WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

a long way down


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "a" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: long | way | down

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
A,
a
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(first letter of alphabet)a nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Apple begins with an "a".
 This sentence is not a translation of the original sentence. Słowo „arbuz” zaczyna się na „a”.
a,
an
indef artindefinite article: a, an
(indefinite article) (Brak bezpośredniego odpowiednika.)-
Uwaga: "an" is used before a vowel sound
 There's a monster under my bed.
 Pod moim łóżkiem jest potwór.
a nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (one: before a number) (Brak bezpośredniego odpowiednika.)-
 He must have a thousand books.
 On musi mieć tysiąc książek.
a,
an
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sth] hypothetical, non-specific) (Brak bezpośredniego odpowiednika.)-
 I like a challenge.
 Lubię wyzwania.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
a indef artindefinite article: a, an (person called)jakiś zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
  niejaki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 A Mr Smith asked to speak to you.
 Jakiś pan Smith prosił o rozmowę z tobą.
A nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grade)celujący mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  szóstka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I got an "A" in my history test.
A nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: note) (dźwięk)A, a litera
 The song begins on an A.
a,
A
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(music: key) (tonacja)A litera
 They're playing Grieg's piano concerto in A-minor tonight.
A nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (blood type)A litera
 My blood type is A.
a,
A
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(indicating a subdivision)a litera
 What's the answer to question 3a?
A nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (indicating house number)A, a litera
 Who lived at 221A Baker Street?
a,
A
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
abbreviation (answer) (skrót)odpowiedź żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Q: Who wrote "Hamlet"? A: William Shakespeare.
a prefixprefix: Added to front of word stem--for example, unsaid = un+said. (adjective: not, without)a- przedr.przedrostek: Cząstka wyrazu znajdująca się przed jego rdzeniem (np. dobiec, dwuwyrazowy)
 For example: apolitical, arrhythmia
 Na przykład: apolityczny, arytmia
a prefixprefix: Added to front of word stem--for example, unsaid = un+said. (on, towards) (Brak bezpośredniego odpowiednika.)-
 For example: aback, aside
a prefixprefix: Added to front of word stem--for example, unsaid = un+said. (adjective: in the state of)w, we przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 For example: afire, asleep
 Na przykład: w ogniu, we śnie
a,
an
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(per, every, each)na przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
Uwaga: "an" is used before a vowel sound
 The speed limit in residential areas is 30 miles an hour.
 Ograniczenie prędkości w obszarze zabudowanym wynosi 30 mil na godzinę.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
a bird in the hand is worth two in the bush exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." proverb ([sth] that you already have is better than the promise of [sth] better)lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu
 I'm told I can do better if I keep looking for opportunities, but I'll stay at this job for now: a bird in the hand is worth two in the bush.
a bit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a small amount)troszkę przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I take just a bit of milk in my coffee.
a bit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (slightly)troszkę przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 It's a bit cold in here!
a bit thick adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (substance: not runny)trochę gruby przys. + przym.
 The gravy seems a bit thick; I can stand a spoon in it!
a bit thick adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK, figurative, pejorative, slang (person: not intelligent)trochę ciemny przys. + przym.
 He's a bit thick, but really nice all the same.
a bit thin adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (substance: too runny)trochę cienki przys. + przym.
 The gravy seems a bit thin, so I think I'll add some more flour to thicken it up.
a bit thin adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (resources: limited) (kolokwialny)trochę cienki przys. + przym.
 My budget is a bit thin, so I won't be going to Africa this year.
a bit too advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." colloquial (slightly excessively)trochę zbyt przys. + przys.
 His hair was a bit too long for me.
a bunch of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal, figurative (large number of [sth](przenośny, potoczny)kupa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Take as many beers as you like; I've got a bunch of them.
a bunch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, figurative, slang (a lot) (potocznie)masa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  sporo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I learned a bunch from that painting demonstration.
a cappella advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." Italian (sing: without instruments)a cappella przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The piece is usually orchestral but they performed it a cappella.
a cappella adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." Italian (singing: no instruments)a cappella przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Gregorian chant is usually a cappella singing.
a chip off the old block nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (person: like parent)nieodrodne dziecko swoich rodziców wyr.
 He'll be a womanizer just like his father; he's a chip off the old block.
a cut above adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (superior to)lepszy od przym. + przyim.
 He is a cut above the rest.
a dab hand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (expert, skilled person) (potoczny, przenośny)ręka do czegoś ż + przyim.
  ekspert w czymś m + przyim.
 Could you help me roll this pastry? I hear you're a dab hand in the kitchen.
 Możesz mi pomóc rozwałkować ciasto? Podobno masz rękę do kuchni.
a dab hand at [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (person skilled at [sth](potoczny, przenośny)mieć rękę do czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  być ekspertem w czymś zwrot posił.
 My sister's coming to put up some shelves for me. She's a dab hand at DIY.
 Moja siostra wpadnie, żeby powiesić mi półki. Ona ma rękę do majsterkowania.
a dime a dozen (US),
ten a penny (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (common)na pęczki przyim. + m, l.mn.
 In Hollywood, aspiring young actresses are a dime a dozen.
a dozen or so adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (around 12)mniej więcej tuzin wyr.
 Can you please bring me back a dozen or so eggs from the grocery store?
a drop in the bucket nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal, figurative (amount: trivial)kropla w morzu wyr.
 The U.S. needs to redevelop passenger rail; Amtrak funding is just a drop in the bucket.
a drop in the bucket nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal, figurative ([sth]: inconsequential)tłumaczenie niedostępne
a drop in the ocean nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, informal, figurative (amount: trivial)kropla w morzu wyr.
 The money I give to charity is a drop in the ocean compared to some people.
a far cry from adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (very different from)daleko do przys. + przyim.
  bardzo odmienny przys. + przym.
 Life in Canada is a far cry from her homeland of Haiti.
a few adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (small number of)kilka licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
  kilku licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 I've got a few questions to ask you.
a few times advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on several occasions)kilka razy licz. + m, l.mn.
 That boy has come over a few times and always behaved himself.
a few times advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with several repetitions)kilka razy licz. + m, l.mn.
 After you do it a few times it doesn't seem so terrible.
a fine mess nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (complicated or awkward situation) (kolokwialnie)niezły klops przym. + m
 The lies we told got us into a fine mess when everyone found out the truth.
a fortiori advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." Latin (argument: stronger reason)tym bardziej
a ghost of a chance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a very slight possibility)cień szansy m + ż
 My husband might run for office, but he really doesn't stand a ghost of a chance.
a good deal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bargain)okazja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I chose the car because it was reliable and a good deal.
a good deal advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (a lot)często przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  dużo licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 She walks around the neighborhood a good deal.
a good deal of [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (a lot)mnóstwo czegoś licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 I hope you like spicy food, because I added a good deal of fresh jalapeño.
a great deal of [sth],
a good deal of [sth]
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(large amount of [sth])mnóstwo czegoś nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Her presidential campaign had a great deal of success at the local level.
a great deal,
a good deal
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(greatly, very much)bardzo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I value your input a great deal.
a great deal of effort,
a good deal of effort
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(a lot of work)wielki wysiłek przym. + m
 I put a great deal of effort into this project, and I was really offended when management ignored it.
a great time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (fun, enjoyment) (potoczny)świetna zabawa przym. + ż
  świetnie się bawić przys. + zwr. ndk.
 Thanks so much for inviting me; I had a great time!
 Wielkie dzięki za zaproszenie; świetnie się bawiłem!
a hair's breadth away advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (very close)o włos przym. + m
 The house that I bought was a hair's breadth away from the sea.
a job well done nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (task that is performed well)dobrze wykonana praca wyr.
 Congratulations on a job well done!
a la advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the style of)a la przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 He swears a lot when he's angry, a la Gordon Ramsay.
à la carte advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." French (ordering dishes: individually)à la carte
  na zamówienie przyim. + ż
 Rather than choosing the set lunch, she decided to order à la carte.
à la carte adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." French (menu items: priced individually)à la carte
  na zamówienie przyim. + ż
 The restaurant offers a wide selection of à la carte menu items.
à la carte advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative, French (choosing, buying: individually)à la carte
  na zamówienie przyim. + ż
 Customers can download songs à la carte.
à la carte adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, French (can be purchased individually)à la carte
  na zamówienie przyim. + ż
 The website allows people to make à la carte purchases.
a la mode adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fashionable, in fashion)modny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
a la mode,
à la mode,
alamode
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US, Gallicism (with ice cream)z lodami przyim. + m, l.mn.
 I ordered a piece of pie a la mode.
A level nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, often plural (Advanced level: school-leaving exam)egzamin maturalny na poziomie A wyr.
 Graham failed all his A levels so was unable to get into university.
A level nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, usually plural (pass in Advanced level exam)zdany egzamin maturalny na poziomie A wyr.
 Sue left school with three A levels.
a little advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (slightly)trochę przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 She was a little angry with me. The doctor says your blood pressure is a little high.
a little adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (small amount)trochę przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I just want a little salt on my potatoes.
a little bit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a small amount)troszkę, niewiele przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Add a little bit of vanilla to the batter.
a little bit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (slightly)trochę przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I'm just a little bit dizzy.
a little more nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a small additional quantity)trochę więcej przys. + przys.
  jeszcze trochę part. + przys.
 I already added salt to the potatoes, but I think they could use a little more.
a little more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for a short while longer)trochę dłużej przys. + przys.
  jeszcze trochę part. + przys.
 The girls asked her mother if she could continue playing outside a little more.
 Dziewczynki spytały się mamy, czy mogłyby trochę dłużej pobawić się na dworze.
 Dziewczynki spytały się mamy, czy mogłyby jeszcze trochę pobawić się na dworze.
a little thing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sth] trivial)drobiazg mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 I know it's just a little thing, but I find the constant tapping of your foot annoying.
a load of nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (great quantity)mnóstwo nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  (potoczny)masa, kupa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  (potoczny)cała masa przym. + ż
 I'll cook up a load of chicken legs and we can take them on our picnic.
a long time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a considerable period)dużo czasu przys. + m
 It's a long time since we last met.
a long time ago advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the distant past)dawno temu przys. + przys.
 A long time ago, my ancestors settled in this land.
a long way off advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the distance)daleko stąd przys. + zaim.
 A long way off, you could just see the lights from a distant village.
a long way off advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (distant, far away)daleko stąd przys. + zaim.
 Those birds are swimming a long way off shore, so you'll need a telescope to see them.
a long way off advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." US, colloquial (in the distant future)w dalekiej przyszłości wyr.
 My sixtieth birthday is still a long way off.
a lot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (large quantity)mnóstwo nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  wiele licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
  dużo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
a lot advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (greatly)bardzo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
a lot advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (often, at length)dużo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 She talks a lot without saying anything important.
a lot more nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a much greater amount)znacznie więcej przys. + przys.
 I need a lot more flour to make this dough.
a lot more nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a much greater number)znacznie więcej przys. + przys.
 A few hundred is a lot more than a couple dozen.
a lot of exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (many, much)dużo, wiele przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 There were a lot of children in the swimming pool. They made a lot of noise.
a lot of fun nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sth] very entertaining) (potoczny)świetna zabawa przym. + ż
  świetnie się bawić przys. + zwr. ndk.
 Thank you for inviting me to your party. I had a lot of fun.
 Dziękuję wam za zaproszenie na przyjęcie. Świetnie się bawiłam.
a matter of time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] which will happen eventually)kwestia czasu ż + m
 They've been dating for 5 years, so it's only a matter of time before he proposes.
a mile long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (one mile in length)milowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The road is about a mile long.
a mile long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US, colloquial (extensive) (przenośny)długi, szeroki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Her grocery list seemed like it was a mile long!
a millstone around your neck (US),
a millstone round your neck (UK)
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
figurative (burden: mental or emotional) (przenośny)kamień u szyi wyr.
a mite advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (slightly) (potoczny)odrobina żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  (potoczny)ździebko nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Aren't you a mite too old to be watching cartoons?
 Nie jesteś odrobinę za stary na kreskówki?
 Nie jesteś ździebko za stary na kreskówki?
a monument to [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (example, evidence)pomnik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  wyraźny przykład przym. + m
 His last film was a monument to stupidity and bad taste.
 Jego ostatni film był pomnikiem głupoty i złego smaku.
a nice little earner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, slang ([sth] which generates income) (potoczny)niezły dochód przym. + m
  (potoczny)ładny grosz przym. + m
 I'm setting up a website to sell my photos; it should be a nice little earner.
 Robię stronę internetową, żeby sprzedawać moje zdjęcia. Powinien być z tego niezły dochód.
 Robię stronę internetową, żeby sprzedawać moje zdjęcia. Powinien być z tego ładny grosz.
a nose for [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (instinctive ability to detect [sth](przenośny, potoczny)mieć nosa do czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 He has a great nose for good books.
 On ma świetnego nosa do dobrych książek.
a number of nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (some, several)wiele licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
  wielokrotnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 He has broken the rules a number of times.
 Wiele razy złamał zasady.
 Wielokrotnie złamał zasady.
a piece nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, regional (a distance, a way) (potoczny)kawałek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The farm is down the road a piece.
 Farma jest kawałek stąd, wzdłuż drogi.
a piece of cake nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal ([sth] easy to do) (potoczny, przenośny)małe piwo przym. + n
  (potoczny, przenośny)bułka z masłem wyr.
 The new software installation was a piece of cake, no problems!
 Instalacja nowego oprogramowania to było małe piwo, żadnych problemów!
a piece of the action nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (involvement, participation) (potoczny)działka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  (potoczny)coś z tego wyr.
 If I'm to help you, I want a piece of the action.
 Jeśli mam ci pomóc, chcę dostać moją działkę.
 Jeśli mam ci pomóc, chcę coś z tego mieć.
a piece of work,
a real piece of work
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, informal, figurative (unusual character, individual) (potoczny, przenośny)ciężki przypadek przym. + ż
  osoba z charakterkiem wyr.
a posteriori advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (law, logic: from experience)a posteriori przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
a priori adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (hypothetical, deductive)a priori
  z góry
a priori advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by deduction)a priori
  z góry
a priori adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (accepted without question)a priori
  z góry
a quarter past exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (time: fifteen minutes after)kwadrans po m + przyim.
 He arrived at a quarter past nine.
a quarter till [sth],
a quarter 'til [sth] (US),
a quarter to [sth],
quarter to [sth] (UK)
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(15 minutes before the hour)tłumaczenie niedostępne
 I'll meet you at a quarter till one... in the afternoon, of course.
A road,
A-road
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(main traffic route)droga główna ż + przym.
 A motorist was caught doing almost double the 70-mph limit on an A road in Worcestershire.
a shell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (weakened person) (przenośny)cień mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He is just a shell of his former self.
 On jest cieniem samego siebie.
a smidgen,
a smidgin,
a smidgeon
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(tiny amount)odrobina żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  (ciasto)kawałeczek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  (przyprawa)szczypta żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 If you're asking about the cake, I want just a smidgen.
a smidgen,
a smidgin of [sth],
a smidgeon of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(tiny amount of [sth])odrobina czegoś żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  (przyprawa)szczypta czegoś żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 She added a smidgen of cinnamon to the pie.
a smidgen,
a smidgin of [sth],
a smidgeon of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (tiny amount)odrobina czegoś żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  (przenośny)źdźbło nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 It's a cliché, but there's a smidgen of truth in it.
 To frazes, lecz jest w nim źdźbło prawdy.
a stone's throw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (short distance) (przenośny, potoczny)o rzut kamieniem, o rzut beretem wyr.
  (przenośny, potoczny)dwa kroki licz. + m, l.mn.
 The distance from our house to hers is a stone's throw.
 Nasz dom jest o rzut kamieniem od jej domu.
 Nasz dom jest dwa kroki od jej domu.
a stone's throw away advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative, informal (nearby)tłumaczenie niedostępne
 We can easily walk to Martha's house; she lives a stone's throw away.
a stone's throw from adv + prep figurative, informal (near)tłumaczenie niedostępne
 The shop is just a stone's throw from my house.
a tidy sum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (large amount of money)przyzwoity przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  spory przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  niezły przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
a time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a period, a while)okres, czas mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Come and sit with me for a time.
a ton nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, regional, slang (speed: 100 miles an hour) (przenośny)jechać stówą ndk. + ż
 Bill was doing a ton on the motorway, when he got pulled over by the police.
a while ago advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (short time in the past)niedawno przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 A while ago I went on vacation to Cancun.
a word to the wise nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. colloquial (giving warning, advice) (potoczny)mądrej głowie dość w dwie słowie
 A word to the wise: do not visit this neighborhood alone after dark.
A-bomb nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. abbreviation (atomic bomb)bomba atomowa ż + przym.
 The U.S. detonated the first A-bomb near Alamogordo, New Mexico.
a-whirl adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (spinning)kręcący się przym. + zaim.
 He set the music world a-whirl with his new hit song.
Następne 100 Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "a long way down" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'a long way down'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.