through

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈθruː/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/θru/ ,USA pronunciation: respelling(thro̅o̅)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
through preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in one end and out another)skrz předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  (7. pád)-
 The bullet went through his body.
 Kulka mu prošla skrz tělo.
 Kulka mu prošla tělem.
through preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (by way of) (po cestě)přes předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 We went through St. Louis on the way to New Orleans.
 Do New Orleans jsme jeli přes St. Louis.
through preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (to the end of) (časově)celý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 It was cold here through March.
 Celý březen tu bylo zima.
through preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (because of)protože spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 He failed his exams through not studying enough.
 Neuspěl u zkoušky, protože se dost neučil.
through preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." US, informal (dates: up to, including) (o čase)do předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 The store is open Tuesday through Friday.
 Mají otevřeno od úterý do pátku.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
through adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US, informal (ending relationship) (o vztahu)u konce předl + m
  (vzath)skončit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (vztahu)konec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I've had enough of your jealousy. We're through!
 Mám dost tvé žárlivosti. Náš vztah je u konce!
through adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (done, washed-up) (o člověku)odepsaný předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  (hovor.: o člověku)v háji předl + m
 He was through! Nobody would hire him after the scandal.
 Je odepsaný! Nikdo ho po tom skandálu už nepřijme.
be through with [sth] adj + prep informal (have finished doing [sth])hotový s příd + předl
  skončený s příd + předl
 Can you do this photocopying for me? And when you're through with that, let me know and I'll find you something else to do.
through advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in one end, out the other) (projíždět, procházet)pro- předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
  (někudy)skrz příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He was passing through when we saw him.
through advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (from beginning to end) (od začátku)do konce předl + m
 After the song plays through, put on another CD.
 Až ta písnička dohraje do konce, dej tam další CD.
through preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (penetrating) (někudy, přes něco)skrz příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  přes příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 A brick sailed through the kitchen window.
through preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (time: during)během předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  v průběhu předl + m
 I was writing email through the evening.
 Během večera jsem psal e-maily.
through preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (indicating time) (určitého časového období)během předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  (určitého časového období)v průběhu předl + m
 She quit midway through nursing school.
through preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (without stopping) (projet, bez zastavení)pro- předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
 You just drove through a red light.
 Právě jsi projel na červenou.
through preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (by means of)kvůli předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  díky předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  prostřednictvím předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Fertilizer gets into the bay through storm runoff.
be through with [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (have had enough of [sth])mít dost ned + přísl
  (přeneseně)mít po krk ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I'm through with these stupid meetings. Bye!
 Mám dost těch blbých schůzí. Mějte se.
be through with doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (had enough of doing [sth](něčím)končit s ned + předl
  (něčeho)mít dost ned + přísl
 I'm through with washing windows. I need a more exciting job!
be through with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (end relationship with [sb](vztah)skončit to s dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 After discovering her husband's affair, Monica decided she was through with him.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
break through vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (make sudden advance) (v oboru)prosadit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
Poznámka: single-word form used when term is a noun or an adj before a noun
 The company succeeded in breaking through with these new ideas.
carry [sb] through,
carry [sb] through [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(help to endure, survive)pomáhat překonat ned + dok
  pomáhat vydržet ned + dok
come through vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal, figurative (feeling: be perceptible) (přeneseně: pocity)prozradit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Though he tried to remain calm when the robber drew his gun, his fear came through in his trembling hand.
 Ačkoli se snažil zachovat klid, zatímco na něj lupič mířil pistolí, jeho třesoucí se ruka prozradila, že má strach.
come through vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative, slang (do what is necessary)postarat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
come through for [sb] vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative, slang (do what is necessary)postarat se o dok + předl
 I wasn't worried because I knew you would come through for me.
 Nebála jsem se, protože jsem věděla, že se o mne postará.
come through vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative, slang (succeed)dokázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dovést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
come through [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal, figurative (survive, endure)přečkat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  projít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The road to recovery is a difficult one, but you're strong enough to come through it.
drill down through [sth] vi phrasal + prep (computing: move through hierarchy of)překlad není dostupný
drill down through [sth] vi phrasal + prep US, figurative (focus on)zaměřit se na dok + předl
  soustředit se na ned + předl
fall through vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal, figurative (be unsuccessful, come to nothing) (neformální: nedopadnout podle představ)neklapnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  nepodařit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I thought that the deal would be very profitable for my business, but it fell through at the last minute.
 Myslel jsem, že mi ten obchod přinese velký zisk, ale na poslední chvíli to neklaplo.
flick through [sth],
compound: flick
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(book: quickly skim) (zběžně)prolistovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (přeneseně: text)přelétnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
flick through [sth],
compound: flick
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(look through rapidly) (přeneseně: zběžně prohlédnout)přelétnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
flip through vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (look through rapidly) (přeneseně: zběžně prohlédnout)přelétnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Freddie flipped through the TV stations but could find nothing he wanted to watch.
follow through vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (continue [sth] to completion)dokončit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dotáhnout do konce dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
Poznámka: A hyphen is used when the term is a noun
 He's very good at starting things but never seems to manage to follow through.
follow through with [sth] vi phrasal + prep (continue [sth] to completion)dokončit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dotáhnout do konce dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
follow [sth] through vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (continue [sth] to completion)dokončit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dotáhnout do konce dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
follow through vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (sports: after throwing, etc.) (při sportu)protáhnout úder dok + m
 She's learning how to follow through in a complete arc after hitting the ball.
get through [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (ordeal: survive)překonat, přestát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The global recession has been tough on everyone, but we will get through it.
get through [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (work, task: complete) (práci, úkol)dokončit, dodělat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I have so much work to get through this week—I don't know how I'm going to do it all! I still have more studying to get through before the exam.
get through vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (reach [sb]: on phone)dovolat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 After several attempts to call Yolanda, I eventually managed to get through.
get through to [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (reach: on phone)dovolat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I'm trying to get through to the President but he's not answering his phone.
 Snažím se dovolat řediteli, ale nebere telefon.
get through to [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (make understand) (někoho o něčem)přesvědčit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (něco někomu)vysvětlit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I need to get through to my son and make him see drugs are not the answer!
go through [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (use up)použít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vyplýtvat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I went through all my clean clothes for the week!
go through vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (be completed, authorized) (být schválen)projít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We had to wait for the loan to go through before we could buy the house.
go through with [sth] vi phrasal + prep (do as planned)uskutečnit, realizovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The city council is going through with its plans to widen the road.
leaf through [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (flip the pages of) (časopis apod.)listovat ned
 I was leafing through an old magazine when the doctor came in.
live through [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (experience or endure)přežít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zažít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Our grandparents lived through the War and know what it is like to lose everything.
look through [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (observe via: [sth] transparent)prohlédnout si skrz dok + předl
  podívat se skrz dok + předl
 You can see the individual cells if you look through the microscope. Look through the window and tell me what you see.
look through [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (appear not to see, be oblivious to)dívat se do prázdna ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I said hello but he looked right through me.
look through [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (search through, survey)prohlédnout si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (čím)probrat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Can I look through those old clothes before you throw them out in case there is something I like? My boss looked through the papers before signing them.
pull through vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (survive, recover)dostat se z dok + předl
  zotavit se z dok + předl
 After her terrible accident, we weren't sure if she would pull through, but she did, thank God!
push [sth] through,
push through [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative (force to accept)donutit přijmout dok + dok
  vynutit si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
railroad [sth] through vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." US, informal, figurative (force, push through)prosadit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hovorový výraz, přeneseně)protlačit, dotlačit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The mayor's trying to railroad the law through the council.
read through [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (document: review, read fully)kompletně přečíst přísl + dok
  pročíst dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 It is wise to read through any document before signing it.
read through [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (play, scene: rehearse) (nacvičovat roli, scénu apod.)projít si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The cast read through the entire script from start to finish.
rip through [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (fire: spread quickly) (požár)šířit se ned
 Before the fire brigade could get there, the fire had ripped through three houses in the street.
rip through [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (tornado: move quickly) (tornádo)přehnat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The tornado ripped through the town, leaving a trail of destruction in its wake.
run through [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (rehearse, review) (přeneseně: prozkoušet)projet si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
Poznámka: A hyphen is used when the term is a noun
 We will run through that difficult song once more before the show starts.
 Ještě jednou si projedeme tuhle náročnou písničku, než začne představení.
sail through [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (easily endure, succeed easily) (přeneseně: snadno udělat)proplout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Mark sailed through his driving test without any problems.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
all through preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (throughout)skrz na skrz
  zcela, úplně
 There are wooden floors all through the apartment.
break through [sth] vtr + prep (demolish) (překážku)prolomit, prorazit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  strhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The army used tanks to break through the barricades.
browse through [sth] vi + prep (publication: look through) (kniha, časopis)prohlížet si, pročítat si ned
  (kniha, časopis)listovat ned
 Arnold smiled as he browsed through his old high school yearbook.
 Arnold se usmíval, když si prohlížel starou školní ročenku.
burrow through [sth] vi + prep (move through) (davem)prodírat se ned
 Badgers burrow through the earth with their claws.
 Jezevci se prodírají zemí pomocí svých drápů.
carry through with [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." UK (complete)dokončit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  uskutečnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She has good intentions but never carries through with them.
check [sth] through vtr + adv (luggage: put into plane's hold)prohlédnout, projít, zkontrolovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 If you have to change flights, the airline can check your luggage through to the final destination.
coast through [sth] vi + prep (apply little effort) (hovor., přen.: bez námahy procházet)proplouvat ned
 He is coasting through the maths course.
 Proplouvá hodinami matematiky.
comb through [sth] vi + prep (inspect thoroughly) (přeneseně: prohledat)pročesat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Linda spent the afternoon combing through old newspapers.
course through [sth],
course in [sth]
vi + prep
(water, blood: move quickly)proudit ned
  protékat ned
 The water coursed through the canals. Terrified, Neil could feel the blood coursing in his veins.
 Voda proudila kanály.
cut a swathe through [sth],
cut a swath through [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(make a path through)překlad není dostupný
cut through [sth] vi + prep (slice through with a blade) (prales apod.)prosekat se skrz dok + přísl
 I haven't got a clue why he bought that machete, there's no jungle to cut through in Belgium.
cut through [sth] vi + prep figurative, infformal (get past: [sth] superfluous)přeskočit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (řeči apod.)zkrátit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Ok, let's cut through the crap and see what we do agree on!
 Dobře, přeskočme pitomosti a věnujme se tomu, na čem se shodneme!
cut through [sth] vi + prep informal (take a shortcut)zkrátit si to přes dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 He cut through the neighbours' back yard to get there quicker.
 Zkrátil si to přes sousedovic dvorek, aby byl doma rychleji.
drive-through,
drive-thru
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(takeaway restaurant)obsluha až do auta fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (neformální)drive mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
drive-through,
drive-thru
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(used from a car) (např. okénko občerstvení)drive-through přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (např. okénko občerstvení)drive mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
ease through [sth] vi + prep (move carefully) (přen.: pomalu se pohybovat)proplouvat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (přen.: pomalu se pohybovat)plout ned
 He eased gently through the dense crowd.
flick through [sth],
flip through [sth]
vi + prep
(book, pages: leaf through)prolistovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hovorově: dokument)proletět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I spent hours on that report and he just flicked through it before dismissing it!
flick through [sth],
flip through [sth]
vi + prep
(TV channels: browse) (mezi televizními kanály)přepínat ned
 I spent ten minutes flicking through the TV channels and didn't find anything worth watching.
follow-through nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (continuing action)dokončení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  realizace žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
follow-through nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: continuation of motion) (z golfu)prošvihnutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (z golfu)protažení úderu s + m
 You need to have a good follow-through to be a good golfer.
funnel [sth] through [sth] vtr + prep (pour through [sth] narrow) (např. hadicí)nechat proudit dok + ned
  (např. hadicí)nechat protéci dok + dok
 The mechanic funneled the dirty oil through a hose.
funnel [sth] through [sth] vtr + prep figurative (channel) (přeneseně: poslat přes)prohnat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He funneled his ill-gotten gains through his wife's business account.
 Nelegální zisky prohnal přes obchodní bankovní účet své ženy.
go through [sth] vi + prep (cross)projít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přejít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 To go through the border checkpoint, you needed a valid passport.
 Abys mohl projít přes hraniční kontrolu, musíš mít platný pas.
go through [sth] vi + prep figurative (endure, suffer) (něčím negativním)projít si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (přeneseně: něco negativního)přežít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Having grown up in Rwanda, Joe had gone through much torment, making him the man he is today.
go through [sth] vi + prep (pass through: tunnel) (něčím, překážkou)projít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  prolézt dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The hunters had to go through a cluster of trees to get to the wounded deer.
go through [sth] vi + prep (search, review)prohledat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  prozkoumat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I went through all my sketchbooks trying to find my favourite drawing of the oak tree.
go through the ceiling v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (cost: be high) (cena akcií apod.)překonat maxima dok + s mn
 Pork futures went through the ceiling today at three dollars and forty-two cents per pound.
go through with it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (do [sth] daunting) (udělat něco odvážného)jít do toho dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Bethan had doubts about applying for the job, but eventually went through with it.
grind through [sth] vi + prep (wear by abrasion)zbrousit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  obrousit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Jeff used power tools to grind through the lock on his shed.
hack through vi + prep (cut through jungle) (džunglí)prosekávat se ned
 We hacked through the jungle for hours.
move through [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (travel through a place)pohybovat se přes ned + předl
  procházet skrz ned + předl
 The army is currently moving through the forest on their way to the city.
pass through [sth] vi + prep (get through)projít přes dok + předl
  přejet přes dok + předl
 It took us 20 minutes to pass through the Mont Blanc Tunnel.
pass-through,
passthrough
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (serving hatch in a wall)výdejní pult příd + m
  výdejní okno příd + s
pass-through,
passthrough
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(a place you travel through)průjezdní místo příd + s
pass-through,
passthrough
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(act of passing through a place) (nějakým místem)projíždění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
pass-through,
passthrough
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cost: passed to customer) (konečnému zákazníkovi)promítat do ceny ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
pass-through,
passthrough
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(place funds flow through)překlad není dostupný
pass-through,
passthrough
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(relating to a pass-through)průjezdní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
pass through adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cost: passed to customer) (konečnému zákazníkovi)promítnutý do ceny fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
pass-through nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (opening between rooms) (mezi místnostmi)průchod mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
patch [sb] through vtr + adv (telephone: connect to external line) (telefonní hovor)přepojit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Audrey is out of the office at the moment, but she's available on her mobile; I can patch you through if you like.
patch [sb] through to [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (telephone: connect to external line) (telefonní hovor)přepojit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
pay through the nose v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (spend too much money on [sth])utratit balík peněz dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Our train was cancelled, so we ended up paying through the nose to take a taxi.
pay through the nose for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (spend too much money on [sth])utratit balík peněz za dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 He paid through the nose for that car, and it's nothing but a piece of junk.
plod through [sth] vi + prep figurative (do something slowly and steadily) (přeneseně)prokousávat se ned
 This project is difficult, but I'm plodding through it.
 Je to obtížný projekt, ale postupně se tím prokousávám.
poke [sth] through [sth] vtr + prep (jab through)prostrčit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Paula poked her finger through the hole in her glove.
pull-through nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] used to clean gun barrel)překlad není dostupný
push your way to/through/past v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (move by shoving) (někam)protlačit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He rudely pushed his way to the stage.
 Nasadil lokty a protlačil se až k pódiu.
put [sb] through [sth] vtr + prep informal (force to endure) (čemu)vystavit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The boy had been put through a lot of hardships in his brief lifetime.
put [sth] through vtr + adv (bill, law: pass) (zákon apod.)schválit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
put [sth] through [sth] vtr + prep (bill, law: pass) (zákon apod.)schválit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The bill was put through Parliament in 1908.
put [sb] through vtr + adv (connect to [sb] on phone) (telefonicky na někoho)přepojit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The doctor is in now; I'll put you through.
put [sb] through to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (connect with: on phone) (telefonicky)spojit se s dok + předl
  (telefonicky)přepojit na dok + předl
 We will now put you through to the coordinator. I'll put you through to the switchboard.
put [sth] through [sth] vtr + prep (subject to: a procedure) (něčemu)podléhat ned
  podrobit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
put [sb] through [sth] vtr + prep (fund [sb]'s studies) (studium)financovat ned
 My parents are both working full time in order to put me through college.
rake through [sth] vi + prep (search) (přeneseně: hledat)přehrabávat se, přehrabovat se ned
 I raked through my bag, looking for my keys.
rake through [sth] vi + prep figurative (examine)prozkoumávat ned
  (přeneseně: prozkoumávat)prohrabávat se ned
 The detective raked through the evidence, looking for clues.
riffle through [sth] vi + prep (leaf through: pages) (něco)prolistovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
rifle through [sth] vi + prep (rummage in)prohrabat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I rifled through my papers but couldn't find the document my boss wanted.
ripple,
ripple through
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
figurative (news: spread) (zprávy)šířit se ned
 The news rippled through the village.
run-through nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (rehearsal, review) (nácvik)zkouška žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"through" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: [difficult, impossible] to get through to you, go through the [hall, town] to, stop going through my [desk, things], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "through":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'through'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.