as

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations'AS': /ˌeɪˈɛs/; 'as': strong: /ˈæz/, weak: /əz/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/æz; unstressed əz/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(adv., conj., pron., prep.<.pos>az; unstressed əz; n. as)


Inflections of 'as' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": asses

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
look on [sb] as [sth],
look upon [sb] as [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(regard, consider: as)považovat za ned + předl
 I always looked upon him as a brother.
pass [sth/sb] off as [sth/sb] vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (present falsely)vydávat se za ned + předl
 He tried to pass himself off as an expert, but we could tell he didn't know much.
take over as [sth] vi phrasal + prep (take control, charge as [sth])převzít roli dok + ž
  vzít na sebe roli dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Tom took over as manager after Jim was fired.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
double as [sth] vi + prep (do in addition) (někým jiným)být také ned + přísl
 The director doubles as an actor in this movie.
 Režisér je v případě tohoto filmu také hercem.
easy as pie,
as easy as pie
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (very easy)směšně lehký
 When you've done it a few times, it's easy as pie.
EFL nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. initialism (English as a Foreign Language) (výuka rodilým mluvčím)angličtina jako cizí jazyk fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Laurie taught EFL in South Korea for two years.
elect [sb] as [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (appoint by voting) (v hlasování)zvolit jako dok + sp
 Voters elected the retired principal as mayor of their city.
enlighten [sb] as to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (explain or clarify to)vysvětlit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  objasnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The manager asked his staff to enlighten him as to what exactly was involved in the project.
enlighten [sb] as to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (inform)informovat ned
  (někomu něco)popsat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I wonder if you could enlighten me as to the best way to get to Oxford Street?
free as a bird adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (really free)volný jako pták
 When this school year is over, I'll be free as a bird.
hail [sb/sth] as [sth] vtr + prep (acknowledge as)opěvovat jako ned + sp
  velebit jako ned + sp
  oslavovat jako ned + sp
 This latest piece of technology is being hailed as the answer to all our problems.
 Tento nejnovětší vynález je oslavován jako odpověď na všechny naše problémy.
hard as nails adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (tough, durable) (přen., o něčem tvrdém)jako z oceli fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (přen., o něčem tvrdém)jako kámen sp + m
 I can't crack the ice, it is as hard as nails.
hard as nails adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." ([sb]: tough, without sympathy) (přen.: o někom přísném)jako z kamene fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Don't expect any sympathy from him, he is as hard as nails.
in so far as (to the extent that)do té míry
  pokud
 The boys liked the school in so far as the games facilities were good.
inasmuch as,
insomuch as
conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that."
(to the extent that, in that)ježto zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
  neboť spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 They were rivals inasmuch as they had both published works on the subject. The rules - inasmuch as they exist at all - are generally ignored.
inquire as to whether/when/how/who/what,
enquire as to whether/when/how/who/what
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
formal (with clause: ask)zeptat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
insofar as,
in so far as
conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that."
(to the extent that, in that)překlad není dostupný
 Both ideas, insofar as they can be called 'ideas', are equally preposterous.
just as conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (at the moment when)právě když přísl + sp
 The telephone rang just as I was getting into my bath.
just as conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (in the same way that)stejně jako přísl + sp
 Just as you have rights, so too you have responsibilities.
just as well exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (fortunate)překlad není dostupný
 It's just as well I retired before they changed all the duties of my job.
know [sb] as [sth/sb],
know [sb] to be [sth/sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(perceive) (někoho nějakým způsobem)znát ned
 I know her as a woman of integrity.
 Znám ji jako důstojnou ženu.
known as preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (called)známý pod jménem fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Elvis Presley, known as the King of Rock and Roll, was born in 1935.
label [sb/sth] as [sth] vtr + conj figurative (classify)označit za dok + předl
  klasifikovat jako ned + sp
 The police have labelled him a radical.
label [sth] as [sth] vtr + conj (mark: as [sth])označit jako dok + sp
  kategorizovat jako ned + sp
 This shirt is labelled as "Large".
like peas in a pod,
as alike as two peas in a pod
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (identical to one another) (podobnost)jako vejce vejci fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The two little girls were as alike as two peas in a pod.
live as husband and wife v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (cohabit as a couple)žít jako muž a žena
 They might as well be married; they've been living for years as husband and wife.
make as if to do [sth],
make as though
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (pretend, feint)dělat, jako že ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  předstírat, že ned + sp
 He made as if to throw the ball, but he actually ran with it instead.
masquerade as [sb/sth] vi + prep figurative (person: pretend to be)vydávat se za ned + předl
  přestrojit se za dok + předl
 The police officer masqueraded as a prostitute in order to arrest customers.
masquerade as [sth] vi + prep (be disguised as [sth] else)být přestrojený za ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 We were served a meal of mutton masquerading as lamb.
might as well,
may as well
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(have no reason not to)překlad není dostupný
 I might as well go with you.
might as well,
may as well
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(would be the same)stejně tak být možné fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 It might as well be winter, with all this cold wet weather we're having.
misrepresent [sth/sb] as [sth] vtr + prep (portray inaccurately as) (falešně)tvářit se jako ned + přísl
 The politician misrepresented himself as a humanitarian, when he was actually a warmonger.
 Politik se tvářil jako humanista, přitom to byl ve skutečnosti militantní člověk.
much as conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (in the same way as)asi jako část + sp
 He was scrabbling away at the earth, much as a dog buries a bone.
much as conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (however much)jakkoli, jakkoliv spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 Much as I like James as a friend, I could never date him.
out [sb] as [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (reveal or expose: as [sth](co na někoho)prozradit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The speaker outed him as the author of the controversial report.
parade as [sth] vi + prep figurative (masquerade as) (v maškarním průvodu)být převlečený za ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
pay as you go nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (prepaid mobile phone use) (způsob placení mobilního telefonu)dobíjecí kredit, předplacený kredit příd + m
Poznámka: hyphen used when term is an adj before a noun
pay as you go,
pay-as-you-go
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(debts paid as they are incurred)překlad není dostupný
pay as you go v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (pay debts as they are incurred)překlad není dostupný
peg [sb] as [sth] vtr + prep informal, figurative (identify: [sb] as [sth])určit, rozpoznat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Dorothy pegged Alan as a busybody.
pigeonhole [sb/sth] as [sth],
also UK: pigeon-hole [sb/sth] as [sth],
invisible pigeon hole
vtr + prep
figurative (categorize as) (někoho)zaškatulkovat jako dok + sp
 The media pigeonholed the demonstrators as "communists and anarchists."
place [sb] in [sth],
place [sb] as [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(appoint) (koho čím)jmenovat ned
 They placed him as head of the new sales team.
plain as day adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (obvious)nad slunce jasný
 After that fall, the bumps on his head were plain as day.
pose as [sth/sb] vi + prep (pretend to be)předstírat ned
 Charlie isn't really a pilot; he's just posing as one. Julie posed as her sister Emma to try to get access to Emma's bank accounts.
pose as [sb/sth] vi + prep (pretend to be)vydávat se za ned + předl
 The kidnapper posed as the child's mother.
pretty as a picture adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (girl: sweetly attractive)jako obrázek
 Sophie looks as pretty as a picture in her new dress.
qualify as [sth] vi + prep (pass exams for: a job)udělat zkoušky na dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Evelyn has qualified as a plumber.
 Evelyn udělala zkoušky na instalatérku.
rate [sth] [sth],
rate [sth] as [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(film, etc.: classify) (film)klasifikovat jako ned + přísl
 The board rated the movie "R".
 Rada klasifikovala film jako „R“.
rate [sb/sth] [sth],
rate [sb/sth] as [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(be ranked)být v pořadí ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 He rates second in the world.
 Na celém světě je druhý v pořadí.
rebrand,
rebrand [sth],
rebrand [sth] as [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(market under a new image) (marketing)změnit image dok + ž
 The auto company rebranded their luxury car into an economical one.
recast,
recast [sth],
recast [sth] as [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(represent in a new way)předělat, přetvořit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The author wished to recast the novel as a movie.
refer to [sb] as [sth] vi + prep (call: [sb] [sth](někomu nějak)říkat ned
  (někoho nějak)nazývat ned
  (někomu nějak)přezdívat ned
 People refer to Emily as "The Queen" because she always gets her way.
 Lidé říkají Emily „královna“, protože vždy je po jejím.
regard [sb] as [sth] vtr + prep (look upon)považovat, pokládat ned
  myslet si o ned + předl
 He regarded him as a hero.
 Považuje ho za hrdinu.
 Myslí si o něm, že je hrdina.
right as rain adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (perfectly healthy)zdravý jako rybička
 After a good night's sleep I felt as right as rain.
the same as exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (saying two things are similar) (velmi podobné)to samé jako fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
seeing,
seeing that,
seeing as
conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that."
(considering, given that)vzhledem k předl + předl
 Seeing I won't be here, why don't you chair next week's meeting?
serve,
serve as
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(spend time: in a duty)sloužit ned
  pracovat jako ned + předl
 I served as a medic for ten years.
serve as [sth] vi + prep (person: act as) (o člověku)fungovat jako, sloužit jako ned + sp
 He served as the secretary for this meeting and took notes.
 Na schůzi fungoval jako zapisovatel a dělal si poznámky.
serve as [sth] vi + prep (function as) (věc)sloužit jako ned + sp
 The office also serves as a guest bedroom.
 Ta kancelář rovněž slouží jako pokoj pro hosty.
simple as ABC,
easy as ABC
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (straightforward)jednoduché jako facka
 Learning how to make popcorn at home is simple as ABC.
so as to exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in order to)aby spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
  z důvodu předl + m
  za účelem předl + m
 So as not to be late, Jerry left the house early.
 Aby nepřišel pozdě, vstal Jerry raději dřív.
so far as conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (as far as, in as much as) (do jaké míry)co zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
  (do jaké míry)pokud spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 So far as I know, everything's still going well on the project.
 Co vím, tak se zatím všechno daří.
 Pokud vím, tak se zatím všechno daří.
so much as advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (even)byť jenom o fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Cross that line by so much as a hair and you'll see what anger means.
so much as advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (merely, no more than)jenom, pouze příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
sound as though,
sound as if
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(would seem) (zdát se)znít, jakoby ned + sp
  zdát se, že ned + sp
 It sounds as though you could do with a vacation!
 Zní to, jako bys mohl jet na dovolenou!
strike [sb] as [sth] vtr + conj (give the impression)činit dojem ned + m
  působit dojmem ned + m
 His attitude really struck me as strange.
strike [sb] as [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (give the impression)činit dojem ned + m
  působit dojmem ned + m
 Greg's story strikes me as an exaggeration.
such as preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (for instance)jako například sp + přísl
  jako třeba sp + přísl
 She has lots of good qualities, such as intelligence and wit.
such as adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of that character) (povaha)takový zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 All the boys want to meet a girl such as her.
 Všichni chlapci chtějí potkat takovou dívku, jako je ona.
such as adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (similar, like)takový, jako záj + sp
 It was a helmet, such as football players wear.
 Byla to helma, taková, jako nosí hráči amerického fotbalu.
sure as hell advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." slang (definitely, certainly)na to můžeš vzít jed
 Whenever I bake cookies, sure as hell Jim will show up. I sure as hell don't want to eat here anymore – there's mould on my bread!
tag [sb] as [sth/sb] vtr + conj (identify: as)zapsat se jako dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  (někoho)zaškatulkovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 At an early age, Karen's teachers tagged her as a troublemaker.
twice as much nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (double the amount)dvakrát tolik čísl + čísl
 I've decided to give twice as much to charity this year.
twice as much exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (double the amount of [sth](něčeho)dvakrát tolik čísl + čísl
 It can take twice as much effort to make dinner without a stove.
typecast [sb] as [sth] vtr + prep (stereotype [sb](někoho)zaškatulkovat jako dok + sp
use [sth/sb] as [sth] vtr + conj (put to a certain purpose)použít k dok + předl
  používat jako ned + sp
 The adder uses its tail as a lure.
 Zmije používá svůj ocas jako návnadu.
view [sth] as [sth] vtr + prep (regard in some way)pokládat za, považovat za ned + předl
 The government viewed the latest scandal as a disaster.
work as [sth] vi + prep (make a living as)pracovat jako ned + sp
  být zaměstnán jako ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Right now I am working as a waitress in a cocktail bar, but I want to be an actress.
write [sth] off as [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (record as total loss) (dluh)odepsat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 If someone owes you money and they do not pay it, you can cancel the debt and write it off as a loss for your business.
write [sb] off as [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (consider a failure) (někoho)odepsat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (přeneseně)zlomit hůl nad dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Alison's teachers had written her off as a failure.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Slovní spojení: strange as it [may seem, seems], as [mentioned, stated] above, (do) as you [like, want, wish], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "as":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'as'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.