WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

be on your best behavior


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "be".

Podívejte se také na: on | your | best | behavior

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
be viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (nature) (přeneseně: geneticky)být od přírody ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 My mother is short.
 Moje matka je od přírody malá.
be viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (state) (stav)být ned
 Barry is ill.
 Barry je nemocný.
be viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (exist) (nacházet se)být ned
  nacházet se ned
  ležet, rozkládat se ned
  stát ned
 There is a woman of 101 in the house opposite.
 This sentence is not a translation of the original sentence. V centru města je velký chrám.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Letiště se nachází asi čtyřicet kilometrů od centra města.
 This sentence is not a translation of the original sentence. V mírném svahu nad kostelem leží hřbitov.
 This sentence is not a translation of the original sentence. V centru města stojí velký chrám.
be viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be located) (nacházet se)být ned
  ležet ned
  stát ned
 The butter is on the table.
 Máslo je na stole.
 Máslo leží na stole.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Žebřík stojí ve sklepě.
be viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (event: occur) (čas konání)konat se ned
  (podle programu)začínat ned
 The play is at eight o'clock.
 To představení se bude konat v osm hodin.
be viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (equates two noun phrases)pracovat jako ned + přísl
 She is a police officer.
 Pracuje jako policistka.
be viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (condition: age) (někomu, kolik let)být ned
 Robert is ten years old.
 Robertovi je deset let.
be v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (with present participle: continuous)-
 Teresa is eating her dinner at the moment.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Dělám domácí úkoly.
be v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (with present participle: future) (budoucí čas: pomocné sloveso)bude ned
 We are playing tennis this weekend.
 Tento víkend budeme hrát tenis.
be v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (with past participle: passive) (trpný rod)byl min nedminulý čas, vid nedokonavý: Nedokonavé sloveso v minulém čase.
 My wallet was stolen yesterday.
 Moje peněženka byla včera ukradena.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
be viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cost) (o ceně)stát ned
 It is seven dollars. That will be ten pounds, please.
be viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have been: go, gone) (navštívit)být ned
 I have been to Rome.
 Už jsem byl v Římě.
be viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (imperative)buď, buďte rozk
 Be quiet! Be reasonable!
be viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (feel)cítit se ned
 I'm dizzy after that rollercoaster ride.
be viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (time) (o čase)být ned
 It's half past eight.
be viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (weather) (o počasí)být ned
 It's cold today; you'll need your hat and gloves.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
be about vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (be present, in the vicinity)být přítomný ned + příd
  být v blízkosti ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Not many people are about today.
be ahead vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (have an advantage)být napřed před, mít náskok před ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Compared to the UK, Sweden is ahead in terms of employment security.
be away vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be absent, be on a trip)být pryč ned + přísl
  nebýt doma ned + přísl
 While the neighbors are away, I make sure that their house is safe.
be back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (have returned)být zpět ned + přísl
  vrátit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I'm back from camp, did you miss me?
be off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (leave) (přístroj, světlo)být vypnutý ned + příd
  (světlo)být zhasnutý ned + příd
 It's getting late, so it's time for me to be off.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
be a far cry from [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (very different from)být velmi odlišný od ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  být zcela jiný než ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Life in Canada is a far cry from what she's used to in Haiti.
be able to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (can, have the ability to do) (něco udělat)moct, moci ned
 Claire wasn't able to reach the jar on the top shelf.
 Claire nemohla dosáhnout na dózu na vrchní polici.
be about [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be on the subject of) (něčem)být o ned + předl
  (čím)zaobírat se, zabývat se ned
 My presentation is about the effects of alcohol. This book is about a king who loses his crown.
 Tato kniha je o králi, který ztratí korunu.
 Moje prezentace se zaobírá (or: zabývá) dopady alkoholu.
be about to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (on the point of doing) (něco udělat)právě se chystat přísl + ned
 I was just about to step into the bath when the doorbell rang.
 Právě jsem se chystal do vany, když vtom zazvonil zvonek.
be above v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (too complex for)být příliš složitý pro ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 All this talk of economics is above me.
be above v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (morally superior to) (morální)být pod něčí úroveň ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 He's above lying about such things.
be absorbed into [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be integrated, assimilated) (dav apod.)pohltit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The police lost sight of Tom when he was absorbed into the crowd.
be accompanied by [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (go in company with)být doprovázen ned + příč ned
be accompanied by [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (coexist with)překlad není dostupný
be acquainted vi + adj (know each other)znát se ned
 Are you two already acquainted?
 Už se vy dva znáte?
be acquainted with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (know [sb](někoho)znát ned
 Harry, I believe you are acquainted with Miss Forbes?
be acquainted with [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." formal (be familiar with [sth](něčeho)být si vědomý ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  být seznámený s, být obeznámený s ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Audiences in Ancient Greece were acquainted with the idea of a hero having a tragic flaw.
be addressed to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (mail: be intended for [sb](dopis apod.)být adresovaný ned + příd
 This letter is addressed to you.
 Ten dopis je adresovaný tobě.
be after [sth/sb] vi + prep informal (search for [sth], [sb])hledat ned
  pátrat po ned + předl
 I'm after a new service provider; which one would you recommend?
be against [sth/sb] vi + prep (oppose) (něčemu)být proti ned + předl
 Many Americans are against the war.
 Hodně Američanů je proti válce.
be anathema to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be considered abhorrent)zavrhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
be anchored in [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (have a strong link to) (přeneseně: v něčem)být ukotvený ned + příd
be annoyed at [sb/sth],
be annoyed with [sb/sth]
adj + prep
(irritated, angry)naštvaný na, rozzlobený na, nazlobený na, rozčilený na příd + předl
 I'm annoyed at my brother for leaving the room in such a mess.
 Jsem naštvaný (or: rozzlobený) na bratra, protože nechal v pokoji hrozný nepořádek.
be anxious to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be eager)být nedočkavý, být dychtivý ned + příd
 The avid fans were anxious to meet their favorite author.
 Skalní fanoušci byli nedočkaví (or: dychtiví) potkat svoji oblíbenou spisovatelku.
appear to be [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (seem, look)vypadat, zdát se ned
 Ken appears to be very dedicated to his family.
 Ken vypadá, že je oddaný svojí rodině.
appear to be doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." ([sth]: seem)vypadat, zdát se ned
 The rain appears to be easing off.
 Zdá se, že déšť ustává.
be apprehensive about [sth] adj + prep (be nervous about [sth])nervózní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I'm apprehensive about moving to Japan; I have never lived abroad before.
 Jsem nervózní ohledně stěhování se do Japonska; nikdy jsem v zahraničí nežil.
be arsed vi + adj UK, vulgar, slang (willing to make effort)překlad není dostupný
Poznámka: Used in the negative, in questions, or when there is doubt.
 I asked him to check it for me but he said he couldn't be arsed.
be arsed to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." UK, vulgar, slang (willing to make effort)překlad není dostupný
Poznámka: Used in the negative, in questions, or when there is doubt.
 The story's quite good so far, but I don't think I can be arsed to read the whole thing.
be associated with [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be related to)být spojený s ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  souviset s ned + předl
 For many people, Christmas is associated with gifts and shopping.
 Pro mnoho lidí jsou Vánoce spojené s dárky a nakupováním.
be at ease v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (relaxed)být v klidu ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  být v pohodě ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I am more at ease when my boss is not in the office.
 Jsem daleko víc v klidu, když můj šéf není v kanceláři.
be at ease v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not standing at attention)být v pohovu ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 The troops were at ease on the parade ground.
 Vojáci stáli na přehlídkovém prostranství v pohovu.
be attracted to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (interested by: an idea, etc.)zajímat se o ned + předl
 I am attracted to medieval European history; I find it absolutely fascinating.
be attracted to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (sexually drawn to: [sb](sexuálně)být přitahován ned + příč ned
 I'm attracted to him, but he does not even know my name.
be attracted to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (physics: drawn to: [sth](elektrickým nebo magnetickým nábojem)být přitahován ned + příč ned
 The positive and negative points of magnets are always attracted to each other.
be bad at [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (unskilled at [sth])být špatný v ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Why is Britain so bad at tennis?
 Proč je Británie tak špatná v tenise?
be balding viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (lose your hair)plešatět ned
  ztrácet vlasy ned + m mn
 Homer is balding, but he doesn't seem to mind.
 Homer plešatí, ale nevypadá, že by mu to vadilo.
be based in v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (having work base) (pracovní)mít sídlo v ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 The consultant was based in Miami but worked all over the country.
 Konzultant měl sídlo v Miami, ale pracoval po celé zemi.
be based at v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (having work base) (pracovní)mít sídlo v ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Fernando is based at the firm's São Paulo office.
 Fernando má sídlo v kancelářích firmy v São Paulu.
be based on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be founded on [sth])být založený na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  vycházet z ned + předl
 His political ideas are based on his conservative beliefs.Ideally, your decision should be based upon sound reasoning.
 Jeho politické názory jsou založeny na jeho konzervativních názorech.
be based in v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (film: take place) (film, seriál apod.)odehrávat se v ned + předl
 The movie is based in Seattle, but sometimes episodes take place in Portland.
 Film se odehrává v Seattlu, ale občas se děj přesune do Portlandu.
be based on [sth],
be based upon [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be adapted from [sth])být založený na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  vycházet z ned + předl
 Many movies are based on true stories. The play is based on the novel of the same name.
 Mnoho filmů je založených na pravdivých událostech.
be a bargain v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (represent good value, be cheap)být dobrá koupě
  být skoro zadarmo
 The gloves are a bargain at just £5 a pair.
be a deal v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (transaction: be agreed)být dohodnuto, být domluveno
 That's a deal!
be a man v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (male: show strength)být muž, být chlap inf + m
  pochlapit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You have to be a man about this, and admit that you made a mistake.
be a man v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (male: reach adulthood)dospět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Dan's young son wants to be an astronaut when he is a man.
be a stumbling block to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (hinder progress)být kamenem úrazu
 The issue proved to be a stumbling block during the peace talks.
be a success v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (achieve popularity)mít úspěch
 The chocolate cake was a real success with the guests.
be aimed at [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be intended for)být zaměřen na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  být určen pro ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 This series of videos is aimed at preschool-aged children.
be all over v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be finished, ended) (skončit)být po všem ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  skončit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The battle was all over in less than three hours.
be allowed to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have permission to)moct, moci ned
  smět ned
 If you do not have your passport, you will not be allowed to enter the country. Once they had finished their exams, the students were allowed to leave.
be an instant success,
be an overnight success
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be immediately popular) (mít okamžitý úspěch)rychle zazářit
 The TV show proved to be an instant success.
Be careful! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (be cautious, prudent)být opatrný ned + příd
  dávat pozor ned + m
 Be careful! You don't know what's out there!
 Buď opatrný! Nevíš, co je tam venku!
be descended from [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (human: have as ancestor)pocházet z rodu ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 The family is descended from Prince Axel of Denmark and Princess Margaretha of Sweden.
be descended from [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have evolved from)vyvinout se z dok + předl
 The domestic dog is descended from the wolves of Europe and Asia.
be equivalent to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be the same as)být totéž jako ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 What you just did is equivalent to stealing.
be equivalent to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (equal, equate to)rovnat se ned
  být roven inf + příč ned
 A litre is equivalent to 0.264 US gallons.
be faithful to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not cheat sexually on)být věrný inf + příd
 I will only stay with my boyfriend if he is faithful to me.
be faithful to [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (adhere closely to)dodržovat, držet se ned
 Try to be faithful to your principles.
be good interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (do not misbehave)Nedělej ostudu! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Nezlob! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
be in the driver's seat,
take the driver's seat,
have the driver's seat,
be in the driving seat
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (have control)řídit, vést ned
  (přeneseně)být u vesla ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 If he thinks he can lead the team better, let him have the driver's seat.
be in touch v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (stay in contact)být ve styku, být v kontaktu ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Are you two still in touch?
be in touch v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (make contact)být v kontaktu ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  ozvat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We'll be in touch soon.
be in touch with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (make contact)zkontaktovat se s dok + předl
  spojit se s dok + předl
 Have you been in touch with her recently?
be in touch with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (habitually be in contact)být v kontaktu s ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Are you still in touch with your friends from high school?
be just like [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be typical, expected of [sb](neformální: být něco pro někoho typické)být celý on, být celá ona ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 It's just like Alice to lock herself out of her own hotel room.
be known for [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be identified or famous for) (něco)být známý pro ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 That restaurant is known for its excellent seafood.
be late v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not arrive on time)zpozdit se, opozdit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přijít pozdě dok + přísl
 We have a departmental meeting this morning so I daren't be late. Don't be late for your own wedding.
be led to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be prompted) (čemu)být veden k ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 We were led to believe that the chemical was not dangerous, but it turned out to be highly toxic.
be level pegging v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." UK, informal (be in equal position)být ve stejné pozici ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
be like vi + prep (resemble)být jako ned + sp
  podobat se ned
 Michael is just like his father: he loves to play tennis.
Be my guest! exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (help yourself)Buď tu jako doma! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 If you want some lemonade, be my guest!
be named after [sth/sb],
be named for [sth/sb]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be given the same name as)být pojmenovaný po ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I was named after my mother's best friend. The park was named for the town's mayor.
be of the opinion v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (believe, think)domnívat se
  být toho názoru, být toho mínění
 My husband thinks autumn is the best season, but I am of the opinion that winter is better.
be picked up v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be met by a car) (někoho)vyzvednout autem dok + s
 John had arranged to be picked up by his mate, Ted. I missed the bus after work, so I'm being picked up by my husband.
be picked up v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be discerned or noticed)být rozpoznán ned + příč dok
  být zachycen ned + příč dok
 The small boat wasn't picked up by the radar.
be picked up v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be imitated, adopted)být osvojen ned + příč dok
 The new style was picked up by the clothes shops.
be quiet viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (stop talking, not speak)ztichnout, utichnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Once they started drawing with their crayons, the children were very quiet.
be quiet interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (stop talking or making a noise)Buď zticha!, Zmlkni! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Be quiet! I can't hear what the teacher is saying!
 Buď zticha! Neslyším, co říká učitel.
be right back v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (return soon)vrátit se brzy dok + přísl
  být hned zpět ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I'll be right back; I have to run over to the grocery store for some eggs.
be safe viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (not be in danger)být v bezpečí ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I locked the documents in the drawer, so now they're safe.
be safe viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (not be dangerous)být bezpečný ned + příd
 The manufacturer guarantees that these toys are safe for children.
be said to be [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be described as)být popisován jako ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 It´s said to be a very good restaurant.
be set to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be ready to: do [sth])být nachystaný k ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  být připravený k ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 We were all set to leave, but Ann made us wait while she looked for her cell phone.
be similar to v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (resemble, be like)být podobný jako ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  být jako ned + sp
 This painting is very similar to one painted by Titian.
be tainted by [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (experience: be spoiled by [sth](zážitek)být zkažený, být pokažený ned + příd
 My memories of the wedding are tainted by the argument that broke out at the reception.
be that as it may exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (despite [sth])i přes to fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  navzdoru tomu přísl + záj
 The weather forecast says there will be heavy rain tomorrow. Be that as it may, we will not cancel the open-air concert.
be to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be supposed to do [sth](za úkol, povinnost apod.)mít ned
 Students, you're to arrive at 8:00 so that we can take a group photo.
 Studenti, máte dorazit v 8:00, abychom se mohli vyfotit.
be to [sb]'s advantage,
be to the advantage of [sb]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(benefit [sb])být výhodou ned + ž
  mít užitek z ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I know you're not a natural linguist, but learning French would be to your advantage, given that we live in France.
be used to [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (familiar with)být zvyklý na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
be used to doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (accustomed to doing) (něco dělat)být zvyklý ned + příd
 I'm used to skipping lunch because I'm always so busy.
be willing to do [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (agree freely to) (něco udělat)být ochotný ned + příd
 I'm willing to finish the report myself, but you'll have to give me more time.
 Jsem ochotná tu zprávu dodělat sama, ale musíš mi dát víc času.
be with [sb] vi + prep (be in company of) (někým)být s ned + předl
 The dying woman wanted to be with her family in her last days.
be with [sb] vi + prep informal (date) (někým)chodit s ned + předl
 She's been with her current boyfriend for nearly a year.
be with [sb] vi + prep informal, figurative (showing solidarity) (přeneseně: podporovat někoho)být s ned + předl
 The crowd responded to her speech with shouts of "We're with you, Amelia!"
be worth v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have the value of)mít hodnotu ned + ž
 The dealer said the vase was worth £200 but I had hoped for more.
be worth v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (merit)mít cenu ned + ž
  mít význam ned + m
  stát za to fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Is it even worth doing?
be yourself viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (behave naturally)být sám sebou ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I know you're nervous about the interview, but just be yourself and you'll do fine.
be beholden to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be morally obligated to)zavázán, zavázána příč
  zavázaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I won't accept the gift because I don't want to be beholden to her.
 Nepřijmu tento dar, protože jí nechci být nijak zavázán.
be bent on [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be determined about [sth])být odhodlaný k ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  (k činu)být rozhodnutý inf + příd
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Synonyma: behave, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "be on your best behavior":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'be on your best behavior'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.