write

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈraɪt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/raɪt/ ,USA pronunciation: respelling(rīt)

Inflections of 'write' (v): (⇒ conjugate)
writes
v 3rd person singular
writing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
wrote
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
written
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
write [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (form letters, inscribe)napsat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 George can write his name already.
 George už umí napsat své jméno.
write [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (author: a book, etc.) (knihu)napsat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Elizabeth wants to write a book.
 Elizabeth chce napsat knihu.
write [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (compose: a document, letter, etc.) (dopis apod.)psát ned
write [sth] to [sb] vtr + prep (communicate in writing) (dopis apod.)psát ned
 I'm going to write a letter to my friend.
 Chystám se psát svému příteli.
write [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK archaic or US (send [sb] a letter, email) (někomu)napsat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
write to [sb] vi + prep (send [sb] a letter, email) (dopis apod.)napsat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
write viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (form letters) (schopnost)psát ned
 Rachel is learning to write.
 Rachel se učí psát.
write viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (to express thoughts in writing) (vyjádřit myšlenky písemně)psát ned
 When I want to get things clear in my head, I write.
 Když chci, abych si ujasnil v hlavě myšlenky, píšu.
write viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (write letters) (dopisy)psát ned
 I never have time to write.
 Nikdy nemám čas psát.
write viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (write professionally) (být spisovatelem)psát ned
 Brian has always wanted to write.
 Brian chtěl vždycky psát.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
write on [sth] vi + prep (inscribe [sth] on)napsat na dok + předl
  vepsat do dok + předl
 He broke his leg and we wrote on his cast to wish him a speedy recovery.
write [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (compose: music) (hudební dílo)psát ned
 Andrew is writing a symphony.
write [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (computers: record) (data v počítačí)zapsat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The computer is writing the information to the drive.
write [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (record in writing)zapsat, zaznamenat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She wrote a report of the incident.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
write back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (send a written reply)odepsat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  napsat zpátky dok + přísl
 Please write back soon. Please write back as soon as you can.
write [sth] down,
write down [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(transcribe, put in writing)zapsat si, napsat si, poznamenat si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  napsat, zapsat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 That was a great idea! Let's find some paper and write it down. You should write the phone number down before you forget it.
write [sth] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (record as total loss) (majetek)odepsat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
Poznámka: A hyphen is used when the term is a noun.
 We're going to have to write off the warehouse that burnt down.
write [sb] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal, figurative (consider a failure) (někoho)odepsat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Even though he did so poorly on the exam, I wasn't going to write him off completely.
write [sth] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." UK, informal (car, vehicle: completely wreck) (přeneseně: zničit)odepsat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Brian had an accident and he wrote his car off.
write [sth] off,
write off [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal, figurative (discount, dismiss)zavrhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  nevzít v úvahu dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 We can certainly write off his opinion: he never knows what he's talking about!
write off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (send, apply) (přihlášku apod.)poslat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zažádat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
write off for [sth] vi phrasal + prep (send, apply for [sth])napsat si o dok + předl
 I think I'll write off for that new book I saw on Amazon.
 Myslím, že si napíšu o tu knihu, co jsem viděl na Amazonu.
write [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (transcribe in full) (napsat něco v celém rozsahu)vypsat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I signed my name and wrote it out in block capitals underneath.
 Podepsal jsem se a pod tím jsem vypsal celé jméno tiskacími písmeny.
write [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (write out in full)vypsat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  sepsat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
Poznámka: A hyphen is used when the term is a noun.
 Please write up your notes from the classroom observation.
write [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (write a critique of)napsat recenzi dok + ž
  napsat kritiku dok + ž
write [sb] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." US (record misbehaviour) (někoho za špatné chování)zapsat si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 One more infraction and I will have to write you up.
 Ještě jednou vyrušíš a zapíšu si tě.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
nothing to write home about exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative, informal (unremarkable)nic, co by stálo za zmínku fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  nic světoborného fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I enjoyed his last film, but this new one is nothing to write home about.
rewrite [sth],
re-write
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(write in a revised form)přepsat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  předělat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Please rewrite this section and don't mention the senator.
rewrite [sth],
re-write
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(write out again)přepsat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Tom realized that his handwriting was unreadable and rewrote the note more clearly.
write about [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (write on the subject of) (na téma)psát o ned + předl
 Many authors write about war.
write back to [sb],
write [sb] back
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
US (send a written reply to [sb](někomu)odepsat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
write [sth] in,
write in [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(inscribe [sth] inside) (někam)vepsat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někam)zapsat do dok + předl
write [sth] off as [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (record as total loss) (dluh)odepsat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 If someone owes you money and they do not pay it, you can cancel the debt and write it off as a loss for your business.
write [sb] off as [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (consider a failure) (někoho)odepsat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (přeneseně)zlomit hůl nad dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Alison's teachers had written her off as a failure.
Write soon interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal, written (I hope you will write to me soon)ozvat se brzy dok + přísl
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Doufám, že se brzy ozveš!
write-off nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, informal ([sth]: cannot be salvaged)na vyhození předl + s
  (přeneseně)odepsaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Olga's mobile phone was a write-off after she dropped it in the bath.
write-off nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, informal (wrecked car) (přeneseně: nabourané auto)na odpis předl + m
  (přeneseně: nabourané auto)odepsaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Deirdre's car was a write-off after the accident.
 Její auto je po té bouračce na odpis.
write-off nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finance: cancellation of bad debt) (dluhu)odpis mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (dluhu)odepsání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
write-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (written review) (psaná forma)recenze žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (psaná forma)posudek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"write" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: write a [book, novel, poem], write an [essay, article], write for [children, adults, teens], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "write":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'write'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.