and

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations strong: /ˈænd/, weak: /ənd/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling'and': (and; unstressed ənd, ən, or, esp. after a homorganic consonant, n); 'AND': (and)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
and conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (as well as)i, oraz spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
 I bought beer and wine.
 Kupiłem piwo i wino.
and conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (with)z przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 I'd like some strawberries and cream.
and conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (as a result)a spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
 Try harder and you will succeed.
 Postaraj się bardziej, a uda ci się.
and conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (then)a potem spój. + przys.
 I got dressed and went downstairs.
 Ubrałem się, a potem poszedłem na dół.
and conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (mathematics: plus)dodać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  i spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
  plus spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
 Two and two make four.
 Dwa dodać dwa równa się cztery.
 Dwa i dwa to cztery.
and conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (giving alternatives)a spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
 I have to choose between walking and driving.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
and conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (at the same time)i spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
 This will make you warm and comfortable.
and conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (repeating for emphasis)i spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
 She walked miles and miles.
and conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (as opposed to)i spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
Uwaga: In this sense, the noun is often repeated to distinguish between two types of people or things that seem similar but have important differences.
 There are teachers, and then there are teachers!
and conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (another thing)i spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
 The police have studied the evidence and I understand they have charged someone with the crime.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
above and beyond advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (more than)więcej przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  ponad przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 He was honored for performance above and beyond the call of duty.
accord and satisfaction nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: release from debt)zaspokojenie roszczenia za ugodą poprzez spłatę jego części wyr.
aches and pains nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (minor ailments) (potoczny)bóle i bóliki wyr.
 I have a lot of aches and pains; it's part of growing older!
action and reaction nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physics: opposing forces)akcja i reakcja wyr.
  działanie i przeciwdziałanie wyr.
add [sth] and/to [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mathematics: calculate total)dodawać coś do czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  dodać coś do czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 If you add one and six, the total is seven.
after all is said and done advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (ultimately)w ostatecznym rozrachunku wyr.
  ostatecznie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 After all is said and done, the decision to have a baby is a personal one.
again and again advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (repeatedly)w kółko przyim. + n
 When you practice you must do the same thing again and again.
aggravated assault and battery nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: causing severe injury)napaść kwalifikowana z pobiciem wyr.
aid and abet vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be an accomplice to)współuczestniczyć w ndk. + przyim.
 This type of crime will no longer be tolerated and those guilty and those who aid and abet them will face the full force of the law.
alive and kicking adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." colloquial (in good health)zdrów jak ryba
  zdrów jak koń
 It's my father's 98th birthday, and he's still alive and kicking.
alternate between [sth] and [sth] vi + prep (switch between options)używać naprzemiennie ndk. + przys.
  korzystać na przemian z czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 In some spas, people alternate between hot and cold baths.
amalgamate [sth],
amalgamate [sth] and [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(blend, mix)tłumaczenie niedostępne
 Brass is obtained by amalgamating copper and zinc.
amalgamate [sth],
amalgamate [sth] and [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(combine)amalgamat mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 We workers will have greater power if we amalgamate our two main unions.
an arm and a leg nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (high price, high cost)słona zapłata przym. + ż
 It cost me an arm and a leg.
and all informal (as well, into the bargain)tłumaczenie niedostępne
 I managed to stuff everything into my suitcase, clothes, shoes, souvenirs and all.
and all that advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (etc.)i to wszystko wyr.
and all that goes with it advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (and everything it entails)i wszystko co z tym idzie
 She gave her sister a birthday party, with cake, ice cream, and all that goes with it.
and all that sort of thing advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (and similar)i wszystko w tym rodzaju
 They found sea shells, driftwood, and all that sort of thing at the beach.
and all the rest of it advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (et cetera, etc.)i tak dalej
and also conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." informal (and in addition, and … as well)i tak dalej
 Could you buy some bread...oh, and also some milk.
and everything else advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (etc.)i tak dalej
and God knows what nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (and [sth] unknown)i Bóg wie co
 I sent him out to do the shopping and he came back with a new TV and God knows what.
and so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (therefore)przez to
 The student did not turn in his final research paper, and so he earned a failing grade for the course.
and so forth advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (et cetera)i tak dalej
 I had to fill in a form with my name, address, and so forth.
and so on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (et cetera)i tak dalej
 Victims of the disaster urgently need drinking water, food, medical supplies, and so on.
and the like nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (and similar)i tym podobne
 There are a lot of waterfowl out on the lake -- mergansers, geese, coots, and the like.
and the rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (et cetera, etc.)i tak dalej
and the rest is history exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (what happened is well known)a reszta to już historia
 I met your mum in a bar, and the rest is history!
and then advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (immediately afterwards)a wtedy
 We'll finish painting, and then we'll eat dinner.
and then some advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (even more)i jeszcze coś
 If you will sell me your car, I will give you your price and then some.
and what have you advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (and the like, and similar)i tym podobne
and what not advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (and similar)i tym podobne
armed and ready adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (prepared for battle)uzbrojony i gotowy wyr.
 I'm armed and ready to prevent my home from being invaded.
arts and crafts nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (fine arts, handicrafts)sztuka i rękodzieło ż + n
 Being a mother of ten children, Madeline learned to love arts and crafts.
arts and crafts,
Arts and Crafts
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(of fine arts, handicrafts)tłumaczenie niedostępne
 William Morris was a prominent textile designer of the Arts and Crafts movement at the end of the nineteenth century.
assault and battery nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (crime: direct physical assault)czynna napaść przym. + ż
assets and liabilities nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (finance, accounting: value of things owned and monetary obligations)aktywa i pasywa wyr.
at [sb]'s beck and call exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (available to serve you at any time)na czyjeś zawołanie przyim. + n
 I will be at your beck and call.
back and forth advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (move: to and fro)tam i z powrotem wyr.
back-and-forth adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (movement: to and fro)tam i z powrotem wyr.
Uwaga: Hyphens are used when the term is an adjective
backwards and forwards advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to and fro)tam i z powrotem
  (potoczny)w te i wewte
 I've spent the whole day rushing backwards and forwards.
backwards and forwards advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." US, figurative (thoroughly)tam i z powrotem
  (potoczny)w te i wewte
 Ed searched the records backwards and forwards.
bed and breakfast nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small guesthouse)nocleg ze śniadaniem wyr.
 I like to stay in a bed and breakfast instead of in a big hotel.
beginning and end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (totality of [sth])początek i koniec wyr.
 That's the beginning and end of the matter, I won't discuss it further.
between now and then advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (from this moment until a specified future time)od teraz do wyr.
 You'd better do a lot of work between now and then.
black and blue adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (badly bruised)posiniaczony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The bullies beat the unfortunate child until he was black and blue.
black and tan adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK (drink: mixed beers)tłumaczenie niedostępne
 Black and tans are made with Guinness and an ale of your choice.
black and white,
black-and-white
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(in greyscale)czarno-biały przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
Uwaga: Hyphens are used when the adjective precedes the noun
 Black-and-white photography relies on composition rather than color.
black and white,
black-and-white
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (straightforward, clear cut)czarno-biały przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The terms are laid out in black and white on page 10.
black-and-white film,
black-and-white movie
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(movie: without colour)czarno-biały film
 I love watching silents, those old black-and-white films with no sound.
black-and-white film nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (camera film: without colour)czarno-biały film fotograficzny
 All our early home movies were on black-and-white film.
black-and-white television nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (TV set: cannot display colours)czarno-biały telewizor przym. + m
 My parents remember the days when black-and-white television was the only type of TV available.
black-and-white television nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (TV shows filmed in black and white)czarno-biała telewizja przym. + ż
blood and thunder nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (violence, intensity)tłumaczenie niedostępne
 For all his blood and thunder on the football field, Mark is a kind and gentle man.
blood-and-thunder n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (violent, intense)tłumaczenie niedostępne
 Tonight's match is set to be a blood-and-thunder encounter.
bob,
bob along,
bob up and down
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
used in compounds (move up and down: on water)podskakiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podskoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The toy boat bobbed along on the surface of the lake.
boom-and-bust cycle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (alternating extremes in economic situation)tłumaczenie niedostępne
 Arnold's life had followed a boom-and-bust cycle, rich one moment, broke the next.
both ... and adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (one and the other: person)obydwoje, obydwie licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
  zarówno spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
 Both he and his brother are left-handed.
both ... and advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (equally)zarówno spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
 He's both tall and handsome.
 On jest zarówno wysoki, jak i przystojny.
both ... and conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (equally)zarówno spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
 She's admired both for her kindness and for her talent.
bound hand and foot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (with hands and feet tied)ze związanymi rękoma i nogami
 The kidnappers left him bound hand and foot in the trunk of the car. The criminal was bound hand and foot so he couldn't escape.
bound hand and foot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (inescapably obligated)przymuszony, zmuszony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Every child is bound hand and foot by their parents' rules.
bow and arrow nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (weapon used in archery)łuk mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The crossbow replaced the bow and arrow as a weapon.
bread and butter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (bread with butter spread on it)chleb z masłem wyr.
 A glass of milk with bread and butter for breakfast is the best.
bread and butter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (livelihood)chleb mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Cooking is his bread and butter; he's a chef.
bread and butter adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (staple, basic)podstawowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
break down and cry v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (burst into tears)załamywać się ndk. + zaim.
  załamać się dk. + zaim.
 Helen broke down and cried when she heard the sad news.
breaking and entering nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (forced entry into [sb] else's property)kradzież z włamaniem wyr.
 The youth was arrested on suspicion of breaking and entering the victim's home.
bribery and corruption nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (crime: abuse of legal power)przekupstwo i korupcja wyr.
 Mayor Price's term in office was marked by many cases of bribery and corruption.
bricks and mortar nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (building materials)materiały budowlane m, l.mn. + przym.
 We can either erect a fence around the garden or build a wall with bricks and mortar.
bricks and mortar,
bricks-and-mortar
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (existing physically: not virtual)rzeczywisty, istniejący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 It's so easy to buy books on the internet but I prefer browsing in a bricks-and-mortar store on the High Street.
bricks and mortar,
bricks-and-mortar
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
literal (made of bricks and mortar)z cegły przyim. + ż
 Most houses here are stick-built, but in countries where wood is expensive, they're bricks-and-mortar buildings.
bride and groom nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (woman and man on their wedding day)pan młody i panna młoda
 The bride and groom were showered in confetti as they left the church.
bright and early adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (at an early hour)raniutko przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Let's start the hike bright and early so we can finish before it gets too hot.
buy and sell v (trade)handlować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
buying and selling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (trade, business)handel mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  kupno i sprzedaż wyr.
by and by advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a while)za chwilę przyim. + ż
by and by advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (eventually)po chwili przyim. + ż
 Be patient! I'll get around to it by and by.
by and large advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in general, on the whole)w zasadzie przyim. + ż
 Not everything about my job is good, but by and large, I enjoy it.
calico (US),
tortoiseshell-and-white (UK)
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(cat: with coloured markings)łaciaty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
cap and gown nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (formal academic clothing)toga żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
cause and effect nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (principle of causality)przyczyna i skutek wyr.
 The law of cause and effect (Karma) is an important principle in Buddhism.
checks and balances nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (system: self-regulation)system hamulców i równowagi wyr.
 There are many checks and balances in the system to ensure the minimum number of errors.
cloak-and-dagger,
cloak and dagger
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (mysterious, furtive, sinister)płaszcz i szpada
  tajemniczy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
Uwaga: hyphen used when term is before a noun
 It was a great cloak-and-dagger novel; nobody was what they first seemed.
collide [sth],
collide [sth] and [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(smash two things together)zderzać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zderzyć coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  zderzać coś z czymś ndk. + przyim.
  zderzyć coś z czymś dk. + przyim.
 Scientists collided the particles in a reactor.
come and get v (fetch)przynosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przynieść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 If you want it come and get it, but you better hurry 'cause it's goin' fast.
come and go v (walk to and fro)chodzić w tą i z powrotem
 During recess the students are allowed to come and go as they please.
come and go v (be intermittent)przychodzić i odchodzić
 The wireless reception is unreliable here, my connection keeps coming and going.
come and go v (be fleeting)być ulotnym posił. + przym.
 As the Great Depression taught us, financial security can come and go.
comings and goings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (appearance and disappearance)pojawienie się i zniknięcie wyr.
 Parole officers have to keep track of the comings and goings of ex-convicts.
compare and contrast vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (note similarities and differences between)porównać i kontrastować
 The article compares and contrasts the works of Plato and Aristotle.
complete and utter confusion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (total inability to understand)kompletne niezrozumienie przym. + n
complete and utter confusion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (extreme disorder)zupełny chaos przym. + m
 The prankster shouted "Fire!" throwing the crowd into complete and utter confusion.
conflate,
conflate [sth] and [sth],
conflate [sth] into [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(merge, bring together)zbiegać się ndk. + zaim.
  zbiec się dk. + zaim.
continual coming and going nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (constant passing-by of people)ciągły ruch, stały ruch przym. + m
 The continual coming and going of library visitors made it impossible for me to concentrate.
continual coming and going nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (movement: one person)ciągły ruch, stały ruch przym. + m
contrast [sth] and/with [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (show differences)porównywać coś z czymś ndk. + przyim.
  porównać coś z czymś dk. + przyim.
 Let me contrast the correct and incorrect posture for this dance.
copy and paste [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (copy data and insert it elsewhere)kopiować i wklejać zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  skopiować i wkleić zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 It's easy to copy and paste text to move it from one part of your document to another.
country music,
country and western music,
country and western
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(pop music style of western US)muzyka country m + n
 Garth Brooks dominated country music in the 1990's.
cowboys and Indians nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (children's game)kowboje i Indianie
 When we were kids we played cowboys and Indians.
Następne 100 Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'and' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "and" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'and'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.