have

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations full: /ˈhæv/, weak: /həv/, elided: /ˈhæd/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/hæv; unstressed həv, əv; for 25 usually hæf/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(hav; unstressed həv, əv; for 26 usually haf )Inflections of 'have' (v): (⇒ conjugate)
have
v 1st & 2nd person singular
has
v 3rd person singular
have
v 1st, 2nd & 3rd person plural
had
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
having
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
had
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
have,
have to
v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost."
(must)muset ned
  (povinnost)mít ned
 I have to finish my homework.
 Musím dodělat úkol.
have vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (own) (majetek)mít, vlastnit ned
 He has a big house and two cars.
 Má velký dům a dvě auta.
have vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (possess, relation) (příbuzenstvo)mít ned
 They have two daughters and a son.
 Mají dvě dcery a syna.
have [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (experience)prožívat ned
  zažívat ned
 My sons are having an adventure in South America.
 Moji synové prožívají (or: zažívají) dobrodružství v Jižní Americe.
have vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (possess: feature) (vlastnost)mít ned
 She has a very strong personality.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Má velmi silnou vůli.
have vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (suffer from) (nemoc, něco nepříjemného)mít ned
  trpět ned
 She has the flu right now.
 Zrovna má chřipku.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Má sklerózu. Trpí sklerózou.
have vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mentally) (nehmotné věci)mít ned
 She has a lot of plans.
 Má spoustu plánů.
have vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (obtain)dát si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Could I have another cup of tea, please?
 Dal bych si ještě jednu kávu, prosím.
have vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause to be done) (objednat službu)nechat, dát ned
 I need to have my car fixed.
 Musím si nechat opravit auto.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Musím si dát ostříhat vlasy.
have [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (eat, drink) (k jídlu nebo pití)mít ned
 I had a drink and a biscuit.
 Měl jsem pití a sušenku.
have v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (used in perfect tenses)-
 We have won the race. I've been waiting here for hours.
 Vyhráli jsme závod.
 This sentence is not a translation of the original sentence. V poslední době jsem dost unavený.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
have viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be wealthy) (vlastnit, být bohatý)mít ned
 Those who have, don't always understand those who have not.
have [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (receive)dostat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dostávat ned
 Have you had your exam results yet?
have [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (have sex with) (hovorový výraz: mít s někým sex)mít ned
 He's never had a girl before.
have [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (permit, allow)dovolit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dovolovat ned
 He won't have such behaviour in his presence.
have it,
have it that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(declare, assert)říkat, tvrdit, vyprávět ned
 Legend has it that the lakes are the footprints of a giant.
have [sb] over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (invite, entertain) (na návštěvu)pozvat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (na návštěvu)zvát ned
 We're having his parents over for the holidays.
have [sth] to [sth] vtr + prep (position of body parts) (o částech těla)mít ned
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
appear to have done [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (person: seem)vypadat, zdát se ned
 I appear to have lost my umbrella.
 Zdá se, že jsem ztratila deštník.
have [sth] at heart v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (consider, be concerned with) (přeneseně)mít na srdci ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I have your best interests at heart.
be in the driver's seat,
take the driver's seat,
have the driver's seat,
be in the driving seat
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (have control)řídit, vést ned
  (přeneseně)být u vesla ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 If he thinks he can lead the team better, let him have the driver's seat.
claim to have done [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (achievement: assert)tvrdit, prohlašovat ned
  ujišťovat ned
 Weston claimed to have invented a new method for producing copper.
 Weston tvrdil (or: prohlašoval), že objevil novou metodu výroby mědi.
have your work cut out for you v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (have a hard task ahead)překlad není dostupný
 The house Joe and Maggie have bought needs a lot of renovation; they certainly have their work cut out for them.
have got to do [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (must)muset ned
Poznámka: only in present perfect
 I have got to leave now.
have a baby v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (give birth)rodit ned
  porodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The Apollo Hospital is the safest and best place to have a baby.
have a baby v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (become parents)mít dítě ned + s
 My good friend told me that he and his wife plan to have a baby soon.
have a ball v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (enjoy oneself immensely)užít si to dok + záj
  skvěle se bavit přísl + ned
 Thank you for a wonderful party; we all had a ball!
 Díky za skvělý večírek, všichni jsme si to užili!
have a case v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (legal: have evidence) (pro zahájení soudního procesu)mít pádné argumenty
 The judge has to decide if the prosecution have a case.
have a case of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be ill) (nemocí)trpět ned
 Sue has a case of mild pneumonia.
have a chance at [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have opportunity)mít naději na, mít šanci na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  mít vyhlídky na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Johnson has a chance at another world title.
have a chance at doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have opportunity to do)mít šanci na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  mít příležitost k ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Audrey has a chance at getting into Harvard.
have a cold v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be suffering from the cold virus)být nachlazený ned + příd
 I don't feel like going out today because I have a cold.
have a crush on [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be attracted to: [sb](hovorový výraz)zabouchnutý do příd + předl
 Wendy had a crush on a boy in her class.
have a drink v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (drink [sth] alcoholic) (něco alkoholického)pít ned
  (něčeho alkoholického)napít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He is quite talkative tonight; I wonder if he's had a drink.
 Dneska mu to nějak mluví, myslím, že pil.
have a drink v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (socialize in a bar, pub, etc.) (něčeho alkoholického)napít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (alkohol)popít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Why don't we go and have a drink to remember the good old days?
 Proč se nezajdeme napít a popovídat si o starých časech?
have a feast v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (eat large meal)mít hostinu ned + ž
 The family had a feast to celebrate Chinese New Year.
have a feast v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (eat a lot)hodně se najíst přísl + dok
 We had a feast of homemade pasta and meatballs.
have a fight with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (physically: with [sb](fyzicky)bojovat s ned + předl
  (fyzicky)bojovat proti ned + předl
 Jack had a fight with another boy, and now he has a black eye.
have a fight with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (argue)hádat se s ned + předl
 He's in a bad mood because he had a fight with his wife.
have a flair for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be talented)mít talent na, mít nadání na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Laura has a flair for garden design.
have a fondness for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (like [sth])nalézt zalíbení v dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  mít slabost pro ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I have a fondness for chocolate chip ice cream.
have a go v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (try [sth])zkusit to dok + záj
 I'd never been water skiing before so I decided to have a go.
have a go at [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (attack verbally) (přen.: někoho vyplísnit)pustit se do dok + předl
 Elena had a go at her husband for being late.
 Alan se do své manželky pustil za to, že přišla tak pozdě.
have a go at [sth],
have a go at doing [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (try)pokoušet se ned
  zkoušet ned
 Harry was having a go at solving the crossword puzzle.
 Harry se pokoušel vyluštit křížovku.
have a good chance v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be likely to succeed)mít velkou šanci na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I have a good chance of winning the race.
have a good chat v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (converse at length)pěkně si popovídat
 I had a good chat with an old friend down at the market yesterday. They hadn't seen each other for years and welcomed the chance to have a good chat.
Have a good day. interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (pleasantry)Pěkný den! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Mějte se! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 The shopkeeper greeted me with a cheerful "Have a good day!"
have a good head on your shoulders v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be sensible)být dobrým člověkem ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I don't mind him dating my daughter. That boy has a good head on his shoulders.
have a good knowledge of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be informed about)dobře se vyznat v fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Taxi drivers have to have a good knowledge of all the local streets.
have a good time v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (enjoy yourself, have fun)mít se dobře, mít se hezky ned + přísl
 Whenever I go out with friends we all have a good time. I hope you have a good time in Spain!
Have a good trip interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (pleasant holiday) (tykání, jednotné číslo)Užij si výlet! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (vykání, nmnožné číslo)Užijte si výlet! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
Have a good trip interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (safe journey)Šťastnou cestu! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
have a good weekend interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (used to wish [sb] a pleasant weekend) (tykání, jednotné číslo)užij si víkend zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (vykání, množné číslo)užijte si víkend zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Have a good weekend, and I will see you on Monday.
have a green thumb,
have green thumbs (US),
have green fingers (UK)
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be skilled at gardening)mít talent na zahradničení ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 My mother has a green thumb: everything she touches grows well. All my cuttings took this year, so perhaps I do have green fingers after all.
have a hand in [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be involved)mít podíl na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Wilson scored one goal and had a hand in two others.
have a hand in doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be involved)mít podíl na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Gwyneth had a hand in persuading Celia to change her mind.
have a hangover v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (after too much alcohol)mít opici, mít kocovinu
 Please don't breathe so loudly; I have a hangover.
have a hard time v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (experience difficulties) (neformální: být obtížné)dát práci dok + ž
 Be kind to her - she's having a really hard time right now.
have a hard time doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (find difficult) (neformální: být obtížné)dát práci dok + ž
 We're having a hard time picking a suitable slogan for our marketing campaign.
have a heart v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (be compassionate)mít soucit ned + m
 Have a heart and consider making a donation to this worthwhile charity.
have a heart interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal, figurative (be more compassionate)Měj slitování! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Have a heart! Timmy's only a child and didn't mean any harm.
have a hold on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (grasp firmly)pevně držet přísl + ned
  svírat ned
 Sally had a hold on the horse's reins.
have a hold on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (account: be blocked) (účet apod.)být zablokovaný inf + příd
 Any check I deposit has a hold on it for 7 days.
have a hold on [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (exert control)mít v moci ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  mít pod kontrolou ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 In New Jersey, Democrats have had a hold on the Senate seats for many years.
have a hunch that,
have a hunch [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (suspect, sense)mít tušení
 I have a hunch that the show will be cancelled; they haven't sold many tickets.
have a laugh v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." UK, informal (enjoy a joke, be amused)zasmát se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  pobavit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We didn't mean to hurt his feelings, we did it just to have a laugh.
have a little talk v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (discuss [sth] sensitive)vážně si promluvit
 Young lady, I think it's time you and I had a little talk.
have a look at [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (look at)dívat se na ned + předl
  prohlížet si ned
 These family photos are great. Have a look.
have a look at [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (examine, inspect) (lékař)podívat se na dok + předl
  (lékař)prohlédnout, vyšetřit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Let the doctor have a look at your rash.
have a lot to do with [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be due to)mít hodně společného s ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  velmi souviset s fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 His success has a lot to do with his father's business connections.
have a lot to say about v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (openly share one's opinions on)mít co říct k ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  hodně vědět o ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 As a working mother, she has a lot to say about childcare facilities and unpaid, unscheduled overtime.
have a mind to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (think about doing)mít v úmyslu ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I have a mind to tell your parents about what you've been doing.
have a narrow escape v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (experience a brush with danger)uniknout o vlas dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Mary had a narrow escape when a car nearly hit her.
Have a nice day. interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (pleasantry)Pěkný den! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Thank you for shopping here; have a nice day! Have a nice day, he said as I left.
have a nice trip interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (enjoy your vacation, holiday)šťastnou cestu zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Here are your tickets, Sir. Have a nice trip!
 Tady jsou vaše letenky, pane. Šťastnou cestu!
have a part in [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be partly responsible)podílet se na dok + předl
 Lewis denied having a part in the attempted murder.
have a picture of [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (visualize)mít představu o ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  představit si v duchu dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 The architect had a picture in his mind of what the finished building would look like.
have a piece of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (have a share in)mít podíl inf + m
  vlastnit podíl ned + m
 Everybody wants to have a piece of the action.
have a point v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be right about [sth])mít pravdu ned + ž
  (přen., hovor.)kápnout na to dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Gudrun has a point; we should leave early tomorrow in order to avoid the traffic.
 Gudrun na to kápla, musíme zítra vyrazit brzo a vyhneme se špičce.
have a premonition v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (foresee in a vision) (budoucnosti)mít vidění inf + s
 Lucy had a premonition in a dream that Alan would die in a motorbike accident.
have a premonition of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (foresee [sth])mít předtuchu inf + ž
 Miguel had a premonition of the earthquake the day before it happened.
have a quick dip v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (go for quick swim) (neformální: krátce si zaplavat)jít se namočit, jít se smočit ned + dok
 Joachim had a quick dip in the lake before lunch.
have a quick dip into [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (experience briefly)mít krátkou zkušenost s ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I had a quick dip into Zen Buddhism when I was about eighteen years old.
have a right to [sth],
have a right to do [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(be entitled to)mít právo na, mít nárok na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 You have a right to representation by a lawyer. I'm going to say what ever I want to. I have a right to free speech.
have a ringside seat v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be near the action)mít sedadla vpředu
 The water boy has a ringside seat to the football game.
have a row v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." UK, informal (quarrel)svářit se
 They had a row about his staying out all night.
have a say v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (influence outcome)ovlivnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (neformální)říci své k dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 The assessor will have a say in how the money is spent.
have a shot at [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (try)pokusit se, zkusit, vyzkoušet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I'd never even seen snow but I thought I´d have a shot at snowboading on the easy slopes.
have a shot at doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (have chance)mít šanci inf + ž
 You have a shot at winning the lottery.
have a shower v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (wash oneself under water spray)osprchovat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dát si sprchu dok + ž
 I think I'll go and have a shower.
have a stake in [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be affected by outcome)mít zájem na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 We all have a stake in the future of our country.
have a strong effect v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make a big impact)mít velký dopad
 Bright colors have a strong effect on mood.
have a talent for [sth],
have a talent for doing [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be naturally good at)mít talent na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  mít vlohy k ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Steve has a talent for drawing; his portraits are particularly good.
have a talent for [sth],
have a talent for doing [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be prone to) (přeneseně)mít talent na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  mít sklony k ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Ellen has a real talent for getting into trouble.
have a talk with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (discuss)promluvit si s, pohovořit si s dok + předl
 If you want to renovate your kitchen, you should have a talk with my brother: he did it last year.
have a taste for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (like)mít zálibu v ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I've always had a taste for the high life.
have a tendency to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (do [sth] habitually)mít tendenci k ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Be careful of the dog- she has a tendency to steal food from your plate.
have a thorough knowledge of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be an expert in)skvěle se vyznat v fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I have a thorough knowledge of the subject.
have a voice in [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have opinion heard)mít vliv na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  moci mluvit do ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Everyone had a voice in the decision-making process.
have a weakness for [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be fond of)mít slabost pro ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Jill has a weakness for chocolate. That's why she has trouble dieting.
have a whack,
have a whack at [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
colloquial (make an attempt)zkusit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The photocopier was broken, so Linda decided to have a whack at fixing it. "Do you know how to do this?" - "No, but I'll have a whack."
have a word with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (discuss)promluvit si s, pohovořit si s dok + předl
 The boss had a word with Bill about his chronic tardiness.
have all the luck v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be lucky)mít štěstí
 You won the lottery? Some people have all the luck.
have an edge v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be better)mít výhodu inf + ž
  mít náskok před ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 He always uses superior materials in order to have an edge on the competition.
have an effect v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make an impact)mít dopad
 Advertising takes a lot of money to have an effect.
have an inkling that,
have an inkling [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(suspect, sense)mít tušení o ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  tušit ned
 We had an inkling that the film might be a success, but we weren't sure.
have another go v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (try again)zkusit znovu dok + přísl
  (hovorový výraz)dát si repete dok + přísl
 Gary wasn't happy with his first attempt so he decided to have another go.
have another go at [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (try again)zkusit znovu dok + přísl
  (hovorový výraz)dát si repete dok + přísl
 That attempt didn't work out very well, so I'll have another go at it.
have another go v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." UK: informal (game: take further turn)být znovu na řadě ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  hrát znovu ned + přísl
 If you throw a six, you move six squares and then have another go.
have ants in your pants,
also US: have ants in the pants
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
slang, figurative (fidget)být neposedný ned + příd
  (přeneseně)být jako na trní ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 She has ants in her pants, that girl. She never sits still!
have at it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (attempt [sth])zkusit to
 If you think you can do a better job, just have at it!
have [sth] at your disposal v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have [sth] available)mít k dispozici
 If you don't have a car at your disposal, getting a job is very difficult.
have [sth] back vtr + adv (something: be returned)mít zpátky ned + přísl
  vrátit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Dad wants me to have the car back by supper time.
 Táta chce to auto mít zpátky do večeře.
have [sb] back vtr + adv (person: invite again)znovu pozvat přísl + dok
 After they left, we decided never to have them back again.
 Když odešli, shodli jsme se, že už je nikdy znovu nepozveme.
have [sb]'s back v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (be ready to defend) (přen.: někoho bránit ze zálohy)krýt záda ned pl
have been v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (present perfect: be)-
 I have been studying for three hours now; I need a break! My mother's been a doctor for twenty years now.
 Už studuji tři hodiny, potřebuji pauzu.
have been around v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be experienced)být zkušený, být zběhlý ned + příd
  (v oboru)vyznat se, orientovat se ned
 He's been around and knows what to expect.
 Je zběhlý a ví, co může čekat.
 Vyzná se a ví, co může čekat.
have been around v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be sexually promiscuous)být sexuálně promiskuitní ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 That rock star has certainly been around a bit; I heard he'd slept with over 1,000 women.
Dalších 100 Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"have" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: have a [job, role], have a [problem, question, suggestion], have [cancer, the flu, a cold], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "have":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'have'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.