + przyim.
 Antonia is closed to the idea.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
closed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (mind: not open)zamknięty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 It can be difficult to talk with someone who has a closed mind.
closed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sign: road)zamknięty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
closed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sign: store)zamknięty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
closed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not up for debate) (kwestia, sprawa)zamknięty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 This matter is closed; I don't want to hear another word about it.
closed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (restricted)zamknięty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 This is a closed event; you need an invitation to enter.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
close advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (nearby)blisko przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  w pobliżu przyim. + n
 Keep your phone close, in case he calls!
 Trzymaj telefon blisko na wypadek gdyby zadzwonił!
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (contest)wyrównany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Alan won a close race.
 Alan wygrał wyrównany wyścig.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (near)blisko siebie przys. + zaim.
 Be careful, the 'edit' and 'delete' buttons are dangerously close!
close to [sth/sb] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (near to)w pobliżu czegoś przyim. + n
  blisko czegoś przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The bank is close to the post office.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (relation: near)bliski przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The two boys are close cousins.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (people: intimate)bliski przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Jill and I are close friends.
close to [sb] adj + prep figurative (intimate with)bliski komuś przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Ben has always been close to his sister.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (closely associated)bliski przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Her philosophy is close to that of Roger, who was her teacher and mentor.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become shut)zamykać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zamknąć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The door slowly closed.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shut)zamykać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Please close the window.
 Proszę, zamknij okno.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (united)zbliżony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Their views about history are extremely close.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (similar)podobny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The twins are close in appearance.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (relationship: intimate)bliski przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 They have a close, romantic relationship.
 Są w bliskim, miłosnym związku.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (compact, tight)gęsty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 My sweater has a close weave.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fitting tightly)ściśle przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 This key is a close fit to the lock.
 Ten klucz ściśle pasuje do zamka.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cut near to the base)dokładnie, gładko przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I prefer a straight razor because it gives me a close shave.
 Wolę prostą brzytwę, bo pozwala mi się dokładnie ogolić.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (on topic) (w zwrocie: stay close)trzymać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Please stay close to the question under discussion.
 Proszę trzymać się tematu dyskusji.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (rigorous)szczegółowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 A close examination will reveal that the theory is correct.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (atmosphere: stuffy)duszny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The atmosphere in the room was close.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (secret: well guarded)ścisły przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The information was a close secret.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (confined) (w zwrocie: at close quarters)blisko przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The guards kept the prisoner at close quarters.
close to [sth] adj + prep (nearly equal, almost)prawie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 You and I are close to the same height.
 Jesteśmy obie prawie tego samego wzrostu.
close nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of closing)zakończenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  koniec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 You have to finish by close of business today.
close nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (conclusion)koniec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The conference came to a close.
 Konferencja dobiegła końca.
close nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (cul-de-sac)zaułek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 We live on a lovely close near the edge of town.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (unite)składać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  złożyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Her hands closed in prayer as she bowed her head.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (end)kończyć się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zakończyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The proceedings closed on time.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cease to operate)zostać zamkniętym dk. + przym.
 My favourite restaurant closed.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (store: cease trading)zamykać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The store closed at nine pm.
 Zamknęli sklep o dwudziestej pierwszej.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (end performances)grać po raz ostatni zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 The play closes on Monday.
 Przedstawienie będzie grane po raz ostatni w poniedziałek.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (financial: market day end)zamykać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zamknąć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The market closed on a high today.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fill in)wypełniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wypełnić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The builders closed the wall with the last brick.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (conclude)zamykać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The final speaker closed the session.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (block)zamykać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Workers have closed the road.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (join, unite)tworzyć, formować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  utworzyć, uformować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The people closed the circle by joining hands.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (finalize)zamykać, kończyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  zakończyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Let's close the negotiations now.
 Zakończmy teraz negocjacje.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (make a sale)finalizować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  sfinalizować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The salesman hopes to close the deal today.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cease operations)wstrzymać pracę czegoś dk. + ż
 The company closed the factory on Christmas day.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (nautical: approach)zbliżać się do czegoś zwr. ndk. + przyim.
  zbliżyć się do czegoś zwr. dk. + przyim.
 The ship closed land that morning.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
closed | close
AngielskiPolski
CCTV nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. initialism (closed-circuit television)telewizja przemysłowa ż + przym.
closed book nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative ([sb] or [sth] who is mysterious, hard to know)tajemnica żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Whilst he lived, the singer carefully guarded his privacy; his personal life remained a closed book until after his death.
closed down,
closed-down
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(gone out of business)zlikwidowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
Uwaga: A hyphen is used when the adjective precedes the noun.
 They are going to open a clothing store on the site of that closed-down restaurant.
closed meeting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (meeting for members only)zamknięte spotkanie przym. + n
 Although some members urged a public debate, the majority thought the matter was so sensitive that is should only be discussed at a closed meeting.
closed mind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (not accepting new ideas)zamknięty umysł przym. + m
 His closed mind will not allow him to even think about it.
closed-circuit television nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (monitoring system)telewizja przemysłowa ż + przym.
 The thief was caught stealing the car on closed-circuit television.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'closed' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: is closed for business, (is) closed until further notice, is (now) closed to [traffic, the public], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "closed" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'closed'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.