close

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations adjective: /ˈkləʊs/, verb: /ˈkləʊz/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/v., n. kloʊz; adj., adv. kloʊs/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(v. klōz; adj., adv. klōs or, for 56, klōz; n. klōz for 66, 67, 7072, 74, 75, klōs for 68, 69, 73)Inflections of 'close' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
closer
adj comparative
closest
adj superlative
Inflections of 'close' (v): (⇒ conjugate)
closes
v 3rd person singular
closing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
closed
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
closed
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
close advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (nearby)blisko przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  w pobliżu przyim. + n
 Keep your phone close, in case he calls!
 Trzymaj telefon blisko na wypadek gdyby zadzwonił!
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (contest)wyrównany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Alan won a close race.
 Alan wygrał wyrównany wyścig.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (near)blisko siebie przys. + zaim.
 Be careful, the 'edit' and 'delete' buttons are dangerously close!
close to [sth/sb] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (near to)w pobliżu czegoś przyim. + n
  blisko czegoś przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The bank is close to the post office.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (relation: near)bliski przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The two boys are close cousins.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (people: intimate)bliski przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Jill and I are close friends.
close to [sb] adj + prep figurative (intimate with)bliski komuś przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Ben has always been close to his sister.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (closely associated)bliski przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Her philosophy is close to that of Roger, who was her teacher and mentor.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become shut)zamykać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zamknąć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The door slowly closed.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shut)zamykać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Please close the window.
 Proszę, zamknij okno.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (united)zbliżony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Their views about history are extremely close.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (similar)podobny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The twins are close in appearance.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (relationship: intimate)bliski przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 They have a close, romantic relationship.
 Są w bliskim, miłosnym związku.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (compact, tight)gęsty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 My sweater has a close weave.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fitting tightly)ściśle przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 This key is a close fit to the lock.
 Ten klucz ściśle pasuje do zamka.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cut near to the base)dokładnie, gładko przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I prefer a straight razor because it gives me a close shave.
 Wolę prostą brzytwę, bo pozwala mi się dokładnie ogolić.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (on topic) (w zwrocie: stay close)trzymać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Please stay close to the question under discussion.
 Proszę trzymać się tematu dyskusji.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (rigorous)szczegółowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 A close examination will reveal that the theory is correct.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (atmosphere: stuffy)duszny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The atmosphere in the room was close.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (secret: well guarded)ścisły przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The information was a close secret.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (confined) (w zwrocie: at close quarters)blisko przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The guards kept the prisoner at close quarters.
close to [sth] adj + prep (nearly equal, almost)prawie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 You and I are close to the same height.
 Jesteśmy obie prawie tego samego wzrostu.
close nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of closing)zakończenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  koniec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 You have to finish by close of business today.
close nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (conclusion)koniec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The conference came to a close.
 Konferencja dobiegła końca.
close nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (cul-de-sac)zaułek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 We live on a lovely close near the edge of town.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (unite)składać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  złożyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Her hands closed in prayer as she bowed her head.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (end)kończyć się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zakończyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The proceedings closed on time.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cease to operate)zostać zamkniętym dk. + przym.
 My favourite restaurant closed.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (store: cease trading)zamykać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The store closed at nine pm.
 Zamknęli sklep o dwudziestej pierwszej.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (end performances)grać po raz ostatni zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 The play closes on Monday.
 Przedstawienie będzie grane po raz ostatni w poniedziałek.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (financial: market day end)zamykać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zamknąć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The market closed on a high today.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fill in)wypełniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wypełnić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The builders closed the wall with the last brick.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (conclude)zamykać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The final speaker closed the session.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (block)zamykać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Workers have closed the road.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (join, unite)tworzyć, formować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  utworzyć, uformować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The people closed the circle by joining hands.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (finalize)zamykać, kończyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  zakończyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Let's close the negotiations now.
 Zakończmy teraz negocjacje.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (make a sale)finalizować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  sfinalizować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The salesman hopes to close the deal today.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cease operations)wstrzymać pracę czegoś dk. + ż
 The company closed the factory on Christmas day.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (nautical: approach)zbliżać się do czegoś zwr. ndk. + przyim.
  zbliżyć się do czegoś zwr. dk. + przyim.
 The ship closed land that morning.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
close in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (pursuit: get closer)otaczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  otoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The enemy is closing in on our troups.
close in on [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (pursuit: get closer)zbliżać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zbliżyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Drive faster! The cops are closing in on us!
close in on [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (make claustrophobic)zamykać się na zwr. ndk. + przyim.
  zamknąć się na zwr. dk. + przyim.
 Inside the small room, he felt like the walls were closing in on him.
close out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US (discount stock)zamykać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
close [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." US (account: terminate)zamykać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
close [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (sport: bring to end)zamykać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The team closed the game out with a goal in the final minute to win 3-1.
close [sb] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (exclude)zamykać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Bill closed the dog out of the room.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
at close quarters advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (close together, close by)blisko siebie przys. + zaim.
close at hand adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (nearby)blisko przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 When I work long hours my extra-large coffee cup is always close at hand.
close at hand adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (imminent)niedaleko przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Nuclear war is close at hand! was emblazoned on the black and yellow leaflets.
close by advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (near, in close proximity)blisko, przy przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 Gerald's sister lives close by so it's easy for him to visit her.
close call nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (narrow escape)uniknięcie nieszczęścia n + n
 Phew! That was a close call. I thought he was going to ask to see my ID.
close down,
closedown
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(business: cease trading)zamknięcie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
Uwaga: single-word form used when term is a noun
 When the doctor was killed they had to close down the clinic.
close down,
closedown
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(cause business to cease operating)zamykać, likwidować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamknąć, zlikwidować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The Women's Anti-Exploitation League vowed to close down the porno shop.
close friend nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (intimate acquaintance)bliski przyjaciel przym. + m
 Tom is a close friend of mine.
close match nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pairing of two similar things)duże podobieństwo przym. + n
 Mom's handbag and shoes are not exactly the same color, but they are a very close match.
close match nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sports: game won by a very small margin)wąski margines przym. + m
 It was a close match but the Seagulls won on penalties.
close of day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (end of the day, evening)koniec dnia m + m
 Close-of-day equity prices for domestic and foreign stock exchanges are available from many on-line sources.
close of day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. euphemism (death)koniec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  zgon mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 In his famous poem, Dylan Thomas urges that approaching death is to be resisted, that "old age should burn and rave at close of day".
close off vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (block, shut off)zamykać, blokować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamknąć, zablokować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The police closed off the road due to a bad accident.
close quarters nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (room: uncomfortably small)niewielkość żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Considering its close quarters, the rent on the apartment was outrageous.
close range,
close-range
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
literal (close proximity to target)bliskość żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
Uwaga: hyphen omitted when term is adj before a noun
 Despite security checks, the assassin managed to smuggle a pistol into the press conference, and shot the President from close range.
close range,
close-range
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (close-up position)bliskość żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I could only ever hit the bulls-eye at close range.
close relation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (member of immediate family) (mężczyzna)bliski krewny przym. + m
  (kobieta)bliska krewna przym. + ż
 Only her close relations were invited to the wedding ceremony.
close shave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (narrow escape)ucieczka o włos wyr.
 He walked away from the accident knowing he had just had a close shave with death.
close shave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (facial hair: trim)dokładnie ogolenie się przym. + n
 I can't seem to get a close shave with my electric razor.
close the door on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (rule out, exclude)wykluczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wykluczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The politician's latest comments, unfortunately, closed the door on a peace agreement between the two countries.
close the door on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (on [sb]: shut door to exclude)wykluczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wykluczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
close to your heart adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cherished by you)bliski sercu przym. + n
 It's a subject that's close to my heart.
close together adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (near to one another,)blisko razem przys. + przyim.
 If his eyes weren't so close together, he'd be almost handsome.
close-up adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (very near)z bliska przyim. + n
 The photographer is taking some close-up shots of the fashion model.
close your eyes v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (shut your eyelids)zamykać oczy ndk. + n, l.mn.
  zamknąć oczy dk. + n, l.mn.
 When you feel stressed, just relax, close your eyes and take deep breaths.
close your eyes viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (ignore [sth])ignorować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zignorować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Most families close their eyes to the fact that they're responsible for their children's failure.
close-fitting,
close fitting
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(clothing: tight)ciasny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
Uwaga: hyphen used when term is before a noun
 Her close-fitting dress highlighted her best assets.
close-knit,
close knit
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(family, community: close)bliski, powiązany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
Uwaga: hyphen used when term is before a noun
 Welsh mining villages formed close-knit communities bonded together by Religion and Rugby.
close-minded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (blinkered, intolerant)tłumaczenie niedostępne
 He is so close-minded I can't discuss politics with him at all.
draw to a close v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (come to an end)zmierzać ku końcowi
 As the evening drew to a close, the orchestra played a final waltz.
get close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (time: approach)zbliżać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zbliżyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Christmas is getting close again.
get close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move very near)zbliżać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zbliżyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 He got so close I could see every blackhead on his face.
keep [sb/sth] close vtr + adj (keep nearby)być blisko posił. + przys.
 Claire decided to work from home so that she could keep her children close.
keep close vi + adj (stay near)być blisko posił. + przys.
  trzymać się blisko zwr. ndk. + przys.
 Tina told the twins to keep close as they crossed the busy road.
keep close to [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (stay near)być blisko kogoś/czegoś posił. + przys.
  trzymać się blisko kogoś/czegoś zwr. ndk. + przys.
 Keep close to me when we're at the concert; I don't want you to get lost.
pay close attention v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (take notice)zwracać pilną uwagę zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zwrócić pilną uwagę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I was paying close attention but I still have no idea how the magician lifted your watch!
close relation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (immediate family)bliski krewny, bliska krewna przym. + m, przym. + ż
take a close look v (examine or inspect [sth])przyglądać się ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyglądnąć się dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 If you take a close look at this bank note, you'll see there's no watermark - it's a forgery.
under close surveillance advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (being watched intently)pod baczną obserwacją wyr.
 The government kept the official under close surveillance.
under close surveillance adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (watched intently)bacznie obserwowany przys. + przym.
up close advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at close range)z bliska przyim. + przys.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'close' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: close the [door, window, gate], [a dramatic, an unexpected, a sudden] close, a close [relative, friend] (of mine), więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "close" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'close'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.