eye

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈaɪ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/aɪ/ ,USA pronunciation: respelling(ī)


Inflections of 'eye' (v): (⇒ conjugate)
eyes
v 3rd person singular
eyeing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
eyed
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
eyed
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (organ of sight)oko spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 She had beautiful green eyes.
 Měla krásné zelené oči.
eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (sight) (smysl)zrak mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He has an exceptional eye, and can read the smallest print.
eye vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (look at)dívat se, pozorovat, sledovat ned
 He eyed her across the room, making her nervous.
 Pozoroval ji přes celý pokoj a tím ji znervózňoval.
the eye of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (centre)střed mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  centrum spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 She always likes to be right in the eye of things.
the eye of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (storm, hurricane: centre) (přeneseně: hurikánu)oko spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (bouře)střed mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The eye of the hurricane was clearly defined.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (circle, loop) (k zaháknutí něčeho)očko s zdrob
 You need to hook these on the metal eyes hanging from the ceiling.
eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hole in a needle) (přeneseně: jehly)ucho spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 I used to put threads through the eyes of needles for my mother.
eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (on a potato) (na bramborách)klíček m zdrob
 You need to peel the potatoes and remove all the eyes as well.
eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of a bolt) (šroubu)oko spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The eye of this bolt is blocked up with grease.
eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (on a flower) (na květině)střed květu m + m
 The eye of the daisy is yellow.
eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (detective) (hovorový výraz: soukromý detektiv)očko s zdrob
 The private eye usually worked on divorce cases.
eyes nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." figurative (guide for the blind) (přeneseně: pomocník pro nevidomého)oči s mnpodstatné jméno středního rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního v množném čísle (např. kuřata, letadla).
 The dog worked as the blind man's eyes.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
black eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bruising around the eye)monokl mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  modřina na oku fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 He had a black eye after the fight.
black eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (bad reputation)špatná pověst příd + ž
 The company suffered a black eye when the police charged its chairman with fraud.
not blink,
not blink an eye
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(not be shocked or disapprove) (přeneseně: nebýt z něčeho v šoku)ani nemrknout sp + dok
not blink at [sth],
not blink an eye at [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative, informal (not react to)střed dění s + s
bull's-eye,
bull's eye,
bullseye
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(darts, archery: centre of target)střed terče m + m
 John threw a dart, which hit the bull's eye.
bull's eye,
bull's-eye,
bullseye
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (target, goal)cíl mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
catch the eye,
catch [sb]'s eye
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be noticeable)upoutat pozornost
  upoutat pozornost, přitáhnout pozornost
 The bold designs and bright colours of these dresses really catch the eye.
easy on the eyes,
easy on the eye
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal, figurative (good looking, physically attractive)líbivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  příjemný na pohled fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I don't know who she is but she's very easy on the eyes.
easy on the eyes,
easy on the eye
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not tiring to look at)šetrný k očím fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Staring at the television for a long period of time is not easy on the eyes.
eye candy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang ([sb], [sth] attractive) (přeneseně)pastva pro oči fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 There was some very nice eye candy at the party last night.
eye color (US),
eye colour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(color of the irises)barva očí ž + s mn
eye contact nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (looking into [sb]'s eyes)oční kontakt příd + m
 Eye contact is important when communicating with others.
eye doctor nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ophthalmologist)oční lékař, oční lékařka příd + m, příd + ž
  oftalmolog, oftalmoložka m, ž
eye shadow,
eyeshadow
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(make-up for the eyelids)oční stíny příd + m mn
 She was wearing far too much eye shadow. My wife always takes forever to put on her eye shadow!
eye to eye advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (in agreement)ve shodě předl + ž
 My parents aren't always eye to eye on politics.
eye to eye advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on the same level)shodně, stejně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
eye-catching adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (attractive, attention grabbing)nápadný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  poutavý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 That shirt's a very eye-catching colour. His sports car is very eye-catching.
eye-opener,
eye opener
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative, informal ([sth] surprising or revelatory)nečekané odhalení příd + s
  vyvedení z iluze fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The talk was a real eye-opener. I learnt lots of new things.
eye-opener,
eye opener
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (alcoholic drink in morning)sklenička na probuzení fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (hovorový výraz)lomcovák mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Pete had an eye-opener to steady his nerves.
 Pete si dal po ránu skleničku po probuzení, aby se uklidnil.
eye-opening adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (revelatory, revealing)oči otevírající s mn + příd
  poučný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Seeing where caviar comes from is an eye-opening experience.
eyedrops,
eye drops
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
(medication dropped into the eye)oční kapky příd + ž mn
  kapky do očí fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 If your eyes get too dry, use some eyedrops.
guide dog,
also US: seeing-eye dog
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(blind person's assistance dog)slepecký pes příd + m
 Labradors have traditionally been used as guide dogs.
have your eye on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (want)chtít ned
  (hovorový výraz)mít zálusk na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I've got my eye on a little yellow handbag I saw in a shop window.
have your eye on [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (watch)být na pozoru před ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  dávat si pozor na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  dohlížet na ned + předl
 I've got my eye on you, young man. So behave!
have your eye on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (aim, intend)zamýšlet ned
  mít v úmyslu ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  usilovat o ned + předl
 The company has an eye on future expansion into overseas markets.
have your eye on doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (aim, intend)zamýšlet ned
  mít v úmyslu ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  usilovat o ned + předl
 I keep working this job, but I have my eye on going back to college.
keep an eye on [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (watch carefully)dohlížet na ned + předl
  (přeneseně)nespustit z očí dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 When cooking soufflés, you need to keep an eye on them so they don't fall.
keep an eye out for [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (remain vigilant for)mít se na pozoru před ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  dávat pozor na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 It's important to keep an eye out for dangerous snakes in the bush. Keep an eye out for a parking spot.
eye liner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (eye liner)oční linka příd + ž
 Rachel put some fresh eye liner on.
London Eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (London's big wheel) (atrakce)Londýnské oko vl jmvlastní jméno: Označuje konkrétní názvy osob, zvířat a věcí, odlišuje je od ostatních skutečností téhož druhu.
look [sb] in the eye v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (look directly at) (někomu)podívat se zpříma do očí dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
look [sb] in the eye v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not feel ashamed) (přeneseně: necítit se zahanbeně)podívat se do očí dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Can you look me in the eye and tell me you didn't cheat on the test?
private eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (privately-hired detective)soukromé očko
 Thompson hired a private eye to find out if his wife was having an affair.
public eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (attention of the general public)veřejný dohled příd + m
 The children of politicians grow up in the public eye.
rib eye,
ribeye
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cut of beef: steak)steak z vysokého roštěnce fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
see eye to eye v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (agree)shodnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (souhlasit)být zajedno ned + přísl
 We don't always see eye to eye.
There is more to [sth] than meets the eye exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (This is not what it seems)není to tak jednoduché, jak to vypadá fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 It seems like he's vanished into thin air, but that's impossible. There's more to this situation than meets the eye.
turn a blind eye v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (pretend not to see [sth](přen.: předstírat, že něco nevidíme)přimhouřit oči nad dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 I knew exactly what she was up to but decided to turn a blind eye.
unaided eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (normal powers of vision)pouhým okem
 After they reach age 40, people may no longer see small details with the unaided eye. You cannot see the animal life in this water sample with an unaided eye.
watchful eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (attention, vigilance)dohled nad m + předl
 Sue kept a watchful eye as the children played on the seashore.
with an eye to [sth/sb] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in the hope of)kvůli předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  za účelem předl + m
  v naději předl + ž
 She dressed in her best clothes with an eye to making him notice her.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"eye" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: was eyeing her [shoes, bracelet, dress], have [green, blue, brown] eyes, [make, maintain] eye contact, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "eye":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'eye'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.