closest

Listen:


From close (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
closer
adj comparative
closest
adj superlative
Na této stránce: closest, close

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
closest adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (physically: nearest) (fyzicky)nejbližší přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
closest,
the closest
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(superlative: nearest in time) (časově)nejbližší přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Of all my relatives, my mom's birthday is closest to mine.
closest adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (emotionally: most intimate) (přátelství apod.)nejbližší, nejdůvěrnější přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
closest,
the closest
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(superlative: nearest in number) (počtem)nejbližší přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The two youngest girls got along well because they were the closest in age.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
close advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (nearby)poblíž, blízko příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Keep your phone close, in case he calls!
 Měj telefon poblíž pro případ, že zavolá.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (contest) (závod)těsný, vyrovnaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Alan won a close race.
 Alan vyhrál vyrovnaný (or: těsný) závod.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (near) (nedaleký)blízký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Be careful, the 'edit' and 'delete' buttons are dangerously close!
 Dávej si pozor, tlačítka Upravit a Odstranit jsou blízko sebe.
close to [sth/sb] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (near to)blízko předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  těsně u přísl + předl
 The bank is close to the post office.
 Banka je blízko pošty.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (relation: near) (rodinné vazby)blízký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The two boys are close cousins.
 Chlapci jsou blízkými příbuznými.
close vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shut)zavřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zavírat ned
 Please close the window.
 Zavři prosím okno.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (people: intimate)blízký, důvěrný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Jill and I are close friends.
 Jill a já jsme blízcí (or: důvěrní) přátelé.
close to [sb] adj + prep figurative (intimate with) (vztah)blízký, důvěrný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Ben has always been close to his sister.
 Ben a jeho sestra si vždycky byli blízcí.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (store) (obchod)zavřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zavírat ned
 The store closed at nine pm.
 Obchod zavřel v devět.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (closely associated)blízký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (přeneseně)úzce propojený přísl + příd
 Her philosophy is close to that of Roger, who was her teacher and mentor.
 Její životní postoj byl vždycky blízký tomu Rogerovu, který byl její učitel a mentor.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become shut)zavřít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zavírat se ned
 The door slowly closed.
 Dveře se pomalu zavřely.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (united) (přeneseně: podobný)spojený, propojený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (přeneseně: podobný)blízký
 Their views about history are extremely close.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (similar)podobný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The twins are close in appearance.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (relationship: intimate) (intimní)blízký, důvěrný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 They have a close, romantic relationship.
 Mají důvěrný, romantický vztah.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (compact, tight)úzký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  těsný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 My sweater has a close weave.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fitting tightly)těsně padnoucí přísl + příd
  těsný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This key is a close fit to the lock.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cut near to the base) (oholení)hladký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I prefer a straight razor because it gives me a close shave.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (on topic) (probíranému tématu)blízký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (s probíraným tématem)související přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Please stay close to the question under discussion.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (rigorous)důkladný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  pečlivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 A close examination will reveal that the theory is correct.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (atmosphere: stuffy) (atmosféra)dusný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (atmosféra)tíživý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The atmosphere in the room was close.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (secret: well guarded) (tajemství)střežený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (tajemství)chráněný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The information was a close secret.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (confined) (prostor)stísněný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The guards kept the prisoner at close quarters.
close to [sth] adj + prep (nearly equal, almost)obdobný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  podobný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You and I are close to the same height.
close nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of closing)zavření, uzavření spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 You have to finish by close of business today.
close nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (conclusion)závěr, konec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The conference came to a close.
close nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (cul-de-sac)slepá ulička příd + ž zdrob
 We live on a lovely close near the edge of town.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (unite)spojit se, propojit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Her hands closed in prayer as she bowed her head.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (end)zakončit, skončit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The proceedings closed on time.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cease to operate)ukončit činnost dok + ž
  ukončit provoz dok + m
 My favourite restaurant closed.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (end performances)skončit s představením dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 The play closes on Monday.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (financial: market day end) (obchodování na burze)uzavřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (obchodování na burze)uzavírat ned
 The market closed on a high today.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fill in)zacelit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (otvor)vyplnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The builders closed the wall with the last brick.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (conclude)uzavřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zakončit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The final speaker closed the session.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (block)zablokovat, zatarasit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Workers have closed the road.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (join, unite)spojit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (kruh)uzavřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The people closed the circle by joining hands.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (finalize)ukončit, uzavřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  ukončovat, uzavírat ned
 Let's close the negotiations now.
 Ukončeme vyjednávání!
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Má ve zvyku předčasně ukončovat (or: uzavírat) jednání.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (make a sale) (obchod)uzavřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The salesman hopes to close the deal today.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cease operations)přestat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (provoz)zastavit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The company closed the factory on Christmas day.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (nautical: approach) (loď)přiblížit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The ship closed land that morning.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"closest" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "closest":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'closest'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.