above

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈbʌv/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈbʌv/ ,USA pronunciation: respelling(ə buv)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
above preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (over)nad przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 She hung a picture above the fireplace.
 Powiesiła zdjęcie nad kominkiem.
above preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (rank: superior to)wyżej niż przys. + przyim.
  nad przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
  wyższy rangą przym. + ż
 A general ranks above a colonel.
 Generał jest wyżej niż pułkownik.
 Generał jest nad pułkownikiem.
 Generał jest wyższy rangą od pułkownika.
above preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (quantity: greater than)ponad przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 The temperature in Rio de Janeiro goes above 40 degrees in the summer.
 Temperatura w Rio de Janeiro osiąga latem ponad 40 stopni.
above advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (quantity: greater)więcej przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  powyżej przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
  przekraczający przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 This product should not be used at temperatures of thirty degrees and above.
 Produkt nie powinien być używany w temperaturze przekraczającej 30 stopni.
above advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in higher place)wyżej, powyżej przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
above advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (rank: superior)tłumaczenie niedostępne
 This measure affects middle managers and above.
above advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (text: earlier)powyżej przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 This event is described in more detail above.
 Wydarzenie opisane jest szczegółowo powyżej.
above adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (place: higher)wyżej przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
Uwaga: Usually after a noun.
 Water was leaking from the floor above.
 Woda przeciekała z piętra wyżej.
above adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (aforementioned)powyższy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The above examples demonstrate how common the problem is.
 Powyższe przykłady dowodzą, jak powszechny jest to problem.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
above advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (theater: upstage)tył sceny m + ż
 Then she will come towards you from above.
above advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (zoology: dorsal)na grzbiecie przyim. + m
 Sea trout: grey above with black dots on dorsal fin, silvery below.
above advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (in heaven) (przenośny: w niebie)na górze przyim. + ż
 It was like a gift from the Lord above.
above advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (earlier in text)powyżej przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 This situation is more complex than stated above.
above nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (the top) (przenośny)góra żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 These orders have come from above.
 Rozkazy przyszły z góry.
the above nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (preceding text)powyższy tekst przym. + m
above preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (too complex for)tłumaczenie niedostępne
 All this talk of economics is above me.
above preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (north of) (potoczny: na północ od)nad przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 Oregon is just above California.
 Oregon jest nad Kalifornią.
above preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (rather than)od przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
  nad przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 I prefer ice cream above chocolate.
 Wolę lody od czekolady.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Przedkładam miłość nad pieniądze.
above preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (distinct from)wśród przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 I couldn't hear my phone above the noise in the restaurant.
 Nie mogłem usłyszeć mojego telefonu wśród hałasu, jaki panował w restauracji.
be above v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (morally superior to) (przenośny)być ponad posił. + przyim.
 He's above lying about such things.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
rise above [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (be unaffected by)przezwyciężać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przezwyciężyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Prudence hoped she could rise above the petty gossip and narrow-minded behavior of those in the neighborhood.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
a cut above adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (superior to)lepszy od przym. + przyim.
 He is a cut above the rest.
above all advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (more than anything)przede wszystkim przyim. + zaim.
 Above all, Louise wants to become a nurse.
above all,
above any other,
above all others
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(more than any other)przede wszystkim przyim. + zaim.
 Peter is a clever, handsome and, above all, honest man.
above and beyond advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (more than)więcej przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  ponad przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 He was honored for performance above and beyond the call of duty.
above board adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (honest, not deceitful)legalnie, prawnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 He assured us that his contact was above board.
above board adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (legal)legalny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 My accountant assures me that these tax deductions are above board.
above par adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (better than average)powyżej średniej przys. + ż
 We tried a new restaurant tonight and thought the food was above par for the price.
above suspicion adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (so respectable that innocence is taken for granted)bez podejrzeń przyim. + n, l.mn.
 Some would say politicians are above suspicion. Others would vehemently argue the opposite.
above water adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (finance: afloat, solvent)na powierzchni przyim. + ż
 In this economy, many families have trouble staying above water after paying all of their monthly expenses.
above-mentioned adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." formal, written (cited previously)uprzednio wspomniany przys. + przym.
above-named adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." formal, written (named previously)wymieniony wcześniej przym. + przys.
get above [sth] vi + prep (surpass)przekraczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przekroczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Melinda worked hard to get above the minimum academic requirements for university.
get above [sth] vi + prep (be over [sth])być powyżej posił. + przys.
 We should get above 5,000 feet before we make camp.
head and shoulders above [sb/sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative (vastly superior to)tłumaczenie niedostępne
 George's essay was head and shoulders above those of the rest of the class.
over and above [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in addition)ponad coś przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 The athlete trains for 2 hours per day, and that's over and above his practice sessions with teammates.
rise above [sth] vi + prep (be higher than)przezwyciężać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przezwyciężyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Dawn occurs when the sun rises above the horizon.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'above' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: above the [stove, building, trees], [click, refer to, see] the above, the [stars, sky, heavens, Lord] above, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "above" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'above'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.