close

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations adjective: /ˈkləʊs/, verb: /ˈkləʊz/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/v., n. kloʊz; adj., adv. kloʊs/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(v. klōz; adj., adv. klōs or, for 56, klōz; n. klōz for 66, 67, 7072, 74, 75, klōs for 68, 69, 73)


Inflections of 'close' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
closer
adj comparative
closest
adj superlative
Inflections of 'close' (v): (⇒ conjugate)
closes
v 3rd person singular
closing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
closed
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
closed
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
close advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (nearby)poblíž, blízko příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Keep your phone close, in case he calls!
 Měj telefon poblíž pro případ, že zavolá.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (contest) (závod)těsný, vyrovnaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Alan won a close race.
 Alan vyhrál vyrovnaný (or: těsný) závod.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (near) (nedaleký)blízký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Be careful, the 'edit' and 'delete' buttons are dangerously close!
 Dávej si pozor, tlačítka Upravit a Odstranit jsou blízko sebe.
close to [sth/sb] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (near to)blízko předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  těsně u přísl + předl
 The bank is close to the post office.
 Banka je blízko pošty.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (relation: near) (rodinné vazby)blízký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The two boys are close cousins.
 Chlapci jsou blízkými příbuznými.
close vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shut)zavřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zavírat ned
 Please close the window.
 Zavři prosím okno.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (people: intimate)blízký, důvěrný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Jill and I are close friends.
 Jill a já jsme blízcí (or: důvěrní) přátelé.
close to [sb] adj + prep figurative (intimate with) (vztah)blízký, důvěrný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Ben has always been close to his sister.
 Ben a jeho sestra si vždycky byli blízcí.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (store) (obchod)zavřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zavírat ned
 The store closed at nine pm.
 Obchod zavřel v devět.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (closely associated)blízký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (přeneseně)úzce propojený přísl + příd
 Her philosophy is close to that of Roger, who was her teacher and mentor.
 Její životní postoj byl vždycky blízký tomu Rogerovu, který byl její učitel a mentor.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become shut)zavřít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zavírat se ned
 The door slowly closed.
 Dveře se pomalu zavřely.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (united) (přeneseně: podobný)spojený, propojený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (přeneseně: podobný)blízký
 Their views about history are extremely close.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (similar)podobný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The twins are close in appearance.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (relationship: intimate) (intimní)blízký, důvěrný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 They have a close, romantic relationship.
 Mají důvěrný, romantický vztah.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (compact, tight)úzký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  těsný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 My sweater has a close weave.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fitting tightly)těsně padnoucí přísl + příd
  těsný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This key is a close fit to the lock.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cut near to the base) (oholení)hladký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I prefer a straight razor because it gives me a close shave.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (on topic) (probíranému tématu)blízký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (s probíraným tématem)související přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Please stay close to the question under discussion.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (rigorous)důkladný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  pečlivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 A close examination will reveal that the theory is correct.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (atmosphere: stuffy) (atmosféra)dusný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (atmosféra)tíživý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The atmosphere in the room was close.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (secret: well guarded) (tajemství)střežený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (tajemství)chráněný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The information was a close secret.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (confined) (prostor)stísněný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The guards kept the prisoner at close quarters.
close to [sth] adj + prep (nearly equal, almost)obdobný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  podobný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You and I are close to the same height.
close nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of closing)zavření, uzavření spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 You have to finish by close of business today.
close nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (conclusion)závěr, konec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The conference came to a close.
close nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (cul-de-sac)slepá ulička příd + ž zdrob
 We live on a lovely close near the edge of town.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (unite)spojit se, propojit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Her hands closed in prayer as she bowed her head.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (end)zakončit, skončit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The proceedings closed on time.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cease to operate)ukončit činnost dok + ž
  ukončit provoz dok + m
 My favourite restaurant closed.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (end performances)skončit s představením dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 The play closes on Monday.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (financial: market day end) (obchodování na burze)uzavřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (obchodování na burze)uzavírat ned
 The market closed on a high today.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fill in)zacelit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (otvor)vyplnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The builders closed the wall with the last brick.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (conclude)uzavřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zakončit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The final speaker closed the session.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (block)zablokovat, zatarasit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Workers have closed the road.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (join, unite)spojit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (kruh)uzavřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The people closed the circle by joining hands.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (finalize)ukončit, uzavřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  ukončovat, uzavírat ned
 Let's close the negotiations now.
 Ukončeme vyjednávání!
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Má ve zvyku předčasně ukončovat (or: uzavírat) jednání.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (make a sale) (obchod)uzavřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The salesman hopes to close the deal today.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cease operations)přestat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (provoz)zastavit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The company closed the factory on Christmas day.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (nautical: approach) (loď)přiblížit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The ship closed land that morning.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
close down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (business: cease trading) (o podniku: skončit)zavřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 When the doctor was killed, the clinic was forced to close down.
 Po zavraždění doktora musela klinika zavřít.
close [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (prevent [sth] from operating) (zastavit provoz podniku)nechat zavřít dok + dok
 The Women's Anti-Exploitation League vowed to close down the porno shop.
close in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (pursuit: get closer) (sledování)blížit se k, přibližovat se k ned + předl
 The enemy is closing in on our troups.
close in on [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (pursuit: get closer) (při pronásledování)dohánět ned
 Drive faster! The cops are closing in on us!
close in on [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (make claustrophobic) (pocit při klaustrofobii)obkličovat ned
 Inside the small room, he felt like the walls were closing in on him.
close [sth] off,
close off [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(block, shut off)uzavřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zablokovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The police closed off the road due to a bad accident.
close out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US (discount stock) (zboží za nižší cenu)vyprodávat, likvidovat ned
close [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." US (account: terminate) (účet)zrušit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
close [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (sport: bring to end) (zápas)ukončit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The team closed the game out with a goal in the final minute to win 3-1.
close [sb] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (exclude, prevent from entering)nevpustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Bill closed the dog out of the room.
close up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (shop: shut) (obchod)zavřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He closed up and counted the day's takings.
close up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (wound: heal)zahojit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The wound will gradually close up over time.
close [sth] up,
close up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(shut)zavřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Nina closed up the shop and went home.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
close by advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (near, in close proximity)poblíž, blízko
 Gerald's sister lives close by so it's easy for him to visit her.
close by,
close-by
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(near)nedaleký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  blízký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Is there a close-by store where we could buy eggs?
close call nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (narrow escape) (neformální)o vlásek, o chlup předl + m
 Phew! That was a close call. I thought he was going to ask to see my ID.
close call nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative ([sth] hard to decide) (výsledek)těsný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 It was a close call, but they declared him the winner.
 Bylo to těsné, ale vyhlásili ho vítězem.
close friend nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (intimate acquaintance)blízký přítel, důvěrný přítel příd + m
 Tom is a close friend of mine.
close shave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (narrow escape)únik o vlásek fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 He walked away from the accident knowing he had just had a close shave with death.
close shave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (facial hair: trim)hladké oholení příd + s
 I can't seem to get a close shave with my electric razor.
close together adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (near to one another,)blízko sebe přísl + záj
  těsně u sebe fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 If his eyes weren't so close together, he'd be almost handsome.
close-up,
also US: closeup
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(film shot: up close)záběr zblízka m + přísl
  close-up mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The actress said that she was ready for her close-up.
close-up,
close shot,
also US: closeup
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(photo: taken up close) (fotografie)detail mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  fotografie zblízka ž + přísl
 In the closeup, she is smiling self-consciously at the photographer.
close-up,
also US: closeup
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(intimate, detailed)detailní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  podrobný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  blízký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The book provides a close-up insight into the film star's life.
close-up,
also US: closeup
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(very near) (záběr apod.)zblízka příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The photographer is taking some close-up shots of the fashion model.
close up,
close-up,
up close
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(from very near)blízko příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  blíže příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Matt moved close up so he could get a better view of the painting.
close-knit adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (family, community: close) (rodina, skupina lidí v blízkém vztahu)semknutý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Welsh mining villages formed close-knit communities bonded together by Religion and Rugby.
draw to a close,
draw to an end
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(finish)blížit se ke konci, chýlit se ke konci, spět ke konci ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 As the evening drew to a close, the orchestra played a final waltz.
draw [sth] to a close v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (bring to an end)ukončit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  utnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 After an hour on the phone, she drew the conversation to a close.
get close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (time: approach) (časově)blížit se ned
 Christmas is getting close again.
 Už se blíží Vánoce.
get close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move very near)blížit se ned
  přiblížit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přibližovat se ned
 He got so close I could see every blackhead on his face.
keep [sb/sth] close vtr + adj (keep nearby)držet se blízko ned + přísl
 Claire decided to work from home so that she could keep her children close.
keep close vi + adj (stay near)být blízko ned + přísl
  zůstat blízko dok + přísl
 Tina told the twins to keep close as they crossed the busy road.
keep close to [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (stay near)být blízko ned + přísl
  zůstat blízko dok + přísl
 Keep close to me when we're at the concert; I don't want you to get lost.
close relation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (immediate family)člen rodiny m + ž
  příbuzný, příbuzná m, ž
up close advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at close range)zblízka příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
Poznámka: A hyphen is used when the term is an adjective that precedes a noun.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"close" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: close the [door, window, gate], [a dramatic, an unexpected, a sudden] close, a close [relative, friend] (of mine), více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "close":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'close'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.