Na tej stronie: The End, end

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
The End nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. written (book, film: indicating the finish) (napis)Koniec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (conclusion)koniec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The story gripped me from the opening line right to the end.
 Historia pochłonęła mnie od pierwszego zdania po sam koniec.
end vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bring to a conclusion)kończyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  skończyć, zakończyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She ended their relationship after just two months.
 Ona zakończyła ich związek już po dwóch miesiącach.
end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (furthest part)koniec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 They live at the end of the street.
 Oni mieszkają na końcu ulicy.
end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (limit, bounds)koniec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Is there no end to our problems?
 Czy naszym problemom nie ma końca?
end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (limit: time)koniec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 We're moving at the end of the month.
 Przeprowadzamy się pod koniec miesiąca.
end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (outcome)cel mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Does the end justify the means?
end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tip, extremity)koniec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  końcówka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 You should place the end of the board against the wall.
end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (goal, objective)cel mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 To what end are we doing all this?
 W jakim celu robimy to wszystko?
end viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (finish)kończyć się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  skończyć się, zakończyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The concert ended with a Mozart violin concerto.
 Koncert zakończył się koncertem na skrzypce Mozarta.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
end adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (final)końcowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 By the time the film came to the end credits, most of the audience was crying.
end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literary (death)śmierć żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 He met an untimely end.
end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (portion, aspect)aspekt mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 It was the marketing end of the enterprise that caused the failure.
the end,
the end of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(destruction)koniec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 It's the end of the world as we know it.
the end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, dated (the best)najlepszy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I love John Coltrane. He's the end!
end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (remnant, butt)niedopałek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Please put your cigar ends in the ashtray.
end viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (result)kończyć się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  skończyć się, zakończyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Where will it all end?
 Gdzie to wszystko się skończy?
end up viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (arrive, find yourself)znaleźć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 We were trying to get to Brighton, but we ended up in Hastings.
end [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (destroy, thwart)udaremniać, niweczyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  udaremnić, zniweczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The rain ended our plans to play tennis.
end [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literary (kill) (literacki)położyć kres czyjemuś życiu zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 If only God would end the person who did this!
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
The End | end
AngielskiPolski
at the end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the concluding stages)pod koniec przyim. + m
 We'll look forward to a relaxing evening at the end of the day.
at the end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (just before death)przed końcem przym. + m
 At the end, she just sighed and let go of my hand.
at the end of the day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." literal (in the evening)na początku przyim. + m
 He went home at the end of the day.
at the end of the day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (ultimately)w końcu przyim. + m
 At the end of the day, there's nothing we can do.
at the end of the earth exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in a distant place)na końcu świata wyr.
beginning of the end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (when it becomes clear that [sth] will soon be done)początek końca m + m
 The sex scandal marked the beginning of the end for his career.
by the end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (before the final moment)przed końcem przyim. + m
 By the end of the first chapter, I could guess the solution to the mystery. I'm usually exhausted by the end of the day.
in the end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (ultimately)w końcu przyim. + m
in the end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (finally, eventually)w końcu przyim. + m
 He finished his work in the end.
reach the end of your rope,
be at the end of your rope,
also UK: reach the end of your tether,
be at the end of your tether
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative, informal (be exasperated)dojść do kresu swojej wytrzymałości zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I need a break from the kids; I've reached the end of my rope!
right to the end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (all the way through)do samego końca
 She performed flawlessly right to the end.
right to the end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to the moment of death)do samego końca
 I promise never to leave you: I'll stand by you right to the end. He suffered a lot, but he was in good spirits right to the end.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'The End' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "The End" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'The End'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.