much

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmʌtʃ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/mʌtʃ/ ,USA pronunciation: respelling(much)


Inflections of 'much' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
more
adj comparative
most
adj superlative

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
much advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (greatly)mnohem příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  o mnoho předl + přísl
 He looks much older now.
 Teď vypadá mnohem (or: o mnoho) starší.
much adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of great degree)mnohem příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  o mnoho předl + přísl
 They ate much more than usual yesterday.
 Včera jedli mnohem (or: o mnoho) více než obvykle.
much adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of great quantity)mnoho, hodně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
Poznámka: colloquial usage in negatives and questions; more formal in other contexts
 We heard much laughter coming from the room.
 Slyšeli jsme z toho pokoje mnoho (or: hodně) smíchu.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
much adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in comparisons) (ve srovnání)mnohem příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (ve srovnání)daleko příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He felt much better after taking an aspirin.
 Po aspirinu se cítil mnohem lépe.
much nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (great amount)hodně číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
  mnoho číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 Much of his reasoning was illogical.
much nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often negative (notable thing)tak úplně přísl + přísl
 It wasn't much of a lunch - just a few snacks.
 Nebyl to tak úplně oběd – jen pár sladkostí.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
as much exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (the same thing)překlad není dostupný
 So, you're pregnant. I thought as much.
as much as [sb/sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (the same amount as)tolik jako záj + sp
 Nobody can eat as much as my brother!
as much as exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (equally)stejně jako přísl + sp
 I love you as much as I love your sister.
as much as exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (with clause: even though)ačkoliv, přestože spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 As much as I love Mel Gibson, this movie is just too violent for me.
as much as possible exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (to greatest extent)co nejvíc záj + přísl
  jak to jen jde fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I try to exercise as much as possible.
 Snažím se co nejvíc cvičit.
as much as possible nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (greatest amount) (o množství)co nejvíc záj + přísl
 I always eat as much as possible at Thanksgiving dinner.
 Při štědrovečerní večeři toho sním vždycky co nejvíc.
how much advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (what amount)kolik zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 It's not important how much effort you put into the job - it's results that count!
how much advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (what price, cost) (v otázce)kolik zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 How much does this sandwich cost?
 Kolik stojí ten sendvič?
how much advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to what extent)nakolik zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 It doesn't matter how much I try to please my boss, he still isn't satisfied.
I love you so much interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (great affection)Velice tě miluji. fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  Mám tě moc rád. fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I love you so much that I can't stand to be apart from you.
leave much to be desired v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be inadequate)mít dost velké rezervy
  nestát za moc
 Your table manners leave much to be desired. The house was cute on the outside, but inside left much to be desired.
much as conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (in the same way as)asi jako část + sp
 He was scrabbling away at the earth, much as a dog buries a bone.
much as conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (however much)jakkoli, jakkoliv spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 Much as I like James as a friend, I could never date him.
much better adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (greatly superior)mnohem lepší přísl + příd
much better adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (greatly improved)mnohem lepší přísl + příd
 Your chances of getting a job are much better if you have computer skills.
much less nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a considerably smaller quantity)mnohem méně přísl + přísl
  o dost méně fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Men have fought wars for much less.
much less advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to a lesser degree)méně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 If I liked her much less I wouldn't like her at all!
much like preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in the same way as)stejně jako přísl + sp
much like preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (very similar to)podobně jako přísl + sp
much more nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a considerably larger quantity)mnohem větší množství fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  mnohem více přísl + přísl
 Much more will have to be done if we want to succeed.
much more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to a greater degree)mnohem více přísl + přísl
 I like him much more now than I did when he was younger.
much the same adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (very similar)zhruba stejný přísl + příd
 I will use much the same method as George did to make these changes.
much the same adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unchanged)stejný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The doctors say he is in much the same condition as yesterday. My hometown looks much the same as it did when I left 10 years ago.
not much adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (very little)velmi málo přísl + přísl
  ne moc část + přísl
not much to look at adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (unattractive or unimpressive)nezáživná podívaná
 He's not much to look at, but he's got a good job and he's very nice. It's not much to look at, but it's home.
not so much adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (less)ani tolik o, ani tak o fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 It's not so much that you are cruel, more that you don't think things through.
not so much adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (little)málo příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  ne tak moc fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 No, there was not so much singing at the show.
not think much of [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be unimpressed by)nemít nejlepší mínění o ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I did not think much of that artist's new exhibit, I thought it was trite.
nothing much nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (not a lot)nic výjimečného
  nic extra
 There is nothing much happening downtown today.
pretty much advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (mostly)docela hodně, docela dost přísl + přísl
 When you visit the South, you'll pretty much eat only fried food.
pretty much the same adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (very similar)vlastně skoro stejný fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 It hardly matters which candidate you vote for; they're all pretty much the same.
pretty much the same advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (unchanged from earlier)nezměněně, stejně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The state of the patient's health has stayed pretty much the same.
so much adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (a large amount of) (hodně)tolik číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
  (hodně)takové množství záj + s
 I'm bound to get my shoes wet with so much water on the ground. There's so much to do I don't know where to start.
so much adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (this amount of) (přesný počet)tolik číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
  (přesný počet)takové množství záj + s
 Showing her son the cup, Paige said, "You take so much flour and add it to the mixing bowl."
so much advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a lot)tolik příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  tak moc záj + přísl
 I wish my sister didn't talk so much.
 Kéž by moje sestra tolik nežvanila.
so much as advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (even)byť jenom o fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Cross that line by so much as a hair and you'll see what anger means.
so much as advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (merely, no more than)jenom, pouze příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
so much for that! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (disappointment, failure) (výraz zklamání)tak to by bylo fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I failed my entrance exam yet again. So much for that!
so much for that! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (enough discussion) (na konci diskuse)tak to bychom měli fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Well, so much for that! Maybe we can talk about something else now.
so much so that exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (to such a degree that)do té míry, že fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
Thank you so much interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (Many thanks)tisíceré díky čísl + m mn
  (neformální)děkuji mockrát ned + čísl
  děkuji mnohokrát ned + čísl
thank you very much interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (many thanks)děkuji mnohokrát fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  děkuji mockrát fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
too much,
too much [sth],
too much of [sth]
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(an excess of) (přílišné množství)moc příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Too much coffee makes me jittery.
too much advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (excessively, to excess)příliš příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He loved her too much to leave her.
 Příliš ji miloval, než aby ji dokázal opustit.
too much nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (an excessive amount)hrozně moc přísl + přísl
 I can't possibly eat all that – it's too much.
 Nemůžu to všechno sníst – je toho hrozně moc!
too much for [sb] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (overwhelming)příliš pro přísl + předl
 Caring for six children was too much for the exhausted young mother.
too much for [sb] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (intolerable)neúnosný pro příd + předl
 Losing his wife was too much for him to bear.
twice as much nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (double the amount)dvakrát tolik čísl + čísl
 I've decided to give twice as much to charity this year.
twice as much exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (double the amount of [sth](něčeho)dvakrát tolik čísl + čísl
 It can take twice as much effort to make dinner without a stove.
very much advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (greatly)moc příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  hodně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I like him very much.
very much nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a large amount) (neformální: velké množství)fůra žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (neformální: velké množství)hromada žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  velké množství příd + s
way too much adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (an excess of) (něčeho)příliš mnoho přísl + přísl
  (něčeho)moc příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
way too much advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (excessively)moc příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  až příliš přísl + přísl
 This sentence is not a translation of the original sentence. Snažil se až příliš a to mu uškodilo.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"much" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: it isn't much, but, was not much like, she's very much like [you, my sister], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "much":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'much'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.