against

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈgɛnst/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈgɛnst/ ,USA pronunciation: respelling(ə genst, ə gānst)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
be against preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (opposed to)sprzeciwiać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  sprzeciwić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  być przeciwnym posił. + przym.
 Many Americans are against the war.
 Wielu Amerykanów sprzeciwia się wojnie.
against preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in opposition to)przeciwko przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 Out of 650 votes, there were only three against the motion.
against preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in contact with)o przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 Lean the ladder against the wall when you're not using it.
 Kiedy nie używasz drabiny, oprzyj ją o ścianę.
against preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (sport: opposing)z przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 My team is playing against the national champions.
 Moja drużyna gra z mistrzami kraju.
against preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (to the detriment of)przeciwko przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 Mark's errors counted against him in the final scoring.
against preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in defence of)przed przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 The army exists to protect against invasion.
 Wojsko jest po to, aby chronić przed inwazją.
against preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in compensation for)za przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 I have been awarded six thousand pounds against the loss I suffered.
against preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in contrast to)na tle przyim. + n
 The buildings looked small against the mountains behind them.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
come up against [sb/sth] vi phrasal + prep (encounter: opposition, obstacle)stawać wobec ndk. + przyim.
  stanąć wobec dk. + przyim.
 The work is behind schedule because we came up against some unexpected problems.
compete against [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (rival)rywalizować z, współzawodniczyć z ndk. + zaim.
 Edwards will be competing against some of the best athletes in the world.
demonstrate against [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (protest publicly about)demonstrować przeciwko ndk. + przyim.
 Protesters are demonstrating against the government.
guard against [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (prevent)zabezpieczać się przeciwko zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zabezpieczyć się przeciwko zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Wear a sunhat to guard against sunburn.
kick against [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (rebel against or resist)buntować się przeciwko czemuś zwrot zwr. ndk.
  zbuntować się przeciwko czemuś zwrot zwr. dk.
 Jesse has always had a tendency to kick against authority.
lash out against [sb] vi phrasal + prep (attack verbally) (przenośny)naskakiwać na kogoś ndk. + przyim.
  naskoczyć na kogoś dk. + przyim.
 She bottles up her anger towards her mother and then lashes out against her husband for no reason.
rise up against vi phrasal + preppowstawać przeciwko
  powstać przeciwko
 The people of Mexico rose up against the dictator.
run up against [sb/sth] vtr phrasal 3-part (face challenge)napotykać coś/kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  napotkać coś/kogoś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The explorers ran up against some serious problems when the weather suddenly worsened.
speak out against [sth/sb] vi phrasal + prep (state one's opposition to)otwarcie występować przeciwko
  otwarcie wystąpić przeciwko
 Many people speak out against domestic violence.
stand up against [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (oppose actively)przeciwstawiać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  przeciwstawić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 We must stand up against racism.
stand up against [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (withstand: wear, stress)przeciwstawiać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  przeciwstawić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Concrete construction is used in the tropics because it will stand up against hurricanes and insects.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
advise against [sth] vi + prep (warn [sth] is unwise)odradzać czegoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odradzić czegoś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I'd advise against that course of action.
advise [sb] against [sth] vtr + prep (warn [sb] [sth] is unwise)odradzać komuś coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I'd advise you against that approach, which can be costly.
against all odds advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (highly improbably)wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu wyr.
 Julie fell out of the moving train. She survived against all odds.
against his will,
against her will
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in opposition to wishes)wbrew jego woli wyr.
 Abby was taken to the cabin in the woods against her will.
against the clock advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (under pressure of time)wyścig z czasem wyr.
 It's seems as though I am always working against the clock! These deadlines are ridiculous.
against the grain advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (against convention)na przekór przys. + m
 It just goes against the grain to waste so much food when there are so many hungry people.
against the grain advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (against character)na przekór przys. + m
 Your acting dishonestly certainly goes against the grain.
against the law adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (illegal)bezprawnie, nielegalnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Smoking marijuana is against the law.
against the law advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (illegally)nielegalnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 He was driving against the law as he had just guzzled down seven pints of beer.
against time adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (under pressure of time)w presji czasu wyr.
 Residents are in a race against time as flood waters begin to crest along the river.
against time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (under pressure of time)pod presją czasu wyr.
 They're racing against time to find a cure for her illness.
balance [sth],
balance [sth] with [sth],
balance [sth] against [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(offset)równoważyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zrównoważyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Mindy balanced her long hours at work with a visit to the spa.
bet against [sth] vi + prep figurative (assume [sth] will fail)zakładać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przypuścić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I wouldn't bet against his getting the promotion.
bet against [sth] vi + prep (wager against [sth])obstawiać przeciwko czemuś ndk. + przyim.
  obstawić przeciwko czemuś dk. + przyim.
 Oscar lost his money because he bet against the winning horse.
bias against [sth/sb] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (prejudice: against)uprzedzenie do czegoś/kogoś n + przyim.
 The manager was fired because of his bias against women.
bias [sb] against [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (prejudice [sb] against)uprzedzać kogoś do kogoś/czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  uprzedzić kogoś do kogoś/czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  nastawiać negatywnie kogoś do kogoś/czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  nastawić negatywnie kogoś do kogoś/czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The media may have biased people against voting for Taylor.
bring [sth],
bring [sth] against [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(legal: put [sth] forward)wnosić coś przeciwko komuś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wnieść coś przeciwko komuś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 She brought a lawsuit against her employer.
buck against [sth] vi + prep figurative (reject, oppose)przeciwstawiać się czemuś zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  przeciwstawić się czemuś zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Congress bucked against the president's proposal.
butt up against [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be adjacent to)przylegać do czegoś ndk. + przyim.
 The decorative moulding butts up against the door.
 Sztukateria przylega do drzwi.
campaign against [sth] vi + prep (protest against [sth])prowadzić kampanię przeciwko czemuś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  przeprowadzić kampanię przeciwko czemuś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The Abolitionists were campaigning against the slave trade.
caution against [sth] viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (warn against [sth])przestrzegać przed czymś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  przestrzec przed czymś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The doctor cautioned against eating too many sweets.
contend against [sb] vi + prep formal (oppose, esp. legally)walczyć przeciw komuś ndk. + przyim.
count against [sb] vi + prep (be detrimental)działać przeciwko ndk. + przyim.
 His criminal record will count against him when he starts applying for jobs.
crime against humanity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (atrocity)zbrodnia przeciwko ludzkości wyr.
 Genocide is a crime against humanity.
dash [sth] against [sth],
dash [sth] into [sth]
vtr + prep
(throw [sth] against)roztrzaskiwać coś o coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  roztrzaskać coś o coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Janet dashed the plate against the wall.
dash against [sth] vi + prep (strike)roztrzaskiwać się o coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  roztrzaskać się o coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Waves dashed against the shore.
dead against [sb/sth] adj + prep informal (totally opposed to)zdecydowanie przeciwny przys. + przym.
 I wanted to go to Art School, but my parents were dead against it.
decide against vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (choose not to)decydować przeciwko ndk. + przys.
  zdecydować przeciwko dk. + przys.
 I decided against going on holiday this year, since I had just lost my job.
discriminate against [sb] vi + prep (show racial prejudice)dyskryminować kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 It is illegal to discriminate against someone because of his or her age.
fight against [sth] vi + prep (contend)walczyć przeciwko czemuś ndk. + przyim.
 He fought against the new regulations.
find against vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (law: rule opposed to [sb]'s position)twierdzić przeciwnie ndk. + przys.
  stwierdzić przeciwnie dk. + przys.
 The jury found against the defendants, who were ordered to pay millions of dollars in damages.
go against vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (not comply with)nie przestrzegać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nie przestrzec dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 If you go against his wishes, he will make things difficult for you.
go against vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be in opposition to)być przeciwko posił. + przys.
 To go against the mob takes courage.
guard against [sth] vi + prep (be cautious)strzec się czegoś zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  ustrzec się czegoś zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  uważać na coś ndk. + przyim.
 The travel agent had warned Beth to guard against pickpockets when she traveled abroad.
have a bias against vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be prejudiced against)być źle nastawionym do
 They have a bias against assertive women.
hold a grudge against [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (resent: [sb])mieć komuś coś za złe zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Peter holds a grudge against his co-worker, who received the promotion that Peter was hoping for.
hold it against [sb] viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (resent [sb], bear a grudge against [sb])mieć komuś za złe
 She insulted him years ago, and he still holds it against her.
hold [sth] against [sb] viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (resent [sb] for [sth], bear a grudge)mieć żal za coś do kogoś
 He always held it against me that I voted against him for leader of the Party.
hold [sth] against [sb] viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (hold a grudge)tłumaczenie niedostępne
 I won't hold it against you if you don't want to join me.
immunize [sb] against [sth],
also UK: immunise [sb] against [sth]
vtr + prep
(vaccinate [sb] against [sth])szczepić kogoś przeciwko czemuś ndk. + przyim.
  zaszczepić kogoś przeciwko czemuś dk. + przyim.
 Children in the U.S. are all immunized against polio.
labor against [sth] (US),
labour against [sth] (UK)
vi + prep
(work to prevent) (przenośny)walczyć z czymś ndk. + przyim.
 We must continue to labor against this discrimination.
lean against [sth] vi + prep (put your weight against for support)opierać się o zwr. ndk. + przyim.
  oprzeć się o zwr. dk. + przyim.
 He felt dizzy and had to lean against the wall for support.
lean against vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (prop [sth] up on [sth])podpierać o ndk. + przyim.
  podeprzeć o dk. + przyim.
 The thief leaned his ladder against the wall of the house.
measure [sth] against [sth] vtr + prep figurative (compare)porównywać coś z czymś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  porównać coś z czymś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The new president's success would always be measured against his predecessor's.
measure against [sth] vi + prep (compare)wypadać w porównaniu z czymś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wypaść w porównaniu z czymś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 He tested his skill to see how he measures against the competition.
nestle against [sb/sth] vi + prep (get cosy)przytulać się do kogoś/czegoś zwr. ndk. + przyim.
  przytulić się do kogoś/czegoś zwr. dk. + przyim.
 The baby bird nestled against his mother.
nestle [sth] against [sb/sth] vtr + prep (body part: press closely)tulić coś do kogoś/czegoś ndk. + przyim.
  przytulić coś do kogoś/czegoś dk. + przyim.
 Ben nestled his chin against his girlfriend's shoulder.
offset [sth] against [sth] vtr + prep (counterbalance [sth] with [sth])odliczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odliczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  potrącać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  potrącić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
pit [sb/sth] against [sb/sth] vtr + prep (set to compete or fight)wystawiać do pojedynku zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wystawić do pojedynku zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 This match pits the titleholder against a complete unknown.
pitted against [sb] adj + prep (in competition with)wystawiony przeciwko komuś wyr.
  wystawiony do walki z kimś wyr.
play against vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (have as an opponent)grać przeciwko ndk. + przyim.
  zagrać przeciwko dk. + przyim.
 Every time I play against Tom, he beats me in every game.
prejudice against [sb/sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bias: hostility)uprzedzenie do kogoś/czegoś n + przyim.
 We should distinguish between prejudice against people and active discrimination.
prejudice [sb] against [sb/sth] vtr + prep (make hostile to)uprzedzać kogoś do kogoś/czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  uprzedzić kogoś do kogoś/czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The influence of the extreme right wing has prejudiced the party's more moderate elements against ethnic minorities.
prejudice [sth] against [sb/sth] vtr + prep (bias against)uprzedzać kogoś do kogoś/czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  uprzedzić kogoś do kogoś/czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The negative reports have prejudiced public opinion against the actor.
proof against [sth] adj + prep (protected)odporny na coś wyr.
 It seems that nothing on the internet is proof against determined hackers.
provide against vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (guarantee or insure against)zabezpieczać się przed ndk. + przyim.
  zabezpieczyć się przed dk. + przyim.
 We keep a cellar full of canned food to provide against shortages.
race against time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (urgent task)wyścig z czasem wyr.
 We're in a race against time: the deadline's close of business today!
rage against vi + prep (be angry about) (potoczny)wściekać się na zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wściec się na zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 "Do not go gentle into that good night, [...] Rage, rage against the dying of the light." (Dylan Thomas)
rail,
rail (against)
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(criticise harshly)szydzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
react against [sth] vi + prep (respond negatively to [sth])buntować się przeciwko czemuś zwrot zwr. ndk.
  zbuntować się przeciwko czemuś zwrot zwr. dk.
 Martha reacted against her parents' strict morals by becoming a rebel.
redeem [sth] for [sth],
redeem [sth] against [sth]
vtr + prep
(coupon: exchange for)wymieniać coś na coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wymienić coś na coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Roberta redeemed a voucher for a bottle of wine at the supermarket.
set [sth] in [sth],
set [sth] against [sth]
vtr + prep
often passive (story: locate, place)osadzać coś w czymś, umieszczać coś w czymś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  osadzić coś w czymś, umieścić coś w czymś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  rozgrywać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Helena set her story against the backdrop of the Second World War. The novel is set in 19th-century Paris.
 Akcja powieści rozgrywa się w XIX-wiecznym Paryżu.
set against vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (contrast with)kontrastować z ndk. + przyim.
  skontrastować z dk. + przyim.
 This amount of money looks very small if you set it against what we spend each year on marketing.
set [sb] against v (cause to oppose [sb], [sth])nastawiać kogoś przeciwko zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  nastawić kogoś przeciwko zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Please don't set him against me by spreading rumors that I talk about him behind his back.
slap against [sth] vi + prep (hit with slapping noise)uderzać o coś z chlupotem zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 The waves were slapping against the rocks.
slap [sth] on [sth],
slap [sth] against [sth]
vtr + prep
(bring down sharply)uderzać czymś o coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  uderzyć czymś o coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The teacher slapped the book against the desk to get the class's attention.
stack [sth] against [sb] vtr + prep figurative, often passive (weight [sth] unfairly)tłumaczenie niedostępne
 He realised sadly that the odds were stacked against him.
 Uświadomił sobie ze smutkiem, że nie miał szans.
strain against [sth] vi + prep (pull with force)naprężać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  naprężyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The animal strained against the rope.
struggle against vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (try to combat)zmagać się z ndk. + przyim.
stumble against [sth/sb] vi + prep (bump into because of trip)przewrócić się na coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Ian lost his footing on the loose gravel and stumbled against the wall.
take a stand against [sth/sb],
make a stand against [sth/sb]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(maintain opinion against opposition)zajmować stanowisko przeciw czemuś/komuś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zająć stanowisko przeciw czemuś/komuś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Are you going to take a stand against the government's crackdown on the press?
testify against vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give evidence that incriminates)zeznawać przeciwko
  zeznać przeciwko
 Even though she knew her husband was guilty, she was unwilling to testify against him in the trial.
turn against vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (become hostile to)obracać się przeciwko
  obrócić się przeciwko
 The dog inexplicably turned against his owner and had to be put down.
unite against vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (join forces in opposition to)jednoczyć się przeciwko
  zjednoczyć się przeciwko
 All people should unite against the injustices of their government.
up against preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in competition with)przeciw, przeciwko przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Tomorrow you'll be up against the toughest team in the league.
up against preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (difficulty: confronted by)ścierać się z czymś zwr. ndk. + przyim.
 We're up against some serious problems, but I think we can finish the job anyway.
vote against vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (register one's opposition to)głosować przeciwko
  zagłosować przeciwko
 I'm so angry at that politician that I will definitely vote against her at the next election.
warn against [sth] v (advise [sb] to avoid [sth])ostrzegać przed czymś
  ostrzec przed czymś
 I warned him against getting too drunk, but he wouldn't listen.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'against' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "against" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'against'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.