before

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/bɪˈfɔːr/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bɪˈfɔr/ ,USA pronunciation: respelling(bi fôr, -fōr)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
before conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (at an earlier time than)než spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
  dříve, než přísl + sp
  předtím, než přísl + sp
 He could drive a car before he learned how to ride a bike. Simon threw the newspaper in the trash before I had a chance to read it.
 Uměl řídit auto, než se naučil jezdit na kole.
before preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (earlier than) (dříve než)před předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 You should finish your homework before dinner.
 Měl bys dodělat úkoly před večeří.
before preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (preceding in order) (v posloupnosti)před předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 The letter 'b' comes before the letter 'c'.
 Písmeno „b“ je před písmenem „c“.
before advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the past) (v minulosti)někdy, předtím příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Have you been here before?
 Už jste tady někdy byl?
before advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (earlier, sooner)dříve, dřív příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I would have written before, but I didn't have your new address.
 Napsal bych dříve, ale neměl jsem tvou novou adresu.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
before advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (ahead, in front)napřed příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 You go before and I'll follow.
before conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (rather than) (než aby)než spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 I would die before I would criticize her.
before preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in front of) (místně)před předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 He stood before the crowd and raised his arms.
before preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (awaiting, in future)před sebou předl + záj
 She has her whole career before her.
before preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (rather than)než spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
  spíše než část + sp
 Personally, I'd eat pizza before caviar or truffles.
before preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (preceding in rank) (postavení v organizační struktuře)před předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Aces come before kings in this game.
before preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." formal (in sight of) (publikum)před předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 They performed an open-air concert before a huge audience.
before preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in the jurisdiction of) (před soudem, k soudu)před, k předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 His case was brought before the International Court of Justice.
before preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in the face of) (přeneseně)tváří v tvář fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  před předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 He always backs out before a difficult task.
before preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in the presence of) (před Bohem apod.)před předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  za přítomnosti předl + ž
 Before God I declare that I will always tell the truth.
before preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (without considering)před tím než fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Their earnings before tax have doubled this year.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
come before [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (appear in court)předstoupit před dok + předl
 The defendant came before the court for sentencing.
come before [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] formal (appear before: magistrate, judge, etc.) (soudem apod.)stanout před dok + předl
 Miller came before the judge two months after pleading guilty to assault.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
before its time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (prematurely)předčasně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The baby was born before its time.
before its time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (precociously)předčasně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Parents should not try to force a child to walk before its time.
before long advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (soon)zanedlouho příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  již brzy přísl + přísl
 Spring should be coming before long.
before the fact advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (beforehand) (právnicky)před činem, před skutkem
 By acting before the fact, a company can save time and money by anticipating problems.
before your eyes,
right before your eyes,
before your very eyes
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(right in front of you)před tvýma očima fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  před tvými zraky fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 His father was murdered right before his eyes.
calm before the storm nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (quiet period before [sth] turbulent)klid před bouří
 Mary's much too quiet. I fear it's the calm before the storm.
come before [sth] vi + prep (precede) (v řadě číslic apod.)předcházet ned
 The number 2 comes before 3, and 4 comes before 5.
come before [sth] vi + prep figurative (be more important than)být důležitější než ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  mít přednost před ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 The welfare of my family comes before anything else.
dangle [sth] in front of [sb],
dangle [sth] before [sb]
vtr + prep
figurative, informal (offer as incentive) (před očima)zamávat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Dangle a raise in front of him and see what happens. The boss dangled extra overtime pay before the employees for working on the holiday.
 Zamávej mu před očima zvýšením platu a uvidíš.
dangle [sth] before [sb] vtr + prep informal, figurative (offer as incentive)nalákat, navnadit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The boss dangled extra overtime pay before the employees for working on the holiday.
ever before advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at any point previously)někdy předtím přísl + přísl
  kdy předtím záj + přísl
 Women are choosing to stay single more than ever before.
go before [sth/sb] vi + prep (precede)jít první ned + čísl
  jít napřed ned + přísl
 The travel guides go before the tourist group.
go before vi + adv (exist or happen previously) (něco něčemu)předcházet ned
 This discovery eclipses everything that has gone before.
just before preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (a moment prior to)těsně předtím než fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I like to have a hot bath just before I go to bed.
Pride comes before a fall exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (it is unwise to be arrogant)pýcha předchází pád fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
right before preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (just prior to) (časově)těsně před přísl + předl
 I'll see you right before the big meeting.
the day before nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a day earlier, the previous day)den předtím m + přísl
  předchozí den příd + m
the day before advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a day earlier, on the previous day)den předtím m + přísl
  předchozí den příd + m
the day before yesterday nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (two days ago)předvčerejšek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The day before yesterday was my birthday.
the day before yesterday advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (two days ago)předevčírem příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I haven't seen him since the day before yesterday.
the night before nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (previous night or evening)předchozí noc příd + ž
  předešlá noc příd + ž
the night before advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on the previous night or evening) (kdy)noc předtím ž + přísl
  (kdy)předešlou noc příd + ž
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"before" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: before [Christ, the war, the Romans, the 21st century], both before and after, (not) before [noon, 5pm, Friday], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "before":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'before'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.