fold

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfəʊld/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/foʊld/ ,USA pronunciation: respelling(fōld)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
fold [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (crease, double over) (papír)přehnout, přeložit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Tyler folded the paper into a triangle.
 Tyler papír přeložil do trojúhelníku.
fold viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative, informal (business: fail)zkrachovat, zbankrotovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The company folded because of the recession.
 Společnost zkrachovala kvůli recesi.
fold viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (end, close) (přeneseně, hovorový výraz: skončit)zabalit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  skončit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The show is due to fold next week.
fold viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (give in) (přeneseně, hovorový výraz: vzdát se)zabalit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (přeneseně)ustoupit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Alison was determined to get her way, so Karen folded in the end.
 Alison si tvrdě šla za svou, a tak to Karen nakonec zabalila.
fold [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hug)obejmout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  sevřít v náručí dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Sarah's mother folded her into an embrace.
 Matka Sáru sevřela v náručí.
fold viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (poker: quit) (poker: odstoupení ze hry)položení karet s + ž mn
 Richard decided to fold rather than to risk all of his money.
 Richard se rozhodl, že položení karet bude lepší, než riskovat všechny peníze.
fold [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bird, insect: wings) (křídla)složit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The bird landed and folded his wings.
 Pták přistál a složil křídla.
fold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (crease)ohyb, záhyb mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  přehnutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Crumbs from Peter's lunch got stuck in the folds of his shirt.
 Peter měl v záhybech košile drobky od oběda.
fold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pen for sheep, livestock) (pro ovce)ohrada žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The shepherd found the lamb and returned it to the fold.
 Pasák našel jehně a vrátil ho do ohrady.
fold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (church) (přen.: věřící)ovečky plpodstatné jméno v množném čísle: Označuje podstatná jména s tvarem pouze v množném čísle (např. kalhoty, záda).
  věřící plpodstatné jméno v množném čísle: Označuje podstatná jména s tvarem pouze v množném čísle (např. kalhoty, záda).
  (přen.: věřící)stádo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The preacher tried to bring new converts into the fold.
 Kněz se snažil přivést více nováčků do stáda.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
fold [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (bring to a close) (přeneseně, hovorový výraz: skončit)zabalit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We're folding the play at the end of the season.
fold your hands,
fold your arms
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(hands, arms: clasp or cross) (ruce v bok apod.)založit, složit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Cindy sat quietly, with her hands folded in her lap.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
fold up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US, figurative, informal (break down) (přen.: zhroutit se psychicky)složit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Jim folded up when the prosecutor discredited his story.
 Jim se složil, když státní zástupce dokázal nepravdivost jeho verze.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
fold down vi + adv (furniture: lower for use) (postel, gauč apod.)rozkládat ned
  (postel, gauč apod.)rozložit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Behind this wall panel is a bed that folds down at night.
fold down vi + adv (furniture: become flat) (nábytek)složit, sklopit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (nábytek)skládat, sklápět ned
 The seat backs fold down to create more room in the car.
 Sedadla jdou sklopit (or: složit), díky čemuž je v autě více místa.
fold [sth] down,
fold down [sth]
vtr + adv
(furniture: lower for use) (nábytek apod., směrem dolů)sklopit, vyklopit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 On the plane, he folded down the arm rests and fastened his seat belt.
fold-down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (furniture: convertible) (nábytek apod.)skládací řpíd
  (nábytek apod.)sklápěcí, vyklápěcí přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He put a fold-down craft table in the children's room.
fold [sth] over vtr + adv (bend [sth] onto itself) (přes sebe)přeložit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
fold [sth] up,
fold up [sth]
vtr + adv
(make smaller by creasing)složit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přeložit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Roger folded up the piece of paper and put it in his pocket.
 Roger složil papír a dal si ho do kapsy.
fold [sth] up,
fold up [sth]
vtr + adv
(collapse for portability) (co je určené ke skládání)složit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  poskládat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Fold up the table and put it in the truck, please.
 Slož ten stůl a nalož ho do auta prosím.
fold up vi + adv (collapse, flatten)složit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The chair folds up for easy storage.
 Židli lze složit pro snadné skladování.
fourfold,
four-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having four parts)čtverný číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
  čtyřnásobný číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
fourfold,
four-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(by four, four times)čtyřikrát číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
  čtyřnásobně číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
tenfold,
ten-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having ten parts)desetidílný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The process is tenfold, so make sure you are familiar with each step before you begin.
tenfold,
ten-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(times ten: in greatness, etc.)desetinásobný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 James vowed tenfold revenge on the company that wronged him.
tenfold,
ten-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(by ten, ten times)desetinásobně předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 The population has increased tenfold in the last fifty years.
tenfold,
ten-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in ten ways)desetkrát číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
  na deset způsobů fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
threefold,
three-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having three parts)trojdílný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The problem is threefold, so it cannot be solved easily.
threefold,
three-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(treble, triple, times three)trojnásobný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 There was a threefold increase in sales last month.
threefold,
three-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(by three, three times) (větší)třikrát číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 The size of the student body has increased threefold in the past twenty years.
threefold,
three-fold
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(stage scenery)překlad není dostupný
threefold,
three-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in three ways)na tři způsoby fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  natřikrát číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
twofold,
two-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having two parts) (skládající se ze dvou částí)dvojí číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 There is a twofold explanation for this phenomenon.
twofold,
two-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(double, times two)dvojnásobný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 There had been a twofold increase in business.
twofold,
two-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(doubly, by two)dvojnásobně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  dvakrát číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
  dvojitě příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 They hope to increase their profits twofold.
twofold,
two-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in two ways)dvojitý, dvojí přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
twofold,
two-fold
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(stage scenery)překlad není dostupný
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"fold" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a [ten] -fold [increase, decrease] (in), crease the fold [well, tightly, sharply], a [tight, sharp] fold, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "fold":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'fold'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.