meaning

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmiːnɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈminɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(mēning)

From the verb mean: (⇒ conjugate)
meaning is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: meaning, mean

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
meaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sense of a word) (slova)význam, smysl mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 What is the meaning of 'lean'?
 Jaký je význam (or: smysl) slova „lean“?
meaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (significance)význam, smysl mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He thought hard, trying to find the meaning of the puzzle clue.
 Usilovně přemýšlel nad významem (or: smyslem) klíče k řešení hádanky.
meaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (intent)význam mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 It's hard to tell with a typed message if someone's meaning is literal or ironic.
 U napsané zprávy je těžké poznat, jestli je význam doslovný, nebo ironický.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
meaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (importance)význam mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  dopad mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Events in Africa often have no meaning for people in India. It doesn't affect their lives at all.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
mean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (word: signify)znamenat ned
  mít význam ned + m
 What does the word 'available' mean?
 Co znamená slovo „available“?
mean to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (intend)chtít ned
  zamýšlet ned
 I'm sorry. I never meant to hurt you.
 Promiň, nechtěl jsem ti ublížit.
mean to vi + prep (intend)chtít ned
  zamýšlet ned
 Did I just step on your foot? Sorry. I didn't mean to.
 Šlápla jsem ti na nohu? Promiň, nechtěla jsem.
mean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (signify) (mít význam)znamenat ned
 A green light means "go."
 Zelené světlo znamená „jdi“.
mean [sth],
mean that [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(with a clause: signify)znamenat ned
 When the dog barks, it means that there is danger nearby.
 Když pes zaštěká, znamená to, že je nablízku nebezpečí.
mean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (say sincerely)myslet vážně ned + přísl
  myslet upřímně ned + přísl
 I really mean it when I say you're beautiful.
 Myslím to vážně, když říkám, že jsi krásná.
mean [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (allude to)myslet ned
  mít na mysli ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I don't mean her, I mean her husband!
 Nemyslím ji, mluvím o jejím manželovi.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (stingy, miserly)lakomý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  skoupý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He is a mean man, unlike his generous brother.
 Narozdíl od svého štědrého bratra je lakomý.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (malicious, unkind) (chování)podlý, hanebný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 That was a mean thing you did.
 To bylo od tebe podlé.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (inferior)ubohý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  chabý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 That's a mean imitation of an artwork.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (low in rank, station)podřadný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  řadový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 My grandmother was just a mean factory worker.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (base)přízemní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  zlý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  podlý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 His motives are mean and vile.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (ill-tempered)protivný, nepříjemný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He has a mean disposition, and grumbles at everything.
 Je od přírody protivný a pořád remcá.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (malevolent)podlý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  zlý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  krutý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  zákeřný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He has a mean streak - you can see it in his eyes.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (shabby)ubohý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (hovorový výraz)ošuntělý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She was dressed in old and mean clothes, but was still the prettiest girl there.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (impressive)skvělý, výborný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  úchvatný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The bartender makes a mean martini.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (skilful)zručný, šikovný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 That Frank is a mean bricklayer.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (intermediate, average) (hodnota)průměrný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The mean score on the test was 70%.
mean nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (middle point) (průměrná hodnota)průměr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Today's temperature is near the mean for this time of year.
mean nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mathematics: average) (průměrná hodnota)průměr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The mean is the average value of a set of numbers.
means,
plural: means
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(method, way) (způsob)prostředek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 "The end justifies the means."
 Účel světí prostředky.
means nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (methods, tools) (způsob, nástroj)prostředek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 With his tools and his brain, he had the means to repair any stove.
means nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (money, wealth) (finanční)prostředky m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 Kevin lacks the means to buy a sports car.
mean to do [sth] vi + prep (be determined)mít v úmyslu ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  chtít ned
  (hovorový výraz)hodlat ned
  být odhodlaný ned + příd
 I mean to win that race, even if it kills me!
mean (to do [sth]) vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (intend)mít v úmyslu ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  zamýšlet ned
  chtít ned
 Tony means to finish his drink in one gulp.
mean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (entail) (následek)znamenat ned
 A delay in our flight means a missed connection.
 Zpoždění letu by znamenalo, že bychom nestihli spojovací let.
mean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (likely to result in) (mít za následek)znamenat ned
 This means war!
mean doing [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with gerund: involve)vyžadovat ned
 No, I can't take you to your sister's house now, as that would mean driving across town and back in the rush hour.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
meaning | mean
AngličtinaČeština
accepted meaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (common definition or use)přijímaný význam
 Dictionaries explain the accepted meanings of words.
double meaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ambiguity)dvojznačnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  dvojsmysl mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Much of the humour in Shakespeare's writing comes from double meanings.
hidden meaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (subtext)skrytý význam
 If you dissect the pun in that sentence, it carries an additional hidden meaning.
strict meaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (literal or original sense)přesný význam
 The strict meaning of the word “Jew” is an Israelite of the tribe of Juda.
well-meaning,
well meaning
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having good intentions)dobře míněný přísl + příd
  myslící to dobře fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
Poznámka: The term is hyphenated when it comes before the noun.
 Sandra is well meaning, but can be a bit annoying.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"meaning" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the [main, principal, common, alternative] meaning, (many) [possible, potential, hidden] meanings, give the [book, article, story] (more) meaning, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "meaning":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'meaning'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.