Na této stránce: point at, point
'point at' je jiný výraz pro 'point'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'point at' is an alternate term for 'point'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
point at [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (indicate with finger)ukázat prstem na dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 It was him, said the witness, pointing at the defendant.
point at [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (accuse) (přeneseně: obvinit, nařknout)ukázat na dok + předl
point at [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (be evidence for)poukazovat na ned + předl
 All the evidence points at Mr. Smith.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
point viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (indicate [sth], esp. with finger) (prstem)ukázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  ukazovat ned
 She pointed to show where we should stand.
 Ukázala nám, kde máme stát.
point vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (direct)nasměrovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  ukázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She pointed us to the door.
 Nasměrovala nás ke dveřím.
 Ukázala nám, kde jsou dveře.
point at [sth],
point to [sth]
vtr + prep
(indicate, esp. with finger) (prstem)ukázat na dok + předl
  (prstem)ukazovat na ned + předl
 The little boy pointed at the sky, following a plane with his finger.
 Chlapeček ukázal na oblohu a sledoval letadlo prstem.
point to [sth] vtr + prep figurative (suggest, indicate)naznačovat ned
  vést k ned + předl
 All the signs point to Smith being the murderer.
 Všechno naznačuje tomu, že Smith je vrah.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tip)špička žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (nůž)hrot mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 There's a sharp point on this pencil.
 Ta tužka má ostrou špičku.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (objective)smysl mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 We mustn't forget the point of the exercise.
 Nesmíme zapomenout na smysl tohoto cvičení.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (reason, significance)smysl mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I didn't grasp the point of what he was saying.
 Unikl mi smysl toho, co říkal.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mathematics: decimal point) (desetinná čárka)celá přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The value of pi is about three point one four.
 Hodnota čísla pí je přibližně tři celé čtrnáct.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (detail)bod mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  téma spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 My speech is divided into three points.
 Ve svém projevu se budu věnovat třem bodům.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (characteristic) (charakteristika)stránka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Plot is not the film's strong point.
 Zápletka není nejsilnější stránkou toho filmu.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (dot)tečka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  bod mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Finally, the travellers saw a point of light in the distance.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (degree, level) (úroveň, limit)bod mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The water reached boiling point.
 Voda dosáhla bodu varu.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (geography: location) (na mapě)místo mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  lokace žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (na mapě)bod mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 This train serves Birmingham and all points south.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (intersection) (geometrie)bod mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The line crosses the circle at two separate points.
 Ta přímka protíná kružnici ve dvou různých bodech.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (moment)okamžik, moment mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 At that point I realized the danger of the situation.
 V tom okamžiku jsem si uvědomil nebezpečnost té situace.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (score) (skóre)bod mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The highest possible score in darts is 180 points.
 Král je za čtyři body, spodek za tři a královna za dva.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finance: hundredth of a cent) (finance, setina centu)bod mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The dollar fell by eighty points against the yen.
 Dolar spadl oproti jenu o 80 bodů.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finance: index measure) (finance, ukazatel indexu)bod mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The Dow Jones lost thirty-two points today.
 Dow Jones index dnes ztratil 32 bodů.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (printing: 1/72 inch) (tisk, velikost písma)bod mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The main text should be twelve point; titles should be sixteen point.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (outlet)zásuvka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  zástrčka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 There aren't enough power points for all our equipment.
point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (geography: headland) (geografický útvar)výběžek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (geografický útvar)výčnělek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Every morning, Nancy rows around the point and back again.
points nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." UK (railway junction)výhybka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Points allow the train to pass from one track to another.
point viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (tend towards a given direction) (určitým směrem)mířit ned
  (určitým směrem)směřovat ned
 The road points southerly.
point viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (face a given direction)být otočený na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  směřovat na ned + předl
 Their house points towards the sea.
 Jejich dům je otočený na moře.
point viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (gun, camera: aim) (zbraní, kamerou apod.)zamířit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (zbraní, kamerou apod.)zacílit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Lift the gun, point and fire.
point to [sth] vi + prep (show, indicate [sth])poukazovat na ned + předl
  značit ned
  naznačovat ned
 The survey points to his deep unpopularity.
point to [sth] vi + prep (call attention to [sth])naznačovat ned
  poukazovat na ned + předl
 Everything points to his being involved.
 Všechno naznačuje, že do toho byl zapleten.
point [sth] at [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (aim)mířit ned
 Don't point that knife at me.
 Nemiř na mě tím nožem.
point [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fill gaps in mortar) (plnit spáry)vyspárovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (plnit spáry)spárovat ned
 He has pointed all the brickwork.
point [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sharpen) (do špičky)ořezat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  ořezávat ned
  zašpičatit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 These pencils need pointing.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
point at | point
AngličtinaČeština
at one point advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at a given moment)v jednu chvíli fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 At one point, I thought we might even get married.
at some point advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at an unspecified moment)v určitém okamžiku fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  někdy příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  jednou příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 At some point, we'll need to decide whether the project is worth continuing.
 V určitém okamžiku se budeme muset rozhodnout, zda stojí za to v projektu pokračovat.
at this point exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (at this moment, right now)teď, nyní příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  v tomhle okamžiku fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 At this point, you have no choice but to find a job.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"point at" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "point at":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'point at'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.