over

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈəʊvər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈoʊvɚ/ ,USA pronunciation: respellingvər)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (above)nad předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 They hung a picture over the fireplace.
 Pověsili nad krb obrázek.
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (on top of)přes předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 He was carrying the bag over his shoulder.
 Nesl tašku přes rameno.
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (across)přes předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 The thief jumped over the wall and got away.
 Zloděj přeskočil přes plot a utekl.
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (throughout) (Čeština nemá ekvivalent.)-
Poznámka: Do češtiny obvykle překládáme slovesem s příslušnou předponou.
 You should look over the report before signing it.
 Měl by sis tu zprávu projít, než ji podepíšeš.
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (covering)přes předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 They put sheets over the furniture to protect it.
 Aby ochránili nábytek, hodili přes něj prostěradlo.
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (upon)do, přes předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 She hit him over the head and ran away.
 Praštila ho do hlavy a utekla.
over advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (across) (Čeština nemá ekvivalent.)-
Poznámka: "Over" v tomto významu často vyjadřujeme jinými jazykovými prostředky.
 They walked over to the window.
 Přešli k oknu.
over advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (repetitively)znovu a znovu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 She kept saying, "I can't believe it" over and over.
 Znovu a znovu říkala: „Nemůžu tomu uvěřit.“
be over vi + adj (be finished)skončit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  být ukončený dok + příd
 Is the news over yet?
 Už skončily zprávy?.
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (more than)přes předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  více než přísl + sp
 Over 40% of voters disapprove.
 Přes 40 % voličů nesouhlasí.
over advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (overhanging) (přečnívat)přes předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  (přečnívat)nad předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 They sat under a tree, with branches hanging over.
 Seděli pod stromem, jehož větve visely nad nimi.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
over adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in excess)přebytečný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 If there is any food over after the party, you can take it.
over adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (outer)svrchní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Over garments are a necessity in this cold climate.
over advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (covering a surface) (překrýt, přemalovat apod.)pře- předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
 The walls have been painted over.
over advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (from a person to another) (převzít, předat apod.)pře- předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
 Could you hand that book over to me, please?
over advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at a distance)vzdáleně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  ve vzdálené části fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 She lives over in the west end of the city.
over advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (upend) (Čeština nemá ekvivalent.)-
 He knocked the glass over and spilled wine everywhere.
 Převrhl sklenici a všude se rozlilo víno.
over advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (against)přes předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Stop leaning over that wall!
over advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (to a place) (Čeština nemá ekvivalent.)-
 Come over and look at this.
 Pojď sem a podívej se na tohle.
over advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (overleaf)na další straně fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 See over for more details.
over advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (staying as guests)u nás předl + záj
 We've got friends over this weekend.
 Tento víkend u nás přespávají kamarádi.
over interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (it is your turn to speak) (v rádiové komunikaci)Přepínám. zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Nothing to report. Over.
over interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (radio: done speaking) (v rádiové komunikaci)Přepínám. zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Request to land on runway 5, over.
over nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cricket: sequence of balls) (v kriketu)sada, směna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in relation to)ve srovnání s fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (ve srovnání s)před předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 We have a big lead over our competitors.
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (outranking) (postavení, hodnost)nad, nade předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 In my new job, there's no one over me.
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (authority, control)ohledně předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Dad has the final say over where we go.
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (during)během předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  v průběhu předl + m
  (časově)přes předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 The shop will be closed over the holidays.
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (louder than) (hluk)přes předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 I couldn't hear her over the siren.
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in preference to) (ve srovnání)než spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 I prefer the red one over the blue.
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (by means of)po předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 We can talk over the phone if you prefer.
 Můžeme mluvit po telefonu, pokud chceš.
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (concerning)kvůli předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  ohledně předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 They always argue over who gets to drive.
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (divided by) (matematika)děleno ned
 Twelve over four is three.
be over [sth] vi + prep (recovered from) (něco)přenést se přes dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Sayeed is not yet over the loss of his mother.
 Sayeed se dosud nepřenesl přes smrt své matky.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
blow over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (clouds: pass, disappear) (mraky)přehnat se, přejít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The clouds blew over and the sun came out.
blow over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (argument, etc.: be forgotten) (spor, hádka)pominout, odeznít, ustat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Let's hope that the dispute will soon blow over.
boil over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (spill over while boiling) (při vaření)překypět, přetéct dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Make sure that the water in the saucepan doesn't boil over.
boil over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (argument, etc.: intensify) (přeneseně: vzteky)vypěnit, vybuchnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Tempers soon began to boil over.
bowl [sb] over,
bowl over [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(knock to the ground)srazit k zemi dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  povalit na zem dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 The big dog was so excited that he ran up and bowled over the little boy.
bowl [sb] over,
bowl over [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative, often passive (astound, amaze)ohromit, udivit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 My colleagues' kindness following my car accident really bowled me over.
carry [sth] over vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (sum: transfer to next column) (číslo: do jiného políčka)přetáhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (číslo: do jiného políčka)přenést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
Poznámka: The single-word form is used when the term is a noun
 Carry over the number "4" and put it at the top of the next column.
carry [sth] over vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (vacation allowance: use next year) (dovolenou do dalšího období)převést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 My boss won't allow me to carry over my vacation time to next year so I must take holidays now.
carry over to [sth] vi phrasal + prep (be extended)přenést se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přenášet se ned
 His frustration at work carried over to his home.
 Jeho frustrace z práce se přenesla i domů.
change over to [sth] vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (switch)změnit na dok + předl
  přejít na dok + předl
 I work until midnight for a week and then I change over to the morning shift.
check [sth] over,
check over [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(examine, inspect)překontrolovat, prověřit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I always check over the engine carefully before a long car journey.
cloud over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (sky, weather: go cloudy) (přeneseně: obloha)mračit se ned
 The day started fine and sunny, but by midday it began to cloud over, and by late afternoon it was raining hard.
cloud over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (look suddenly serious or sad) (výraz ve tváři)mračit se ned
  (výraz ve tváři)kabonit se ned
 At the thought of his wife's illness his face - usually so cheerful and open - clouded over.
come over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (message: be clear) (jasně, např. sdělení)vyznít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The Prime Minister's message came over very well in his speech.
come over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (pay a visit) (na návštěvu)stavit se, zastavit se, zaskočit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 If you come over this evening we'll watch a movie together.
come over [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (emotion: affect) (emoce)ovlivňovat ned
 I don't know what's come over me, but I can't stop crying. A strange feeling of joy came over me.
come over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (change sides) (k druhé straně)přejít, přestoupit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Smith resigned from the government and came over to the opposition.
cross over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (change loyalties) (k nepříteli apod.)přeběhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Woodford's disagreement with the government's immigration policy is the reason why he crossed over.
cross over to [sth] vi phrasal + prep (change loyalties) (nepříteli apod.)přeběhnout k dok + předl
 The senator crossed over to the opposition.
cross over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (exchange genes) (biologicky)zkřížit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The genes cross over from one chromosome to another.
cross over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (defy genres) (přeneseně: žánrů apod.)smazat hranice dok + ž mn
 The young country singer dreams of making music that will cross over and be a hit on the R&B chart.
cross over into [sth],
cross over to [sth]
vi phrasal + prep
(defy genres)překlad není dostupný
 Run DMC were one of the first rap acts to cross over into the rock charts.
cross over to [sb/sth] vi phrasal + prep (music, film: appeal diversely)překlad není dostupný
 The film has enough appeal to cross over to a wider audience.
cut [sth] over vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (computing: transfer) (data v počítači)převést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The library will cut over the catalogue to its new software in September.
do [sth] over vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (redo, do again)předělat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  udělat znovu dok + přísl
 The report was a mess, and the boss made me do it over.
fall out over vi phrasal + prep (quarrel because of)pohádat se kvůli dok + předl
  rozhádat se kvůli dok + předl
fall over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (person: trip or slip)svalit se, skácet se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He's so clumsy that he fell over his own feet.
fight over [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (have a physical struggle for)zápolit o ned + předl
  zápasit o ned + předl
 The players fought over the loose ball.
fight over [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal, figurative (argue, quarrel)hádat se, dohadovat se ned
 Let's not fight over who does the dishes tonight!
flip over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (turn upside down)převrátit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přetočit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The car hit a pothole, flipped over and landed on its roof.
flip over to [sth] vi phrasal + prep informal (change: TV channel) (mezi TV kanály)přepnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I wasn't enjoying the film so I flipped over to the sports channel.
fuss over [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (fret trivially about)dělat povyk ned + m
  stresovat se ned
 Don't fuss over things that you can't control.
 Nestresuj se kvůli něčemu, co nemůžeš ovlivnit.
fuss over [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (be overly attentive to) (někoho, přen.: přehnaně se starat)obskakovat ned
  (někoho, přen.: přehnaně se starat)skákat kolem ned + předl
 The little boy's mother fussed over him when he hurt himself.
get over [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (recover from)uzdravit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zotavit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I hope you get over your flu really quickly. By spring he had got over the virus which troubled him for much of the winter.
get over [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (cease loving: [sb](z lásky)vzpamatovat se z dok + předl
  (lásku)překonat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 It took me months to get over Jake after we broke up. He will get over her once he starts going out again.
get over [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (accept, believe: [sth] surprising)přijmout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  pochopit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
gloss over [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (deal with superficially) (téma apod.)odbýt dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (přen.: nezabývat se něčím do hloubky)přejít, přeletět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The article merely glosses over the surface of this complex subject.
gloss over [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (make [sth] look better)učinit atraktivnějším dok + příd
 We'll have to encourage the media to gloss over some of the nastier issues.
go over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (be received)být vyslyšen ned + příč dok
  být přijat ned + příč dok
 I hope that my speech goes over well at the meeting tonight.
go over [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (review in detail)prozkoumat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  projít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  procházet ned
 For hours afterwards, she kept going over and over what he'd told her but it still made no sense.
go over to [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (switch to)přejít k dok + předl
  změnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I went over to another cell phone provider because I didn't like the one I had been using.
 Přešla jsem k jinému telefonnímu operátorovi, protože jsem byla nespokojena s tím, kterého jsem měla předtím.
gush over [sb] vi phrasal + prep (express excessive praise, flattery to [sb])překlad není dostupný
hand [sth] over vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (object: give, relinquish)předat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (něčeho)vzdát se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The police officer persuaded Taylor to hand the knife over.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
agonize over [sth],
also UK: agonise over [sth]
vi + prep
(struggle with decision)lámat si hlavu nad fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (zastaralý výraz)soužit se ned
 I was very unsure about whether or not to give up my job and I agonised over the decision for weeks.
agonize over doing [sth],
also UK: agonise over doing [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(struggle with decision)lámat si hlavu ned + ž
 The tickets were expensive, so I agonized over going on the trip for months.
 Lístky byly velice drahé, tak jsem si několik měsíců lámal hlavu, jestli mám jet.
all over advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (everywhere)všude příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I've looked all over but still can't find my keys.
all over advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (over whole surface)všude příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  po celém povrchu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Oil from the site of the wrecked tanker is now spreading all over.
all over advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative, informal (in every respect, characteristic)úplně, zcela příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  v každém ohledu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 He forgot to turn up for his own wedding? That's him all over!
all-over adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (thorough, complete)úplný, naprostý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: A hyphen is used when the adjective precedes the noun.
 Jack gave the bike an all-over check.
all-over adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (tan, massage: over whole body) (masáž apod.)kompletní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (masáž, opálení apod.)celého těla příd + m
 Mandy would like to have an all-over tan.
all over again,
over again
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(once more, from the beginning)znovu od začátku fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Oh no! I forgot the cake was in the oven and now it's burnt; I'll have to do it over again.
all over the place exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (in many places)všude příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 There is dust all over the place; I really need to clean house!
all over the place exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative, informal (not focused)roztěkaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nepozorný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I have been very distracted lately; my thoughts are all over the place.
all over the world exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in many countries)po celém světě, na celém světě fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  celosvětově příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Santa Claus is known all over the world.
all over the world advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (everywhere)všude příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Luke had searched all over the world, but there was no sign of Naomi.
anguish over [sth] vi + prep (worry)trápit se, trýznit se ned
 Christine anguished over the low grade she received on her math exam.
 Christine se trápila špatnou známkou z testu z matematiky.
arch over [sth] vi + prep (form an arc over) (do oblouku)klenout se ned
 Stately elm trees arched over the boulevard.
 Mohutné jilmy se klenuly nad bulvárem.
bargain over [sth] vi + prep (haggle over price)smlouvat ned
  (o ceně)dohadovat se ned
 The two farmers went back and forth bargaining over the cow.
 Farmáři dlouho smlouvali o ceně krávy.
be all over v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be finished, ended) (skončit)být po všem ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  skončit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The battle was all over in less than three hours.
bend over vi + adv (lean forward)shýbnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  sehnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 James dropped his pen, so he bent over to pick it up.
bend over [sth/sb] vi + prep (lean over) (plot apod.)přehnout se přes dok + předl
  (plot apod.)naklonit se přes dok + předl
 Sam bent over the fence to try to reach the ball which had landed in his neighbour's garden.
bend [sth] over vtr + adv (fold)přehnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  ohnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He bent over the corner of the page to mark his place in the book.
 Přehnul růžek stránky, aby věděl, kde skončil.
bent over,
bent double
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(person: doubled over)předkloněný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  zkroucený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He was bent over in agony.
bicker about [sth],
bicker over [sth]
vi + prep
(quarrel about)hádat se o ned + předl
  (hovorový výraz)handrkovat se o ned + předl
 My brother and I often bicker over which TV channel we want to watch.
blow [sth] over,
blow over [sth]
vtr + prep
(topple by blowing) (větrem)převrhnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (větrem)převrhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 A strong wind had blown over several plant pots.
bring [sth/sb] over vtr + adv (carry or take: to a given place)vzít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přinést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přivézt dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I will bring the car over to your house if you drive me home afterwards.
brood over [sth],
brood about [sth]
vi + prep
(think too much about) (příliš)přemýšlet o ned + předl
  dumat o ned + předl
 There is no point in brooding over things that have happened in the past. Jamie has been brooding about the outcome of last night's football game all morning.
 Nemá smysl přemýšlet o věcech, které se již staly.
brood over [sb] vi + prep figurative (children: protect) (děti)chránit, ochraňovat ned
 Shirley's mom broods over her family like a mother hen.
call [sb] over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (invite, beckon) (někoho)vyvolat, vyzvat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zavolat si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We called her over to our table to join us.
climb over [sth/sb] vi + prep (clamber across)přelézt přes dok + předl
 Even if you manage to climb over the prison fence, the dogs will be waiting on the other side.
climb over [sb] vi + prep figurative (be ruthless, ambitious) (přen.: neohlížet se na ostatní)jít přes mrtvoly dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 You have to climb over people to get what you want in this business.
cluck over [sb] viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (fuss in a maternal way) (o dítě)příliš se starat přísl + ned
 Patricia clucked over the sick little boy.
coo over [sb] vi + prep figurative (baby: admire fondly)překlad není dostupný
 Brandy cooed over the new baby.
coo over [sth] vi + prep figurative (admire [sth])překlad není dostupný
 The girls all cooed over Belinda's new designer bag.
crow about [sth],
crow over [sth]
vi + prep
figurative, informal (brag about)vychloubat se, chlubit se ned
 Steve is crowing about his perfect test score.
 Steve se chlubí svým perfektním výsledkem v testu.
cry about [sth/sb],
cry over [sth/sb]
vi + prep
figurative (mourn, lament)naříkat ned
  (neformální, přeneseně: stěžovat si)brečet ned
 There is no point in crying about a situation you cannot change.
 Nemá cenu naříkat nad věcmi, které nemůžeš změnit.
drape [sth] over [sth],
drape [sth] across [sth]
vtr + prep
(hang, let fall on) (látku přes něco)přehodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Helen draped her coat over the back of the chair.
 Helen si přehodila kabát přes opěradlo židle.
drape [sth] over [sth/sb] vtr + prep (arrange carefully) (látku)přehodit přes dok + předl
  (látku)přetáhnout přes dok + předl
 The organizer draped the fabric over the lectern.
 Organizátor přehodil látku přes řečnický pult.
drive over [sth] vi + prep (vehicle: go on top of [sth])přejet přes dok + předl
 The driver slowly drove over the loose gravel.
drizzle [sth] over [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (liquid: pour lightly) (při vaření)pokapat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (neformální: při vaření)zakápnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Ben drizzled balsamic vinegar over the basil leaves.
 Ben listy bazalky pokapal balzámovým octem.
enthuse over [sth],
enthuse about [sth]
vi + prep
(show enthusiasm)být nadšený ned + příd
 Arthur came home from the science museum enthusing about the new mineral exhibit.
fall head over heels v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (tumble)skutálet se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Alex fell head over heels down the mountainside.
 Skutálel se dolů ze svahu.
fall head over heels v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (fall in love)bezhlavě se zamilovat přísl + dok
  (přen.: zamilovat se)ztratit hlavu dok + ž
 After knowing him for just two weeks I'd fallen head over heels.
fall head over heels for [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (fall in love)bezhlavě se zamilovat do dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  (přen.: zamilovat se do někoho)ztratit hlavu pro dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
fall head over heels in love with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (fall in love) (do někoho)bezhlavě se zamilovat do dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  (přen.: zamilovat se do někoho)ztratit hlavu pro dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
favor [sth/sb] over [sth/sb] (US),
favour [sth/sb] over [sth/sb] (UK)
vtr + prep
(prefer)preferovat, upřednostňovat ned
  dát přednost dok + ž
 It's not unusual for parents to favor one child over the others.
fawn over [sb] vi + prep (ingratiate yourself with [sb](hovorový výraz)podlézat ned
 I hate the way everyone fawns over her because she's a celebrity.
flip [sth] over vtr + adv (turn upside down) (přeneseně)otočit vzhůru nohama dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  převrátit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Marie flipped her notebook over when Roger tried to see what she was writing. When turning out a jelly, hold the plate over the mould before flipping it over.
fold [sth] over vtr + adv (bend [sth] onto itself) (přes sebe)přeložit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
frost over vi + adv (be covered by frost)namrznout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  namrzat ned
get it over with v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (do the unpleasant task now) (něčeho nepříjemného)dát se do toho, pustit se do toho dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 It's best to get it over with now, rather than leave it to the last minute.
Get over it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (stop making a fuss! forget about it!) (hovorový výraz)Nech to plavat! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (hovorový výraz)Vykašli se na to! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 So he left you. Get over it. There are plenty of better men out there anyway.
give over doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." UK, slang (stop doing [sth](hovorový výraz)dát pokoj dok + m
  (něčeho)zanechat, nechat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Give over arguing! You're giving me a headache!
give over interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" UK, slang (stop, desist) (hovorový výraz)Dej pokoj! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Nech toho! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Give over - he's not as bad as that!
gloat over [sth] vi + prep (brag)chlubit se, vychloubat se ned
  chvástat se ned
 Miller was gloating over his victory against Lawson.
go over [sth] vi + prep (cross) (něco)přejít přes dok + předl
  (něco)přejet přes dok + předl
 If you want to get to the other side of the river, you need to go over the bridge. I'm just going over the road to see Mr Davison.
grieve over [sth/sb] vi + prep (mourn [sb]'s death) (něčí smrt)truchlit za ned + předl
 A year on, Fred is still grieving over the loss of his wife.
gush over [sth] vi + prep (liquid: flood over [sth])překlad není dostupný
haggle over [sth] vi + prep (bargain for [sth](o cenu)smlouvat ned
  (o cenu)handlovat ned
 The buyer and seller were haggling over the price of the house for a week.
hand [sth] over to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (object: give, relinquish to [sb])předat, odevzdat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Jackson claimed that he had intended to hand the gun over to the police the next day.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"over" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the [show, movie, class, game] is over, it's over between [us, him and me], [it, the game, the show]'s not over yet, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "over":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'over'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.