other

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈʌðər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈʌðɚ/ ,USA pronunciation: respelling(uᵺər)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
other adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (different) (jiný)druhý číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 Not that shirt, the other one.
 Ne tuhle košili, tu druhou.
other adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (additional) (kromě již jmenovaných)další přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 How many other people are coming? The other four students will join the class after the Christmas break.
 Kolik dalších lidí ještě přijde?
other adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (remaining)zbývající přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I just have one other thing to do. We need to interview the three other candidates before we make a decision.
 Musím udělat ještě jednu zbývající věc.
other pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (other persons) (chybějící část celku)ostatní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The others will arrive in a few minutes.
 Ostatní dorazí za pár minut.
others pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (remaining things)ostatní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  zbývající přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I received some books today, and the others will come tomorrow.
 Dnes mi přišly některé knížky, ostatní přijdou zítra.
other advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (otherwise)jinak, odlišně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I don't know what we'll do if the day turns out other than expected.
 Nevím, co budeme dělat, pokud ten den dopadne jinak, než čekáme.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
other adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." rare (former)bývalý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  předchozí přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  dřívější přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 In other days, people did it differently.
the other,
the Other
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
sometimes capitalized (person or thing perceived as alien)ti druzí záj + čísl
other pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (distinct person or thing)někdo jiný záj + příd
  nějaký jiný záj + příd
 Some person or other must have left this phone behind.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
above all,
above any other,
above all others
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(more than any other)zejména, především příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Peter is a clever, handsome and, above all, honest man.
among other things exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (one of a number)kromě jiného předl + příd
  mimo jiné předl + příd
 I cleaned out the junk drawer and found, among other things, my old slide rule.
any other adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (an alternative, another)nějaký jiný záj + příd
  jakýkoli jiný záj + příd
 Is there any other solution to the problem?
 Má ten problém nějaké jiné řešení?
each other pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (one another)navzájem příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 They always help each other out when things get rough.
every other adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (alternate)překlad není dostupný
 The parents share custody; the father gets to see his daughter every other weekend.
every other day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on alternate days)každý druhý den fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  jednou za dva dny fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The medication should be taken every other day.
 Léky je nutné brát každý druhý den.
groom each other,
groom one another
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(animals: clean each other) (zvířata navzájem)čistit se ned
 Kate's cats groom each other often, and produce a lot of hairballs.
have other fish to fry v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (have [sth] else to do)mít lepší věci na práci
 I can't wait around here, I've other fish to fry.
have other things to do v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be busy already)mít lepší věci na práci
 I can't make it to the movies; I have other things to do.
in other words advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (that is to say)jinak řečeno přísl + příč dok
 I would love to go but I have a lot to do...in other words, I don't have time.
like no other advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (incomparably)jako žádný jiný fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Her love for him was like no other.
like no other adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (incomparable, unique)jako žádný jiný fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  jedinečný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This holiday offers tourists a holiday like no other.
look the other way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (look in the opposite direction)dívat se na druhou stranu ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Don't just look to your right when you cross the street; look the other way as well.
look the other way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (ignore [sth] bad)nevšímat si, ignorovat ned
 That judge looks the other way when members of his own staff commit minor crimes.
be made for each other,
be made for one another
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal, figurative (be ideally suited to each other) (jeden pro druhého)jako stvořený pro fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 What a lovely couple; they're made for each other. Those two business partners are equally nasty; they're made for one another.
none other than [sb] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." ([sb] well known) (někdo významný)nikdo jiný než fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 We have with us today a man we all know, none other than the champion racer of the entire league.
nothing other than exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (actually, in fact)nic jiného než
 Some Americans think government oversight of health care is nothing other than socialism.
on the one hand ... on the other hand,
on the one hand ... on the other,
on one hand ... on the other hand,
on one hand ... on the other
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
figurative (comparing points of view)na jednu stranu...na druhou stranu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 On the one hand, it would be quicker to fly to Manchester; on the other, it would be more expensive than the train.
on the other hand advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (from the opposing point of view) (zhodnocení situace)na druhou stranu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
one after the other advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (one at a time)jeden po druhém
 I couldn't believe it! He sat there and ate ten habanero peppers, one after the other!
other than adj + prep (apart from)jiný než příd + sp
 There were no applications, other than the internal ones received earlier. Other than a couple seated at a table by the window, the restaurant was deserted.
other than that exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (apart from this, otherwise)jinak spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
see each other v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be dating)chodit spolu ned + přísl
significant other,
S.O.
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, informal (partner, spouse) (přeneseně: partner)druhá polovička čísl + ž
somehow or other advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in an undetermined way)tak či tak
  tak či onak
 Jan studied the cliff face, determined to scale it somehow or other.
the other day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (several days ago)před několik dny
 The other day we went snowboarding and we had a great time. We're still good friends. Just the other day we met for coffee.
the other way around (US),
the other way round (UK)
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(reversed)obráceně, opačně, naopak příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  obrácený, opačný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
turn the other cheek v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (not retaliate)nastavit druhou tvář
 She was being extremely rude but I decided to turn the other cheek.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"other" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: in other words, in other [countries, schools, offices], other people [say, think believe], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "other":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'other'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.