Abbreviations in the dictionary

English TermEnglish
Abbr.
Polish
Abbr.
Polish Term
archaicarchaiczny
colloquialkolokwialny
datedprzestarzały
figurativeprzenośny
formalformalny
infantiledziecinny
informalpotoczny
literaryliteracki
offensiveobraźliwy
pejorativepejoratywny
slangslang
vulgarwulgarny
abbreviationabbrskrótskrót
adjectiveadjprzym.przymiotnik
adverbadvprzys.przysłówek
articleartprzedim.przedimek
auxiliary verbv auxposił.czasownik posiłkowy
conjunctionconjspój.spójnik
contractioncontrkon.forma ściągnięta, kontrakcja
exclamationexclwykrz.wykrzyknikowo
gerundgerger.gerundium
imperativeimprozk.tryb rozkazujący
infinitiveinfbez.bezokolicznik
interjectioninterjwykrz.wykrzyknik
noun masculinenmmrzeczownik rodzaju męskiego
noun femininenfżrzeczownik rodzaju żeńskiego
noun pluralnpll.mn.rzeczownik w liczbie mnogiej
past participleppim. przesz.imiesłów czasu przeszłego
preteritpret przesz.czas przeszły
pronounpronzaim.zaimek
somebody, someonesb-ktoś
somethingsth-coś
transitive verbvtrprzech.czasownik przechodni
intransitive verbvinprzech.czasownik nieprzechodni
reflexive/pronominal perfective verb-zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany
reflexive/pronominal imperfective verbzwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany
noun neutral-nrzeczownik rodzaju nijakiego
noun masculine plural-m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej
noun feminine plural-ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej
noun neutral plural-n, l.mn.rzeczownik rodzaju nijakiego w liczbie mnogiej
transitive perfective verb-przech. dk.czasownik przechodni dokonany
intransitive perfective verb-nprzech. dk.czasownik nieprzechodni dokonany
transitive imperfective verb -przech. ndk.czasownik przechodni niedokonany
intransitive imperfective verb-nprzech. ndk.czasownik nieprzechodni niedokonany
the nominative casenomMmianownik
the genitive casegenDdopełniacz
the dative casedatCcelownik
the accusative caseaccBbiernik
the instrumental caseinstrNnarzędnik
the locative caselocMs.miejscownik
the vocative casevocWwołacz
prepositionprepprzyim.przyimek
collective noun -rzecz. zbior.rzeczownik zbiorowy
numeral-licz.liczebnik
United StatesUS
CanadaCan
United KingdomUK
IrelandIre
AustraliaAU